WSA: Organ się pomylił, ale rolnik nie zwróci pieniędzy

Samorząd terytorialny

Rolnik otrzymał pieniądze za przekazanie innemu rolnikowi swojego gospodarstwa. Po jakimś czasie okazało się, że przekazana kwota była zawyżona. Jednak rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że pieniędzy nie trzeba zwracać.

01.05.2019

WSA: Zebranie wiejskie nie ma charakteru elekcyjnego

Prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnionym do głosowania, a nie zebraniu wiejskiemu – przypomniał WSA w Gorzowie Wielkopolskim. 

29.04.2019

WSA: Przebudowa drogi leśnej z zakazem ingerencji w siedliska przyrodnicze

Samorząd terytorialny

Sprawa dotyczyła środowiskowych uwarunkowań dla przebudowy drogi leśnej. Organ uznał, że jest to inwestycja celu publicznego, więc nie podlega zakazom ingerencji w siedliska przyrodnicze. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, więc uchylił decyzję.

27.04.2019

NSA: Nie można skarżyć częściowego dofinansowania

Samorząd terytorialny

Sprawa dotyczyła zawiadomienia o przyznaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Samorząd otrzymał dofinansowanie na część wnioskowanych działań i podpisał odpowiednią umowę. Następnie wniósł skargę w zakresie, w jakim odmówiono mu przyznania pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał takie działanie za niedopuszczalne.

26.04.2019

WSA: Związek zawodowy może pytać o wykaz wizyt ministra Zielińskiego

Administracja publiczna

Racjonalne wydatkowanie środków budżetowych w kontekście potrzeb służb mundurowych policji, straży granicznej i straży pożarnej leży w ważnym interesie publicznym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił decyzję MSWiA w sprawie danych o wizytach sekretarza stanu, o które zabiegał związek policjantów.

24.04.2019

Znerwicowany pracownik na zwolnieniu mógł działać jako radny

Samorząd terytorialny

Działalność radnej, czyli udział w sesjach i komisjach rady powiatu - w czasie zwolnienia lekarskiego - nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej. Ubezpieczona nie musi oddawać zasiłku chorobowego – stwierdził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

22.04.2019

TK: Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów ogranicza prawo do sądu

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. Zdaniem sędziów TK przepisy ustawy nie mogą przekreślać konstytucyjnego prawa do sądu.

19.04.2019

Sąd: Opinia biegłego geodety jest kluczowa w sprawie o rozgraniczenie

Samorząd terytorialny Budownictwo

W latach 60. miał miejsce pomiar graniczny. Od tego czasu granice między działkami są takie same. Wnioskodawca nie zdołał podważyć wniosków wynikających z opinii geodety. Specjalista szczegółowo obmierzał działki i badał dokumentację. Jego ekspertyza pozwoliła na rozstrzygnięcie sporu - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

15.04.2019

WSA: Krótkie uzasadnienie wpisu do ewidencji tylko dla oczywistych zabytków

Budownictwo

Krótkie i ogólnikowe uzasadnienie wpisania budynku do ewidencji jest dopuszczalne jedynie w przypadku obiektów, które już na pierwszy rzut oka stanowią zabytki. Natomiast przy pozostałych nieruchomościach wymagane jest wnikliwe i wszechstronne wyjaśnienie przyczyn wpisu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

13.04.2019

WSA: Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zabytek nie jest tylko prywatnym dobrem jego właścicieli, dlatego ciąży na nich obowiązek zachowania go w jak najlepszym stanie dla dobra ogółu. Właściciele powinni zatem wykonać roboty budowlane, które uchronią budynek przed jego uszkodzeniem - wskazał WSA w Warszawie.

11.04.2019

RIO: Inkasent nie może zbierać odsetek

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zarządzenie przez radę gminy poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie może obejmować należnych odsetek, kosztów upomnień a także zaległości podatkowych. Tego ostatniego pojęcia nie można utożsamiać z opłatą – stwierdziła RIO w Rzeszowie.

09.04.2019

Niedopuszczalne odwołanie sąsiada na odmowę wszczęcia nadzoru budowlanego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Skarżący wnieśli do organu nadzoru budowlanego pismo o zainicjowanie postępowania administracyjnego. Podnieśli, że w sąsiednim budynku działają kluby dla dzieci, co wiąże się m.in. z hałasem. Nie było jednak podstaw do wszczęcia postępowania, gdyż budynek był sprawny. Pismo w tej sprawie nie mogło być zaskarżone- orzekł WSA w Gdańsku.

08.04.2019

NSA: Patron ulicy zostaje, ale nie za zasługi

Administracja publiczna

Stanisław Tołwiński - komunista, ale dobry prezydent stolicy i człowiek ratujący Żydów podczas zagłady, pozostanie patronem ulicy na warszawskim Żoliborzu. Jednak o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie zdecydowały względy proceduralne, a nie ocena tego człowieka.

03.04.2019

WSA uchyla decyzję Komisji weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej kamienicy

Samorząd terytorialny

Ratusz nie naruszył rażąco prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji dotyczącą nieruchomości w stolicy przy ul. Łomżyńskiej 44. Powodem było błędne ujęcie nieodwracalnych skutków prawnych przez Komisję.

02.04.2019

NSA w sprawie terenów PKP orzeka wbrew Prokuratorii i Prokuratorowi Generalnemu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nie powiodła się próba podjęta przez prezesa Prokuratorii Generalnej RP, by rozszerzyć katalog dowodów świadczących, iż grunty kolejowe powinny pozostać w gestii Skarbu Państwa. Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienił swego stanowiska: samorząd przejmuje tereny kolejowe, jeśli nie ma dokumentów stwierdzających zarząd PKP.

02.04.2019

Gmina odpowiada za wypadek, bo źle oznakowała niebezpieczny łuk drogi

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Brak oświetlenia, nieprawidłowa geometra łuku drogi a przede wszystkim złe oznakowanie miejsca niebezpiecznego spowodowały, że gmina odpowiada ze wypadek motocyklisty. Nadmierna prędkość kierującego była współprzyczyną - potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

30.03.2019

WSA: Rada gminy ma wskazać, kto będzie usypiał ślepe mioty

Samorząd terytorialny

Rada miasta przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że w uchwale zabrakło dokładnego wskazania lekarza lub zakładu leczniczego odpowiedzialnego za usypianie ślepych miotów.

26.03.2019