19 października 2020 r. wiceprzewodnicząca zawiadomiła radnych, że sesja rozpocznie się 27 października o godz. 14 i będzie prowadzona w trybie korespondencyjnym na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa o przeciwdziałaniu COVID). Przepis ten stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie.

 


Głosy obliczono jeszcze przed rozpoczęciem sesji

Wysłane w tej sprawie pismo zawierało porządek obrad, którego pierwszym punktem było otwarcie sesji. Dołączono do niego także materiały oraz harmonogram przygotowań, z którego wynikało, że w dniach od 20 do 25 października istnieje możliwość zadawania pytań drogą e-mailową. 27 października 2020 r. w godzinach od 8 do 13 radni przekazali pracownikom starostwa wypełnione indywidualne karty do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad sesji. Następnie o godz. 13, pod nadzorem wiceprzewodniczącej oraz w obecności przedstawiciela opozycji, dokonano przeliczenia złożonych głosów. Godzinę później rozpoczęto obrady, w trakcie których przedstawiono wyniki sesji korespondencyjnej. Następnie wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na podstawie odebranych kart do głosowania w sesji wzięło udział 22 radnych i został spełniony wymóg prawomocności obrad. Dalej wiceprzewodnicząca referowała kolejne punkty z porządku. W odniesieniu do procedury podejmowania uchwał odczytywała ich tytuł, informowała o opiniach komisji oraz przedstawiała wyniki wcześniejszego głosowania. Po wyczerpaniu porządku obrad wiceprzewodnicząca zakończyła sesję rady.

Czytaj także: WSA: Radny strażak powinien wyłączyć się z głosowania nad ekwiwalentem >>>

Uchwały podejmuje się na sesjach

Wojewoda zaskarżył jedną z podjętych uchwał i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. Wskazał, że akt ten został podjęty w trybie korespondencyjnym, ale poza sesją rady. Sprawą zajął się WSA, który stwierdził, że chronologia zdarzeń oraz analiza stanu faktycznego jednoznacznie wskazuje, że uchwała została podjęta poza sesją, w momencie przeprowadzenia czynności otwarcia kopert zawierających karty do głosowania oraz przeliczenia złożonych głosów. Art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID, który stanowił podstawę działania rady gminy jednoznacznie wskazuje, że organ kolegialny może odbywać sesje, a także podejmować uchwały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Przepis ten jednak nie wyłącza art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że rada powiatu obraduje na sesjach i tylko na nich może podejmować uchwały. Reguły tej nie zmienia wybrany tryb. Tym samym, jeśli rada powiatu obraduje w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, to jest zobowiązana do podejmowania uchwał na sesji.

 

Głosy powinny zostać przeliczone później

Oznacza to, że zaskarżona uchwała została podjęta poza sesją w momencie przeprowadzenia czynności otwarcia kopert zawierających karty do głosowania oraz przeliczenia złożonych głosów. W trakcie sesji wiceprzewodnicząca ograniczyła się jedynie do podania wyników głosowania, które już się odbyło. Sąd wskazał, że głosy powinny zostać policzone dopiero po otwarciu sesji. Szczególnie, że przesłany radnym harmonogram zawierał taki punkt. Tym samym, skoro uchwała została podjęta poza sesją, to w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa w procedurze jej uchwalania. Działaniem tym złamano też zasady praworządności i legalności z art. 7 Konstytucji RP. Organy władzy publicznej mają bowiem obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. Mając powyższe na uwadze, WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

Wyrok WSA w Gdańsku z 22 lipca 2021 r., sygn. akt III SA/Gd 76/21