WSA: Legalny remont nie legalizuje samowoli budowlanej

Budownictwo

Gmina zgłosiła do nadzoru budowlanego zamiar wyremontowania drogi. Ten wykazał, że to samowola budowlana i nakazał rozbiórkę. Wojewódzki Sąd Admisnitracyjny uchylił jednak decyzję, bo uznał, że inspekcja nadzoru budowlanego nie wyjaśniła w pełni sprawy. W efekcie nie ma pewności, czy miała rację.

18.07.2019

WSA: Ciężka choroba obliguje organ do szczególnej staranności

Administracja publiczna

Strona znacząco przekroczyła termin do wniesienia odwołania i chciała jego przywrócenia. Tłumaczyła się tym, że cierpi na chorobę dwubiegunową. Organ jednak odmówił, a sprawa trafiła do sądu, który uznał, że w przypadku przewlekłych i ciężkich chorób, które mogą utrudniać albo uniemożliwiać normalne funkcjonowanie, organy powinny działać szczególnie starannie, wnikliwie i skrupulatnie, czego w tej sprawie zabrakło.

17.07.2019

WSA: Stosunek pracy radnego mobbera nie jest chroniony

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Radna nie przestrzegała zasad współżycia społecznego, naruszała podstawowe obowiązki pracownicze oraz dopuszczała się wobec pracowników ośrodka zachowań, które nosiły znamiona mobbingu. WSA w Gliwicach uznał, że okoliczności te uzasadniały wyrażenie przez radę gminy zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

13.07.2019

WSA: Ustalenie parametrów poszczególnych anten to za mało

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Dla oceny czy inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest dokładne określenie parametrów zarówno poszczególnych anten, jak i całego przedsięwzięcia. Nie można bowiem wykluczyć, że nakładanie się wiązek emitowanego promieniowania spowoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych wielkości – orzekł WSA w Gliwicach.

12.07.2019

WSA: Skargi na uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego lepiej pocztą nie wysyłać

Samorząd terytorialny

W Kodeksie wyborczym przewidziano wyjątkowe rozwiązanie proceduralne. Termin do dokonania czynności jest zachowany, gdy pismo przed jego upływem zostanie wniesione do organu. Gdy strona nada przesyłkę na poczcie w ostatnim dniu terminu, to korespondencja do organu wpłynie już po czasie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

09.07.2019

WSA: Klub radnych nie może być pominięty w komisji skarg

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może powołać komisji skarg, wniosków i petycji w niepełnym składzie osobowym. Dlatego głosowanie nad jej składem powinno zostać przełożone do czasu, gdy będzie można powołać skład z uwzględnieniem przedstawicieli wszystkich klubów – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

08.07.2019

WSA: Dieta nie przysługuje wyłącznie z racji pełnienia funkcji

Samorząd terytorialny

Dieta stanowi rekompensatę za utracone zarobki i sprowadza się do wyrównania wydatków oraz strat spowodowanych pełnieniem funkcji, np. przewodniczącego rady. Osoba zajmująca to stanowisko nie ma jednak prawa do dodatkowej stałej miesięcznej diety – wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

05.07.2019

WSA: Nieważna umowa sprzedaży lokalu pogrzebała handel alkoholem

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Burmistrz cofnął spółce zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ponieważ umowa sprzedaży nieruchomości była nieważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że utrata tytułu prawnego do lokalu jest równoznaczna z nieprzestrzeganiem warunków sprzedaży.

04.07.2019

WSA: Tylko decyzja albo miejscowy plan może lokować targ

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Lokalizacja targowiska nie może następować w formie uchwały rady gminy mającej cechy przepisów prawnych powszechnie obowiązujących. WSA w Łodzi uznał, że prawidłową formą jest decyzja administracyjna, którą powinien wydać wójt. Natomiast rada może uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

02.07.2019

NSA: Starosta może zabrać prawo jazdy bez wyjaśnień

Samorząd terytorialny Policja

Do zatrzymania prawa jazdy wystarczy informacja od policji o ujawnieniu wykroczenia, polegającego na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym ponad 50 km/godz. Toczące się postępowanie karne nie ma wpływu na decyzję starosty w sprawie odebrania tego dokumentu - taki jest sens uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca br.

01.07.2019

NSA: Zabudowa biurowa dopuszczalna w sąsiedztwie domów jednorodzinnych

Administracja publiczna Budownictwo

Zasada dobrego sąsiedztwa może dopuszczać lokalizację obiektów o funkcji handlowej, usługowej i biurowej pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną. NSA podkreślił, że jest to możliwe nawet, jeżeli funkcja mieszkaniowa jest przeważająca na terenie objętym analizą urbanistyczno-architektoniczną.

01.07.2019

NSA: Numer rejestracyjny auta nie musi być daną osobową

RODO

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że numery rejestracyjne pojazdów wpisywane do parkomatów nie są danymi osobowymi. Dlaczego? Bo w momencie ich podawania nikt nie jest w stanie zidentyfikować, kim jesteśmy. Ten ważny wyrok dla samorządów, wywołuje protest prawników.

30.06.2019

NSA: Sprzeciw lokalnej społeczności nie zablokował budowy chlewni

Samorząd terytorialny

Sprzeciw lokalnej społeczności i stron postępowania nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy wydania decyzji środowiskowej. NSA podkreślił, że inwestycji nie zablokuje też niezrealizowany plan właściciela sąsiedniej działki, który uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i planuje prowadzić na niej działalność agroturystyczną.

29.06.2019

WSA: Mieszkaniec powinien wiedzieć, kto konkretnie zbiera podatki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie osoby wskazanej w sposób konkretny, aby podatnik wiedział, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Trzeba też wyraźnie podać w uchwale rady gminy obszar działania inkasenta – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

28.06.2019

NSA: Notatka urzędowa też może być dowodem

Administracja publiczna

Z Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Każdy dopuszczony w sprawie dowód można ocenić jako miarodajny bądź niewystarczający do czynienia określonych ustaleń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

27.06.2019

WSA: Odstrzału dzikich zwierząt nie da się ukryć

Samorząd terytorialny

Powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek udzielić zainteresowanemu informacji o ustaleniach z kołami łowieckimi co do odstrzału sanitarnego dzików. Koło łowieckie nie jest bowiem prywatną organizacją myśliwych, ale podmiotem realizującym zadania publiczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

26.06.2019

WSA: Sołtys nie może zostać przewodniczącym rady sołeckiej

Samorząd terytorialny

Przepisy nie dopuszczają łączenia funkcji sołtysa i przewodniczącego rady sołeckiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że skoro taka możliwość nie została ustawowo przewidziana, to lokalny prawodawca nie może tego zrobić w akcie prawa miejscowego.

25.06.2019

WSA: Gdy wojewoda nie jest aktywny, można stwierdzić przewlekłość

Samorząd terytorialny

Strona złożyła wniosek do wojewody. Została jednak wezwana do uzupełnienia braków pisma dopiero po niemalże dwóch miesiącach od wszczęcia postępowania. Tymczasem organy mają obowiązek załatwiać sprawy w terminie, odpowiednio koncentrując materiał dowodowy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

24.06.2019