W ramach współpracy z uczelniami Jastrzębska Spółka Węglowa zapewni studentom możliwość odbycia praktyk robotniczych i studenckich, odbywania wycieczek dydaktycznych do swoich zakładów oraz pozyskiwania tematów do prac dyplomowych.

"Podpisane umowy mają na celu przede wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami a JSW. Dla studentów jest to szansa na dobre przygotowanie zawodowe oraz zdobycie doświadczeń w trudnej sztuce górniczej" – podkreśliła Jabłońska-Bajer.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała też porozumienie o współpracy z powiatem gliwickim w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu oraz gwarancji zatrudnienia w zakładach JSW dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017. W umowie ustalono, że o liczbie osób planowanych do zatrudnienia decydować będzie spółka.

"Podpisane porozumienia to jasny sygnał dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i studiującej na kierunkach związanych z górnictwem, że mogą wiązać swoją przyszłość zawodową z naszą spółką jako firmą perspektywiczną. Będziemy działać na Śląsku przez kolejne dziesięciolecia i będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry. Maszyny, nawet te najnowocześniejsze, można kupić, ale bez pracowników żadna firma sobie nie poradzi" - oświadczył p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon.

[-DOKUMENT_HTML-]

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 r. jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 6 lipca 2011 roku debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka prowadzi swoją działalność na Górnym Śląsku. W jej skład wchodzą obecnie cztery kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, a także Zakład Wsparcia Produkcji.

W 2016 r. kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton węgla, w tym 11,6 mln ton koksowego oraz 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. W 2016 r. koksownie wchodzące w skład grupy kapitałowej JSW SA wyprodukowały 4,1 mln ton koksu. Kopalnie JSW posiadają łącznie ok. 6,2 mld ton zasobów bilansowych węgla.

Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo z JSW SA należą: JSW KOKS SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., Advicom sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA.

Grupa kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2016 roku zatrudniała łącznie około 27,4 tys. osób, w tym ok. 21,2 tys. w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. (PAP)