Prokurator Rejonowy w Kutnie Sławomir E. został osądzony w procesie karnym i skazany za korupcję tj. przyjęcie łapówek w wysokości 115 tys. zł na łączną karę sześciu lat pozbawienia wolności. Sześć razy bowiem przyjął od firmy korzyść majątkową, a także nie płacił podatku od towarów i usług oraz PIT. Były to przestępstwa z art. 228 par. 1 k.k. i art. 103 ustawy o VAT.

 

Zakaz wykonywania zawodów prawniczych

Sąd karny Sąd Okręgowy dodatkowo orzekł karę grzywny i zmienił wyrok sądu I instancji tak, że zakazał byłemu prokuratorowi  wykonywania zawodów prawniczych, nie tylko prokuratora, sędziego lub radcy prawnego i adwokata, ale także komornika i notariusza z 7 na 10 lat.

Obrońca złożył do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi ‎z 7 grudnia 2020 r., ale ta została oddalona 14 marca 2023 r. w Izbie Karnej jako oczywiście niezasadna. Wyrok stał się prawomocny.

Czytaj też w LEX: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >

 

Godność urzędu

Tymi czynami uchybił godności prokuratora. Dlatego rzecznik dyscyplinarny wytoczył byłemu prokuratorowi postępowanie dyscyplinarne. W dniu, gdy Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoznawała sprawę, były prokurator już przebywał w zakładzie karnym.

Małgorzata Ziółkowska-Siwczyk, zastępca rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego dla Warszawskiego Okręgu Regionalnego, stwierdziła, że materiał sprawy pozwala na uznanie, że stan faktyczny wniosku dotyczącego czynu, za który Sławomir E. został osądzony i uznany winnym jest tożsamy z czynem, za który grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. A prawomocny wyrok wiąże sąd, zwalnia też od dokonywania odrębnych ocen.

SN postanowił przyjąć, że akta sprawy karnej zostały odczytane.

Czytaj też w LEX: Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora >

 

Podwójne wydalenie z zawodu

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wyrokiem z 22 lutego br. uznała Sławomira E. winnego przewinienia z art. 137 par. 1 Prawa o Prokuraturze. Uznała, że przyjął pieniądze od prezesa klubu sportowego i za to wymierzyła mu karę wydalenia ze służby prokuratorskiej. Natomiast drugi czyn – niepłacenie VAT i PIT  – podstępowanie umarza,  tak jak żądała tego zastępca rzecznika dyscyplinarnego.

- Postępowanie dowodowe oraz prawomocny wyrok karny wskazują, że były prokurator dopuścił się zarzucanych mu czynów - uzasadniała wyrok sędzia Barbara Skoczkowska. – Co do drugiego czynu – to nie ma potrzeby, aby orzekać inną karę niż ta, która już zapadła tj. wydalenie z zawodu.

Wyrok Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN z 22 lutego 2024 r., sygn. akt I ZSK 38/22

Czytaj też w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego >