Wnioskodawca dwukrotnie zażądał udostępnienia przez burmistrza umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, jako informacji publicznej. Za pierwszym razem organ wysłał bowiem odpowiedź na błędny adres poczty elektronicznej. Jednak mimo otrzymania informacji wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność burmistrza. Wskazał, że pierwszy wniosek w tej sprawie nie został jeszcze załatwiony. W odpowiedzi organ tłumaczył, że skarżący jest już dysponentem żądanej umowy, nie może być zatem mowy o ponownym załatwieniu tej samej sprawy. Sąd uwzględnił skargę.

Zobacz procedurę w LEX: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

Organ informacji udzielił, ale pomylił adres poczty elektronicznej przy jej wysyłaniu

Przypomniał, że w sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej sąd administracyjny bada, czy żądanie zostało skierowane do podmiotu zobowiązanego, a także czy informacja wskazana we wniosku o jej udostępnienie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy. Sąd musi także ocenić, jakie działania podjęto w celu załatwienia wniosku, czy zostały dokonane w wymaganej formie, a jeśli udzielono żądanej informacji, czy została ona udzielona w pełni, a więc czy podmiot zobowiązany wywiązał się ze wszystkich obowiązków nałożonych ustawą.

Czytaj w LEX: Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce sędziego >

Sąd ustalił, że organ nie mając wątpliwości, że wskazana we wniosku umowa stanowi informację publiczną, przesłał ją mylnie na inny, niż wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Poza sporem było natomiast, że organ odpowiedział na drugi ze złożonych wniosków.

Zobacz procedurę w LEX: Termin udostępnienia informacji publicznej i jego przedłużenie >

Sąd: Wniosek o udzielenie informacji, którą zainteresowany posiada, jest niezasadny

W tej sytuacji powstała wątpliwość, czy wnioskodawca nadal ma interes w domaganiu się informacji, z którą się już zapoznał. Aby wyjaśnić tę kwestię, sąd odwołał się do ustalonego orzecznictwa sądów administracyjnych. Podkreślił, że wniosek zainteresowanych rodzi po stronie dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym. Niezasadny będzie natomiast wniosek o udzielenie informacji, którą zainteresowany posiada. Wówczas kwestia dostępu do informacji wydaje się być bezprzedmiotowa. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, lecz ewentualnego potwierdzenia (sprawdzenia) wiadomości znanych już wnioskującemu.

Zobacz procedurę w LEX: Zmiana sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej >

W sytuacji, gdy wnioskującemu udzielono już żądanej informacji publicznej, realizując np. uprzednio złożony wniosek o jej udzielenie dotyczący tego samego przedmiotu, organ może odmówić "ponownego" jej udostępnienia, informując o tym zainteresowanego. W tej sprawie, ma jednak znaczenie, że wnioskowana informacja została stronie skarżącej udzielona dopiero na ponowiony wniosek. Gdyby pierwszy złożony w sprawie wniosek został właściwie przez organ załatwiony, dopiero kolejny wniosek w tej samej sprawie organ powinien uznać za niedopuszczalny. Tymczasem pierwszy wniosek nie został załatwiony do tej pory, co bezspornie świadczy o pozostawaniu przez organ w stanie bezczynności. Organ wysłał co prawda żądaną informację, ale nie na adres podany we wniosku. Nie można zatem mówić, że organ udostępnił ją w takiej treści i formie, w jakiej żądała strona.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2021 r. II SAB/Go 128/21