Przedsiębiorca z Łodzi zajmuje się na zlecenie miasta sprzątaniem ulic zanieczyszczonych częściami karoserii płynami eksploatacyjnymi po kolizjach drogowych. Po likwidacji kilku takich szkód miasto uznało, że koszty sprzątania nawierzchni drogi powinien ponieść ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji drogowej. Przedsiębiorca, na którego miejski Zarząd Dróg i Transportu scedował wierzytelności z tego tytułu uznał, że koszty ten pozostają w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą i mieszczą się w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi podzielił ten pogląd i zasądził od pozwanego ubezpieczyciela ponad 8 tys. zł odszkodowania.

Sprawdź w LEX: Czy gmina jest zobligowana do ponoszenia kosztów związanych z usuwaniem skutków zdarzeń drogowych? >

Rozlane płyny eksploatacyjne nie są zniszczeniem ani uszkodzeniem drogi

Inaczej sprawę ocenił Sąd Okręgowy w Łodzi, oddalając roszczenie. Sąd odwoławczy stwierdził, że sąd pierwszej instancji nieprawidłowo zinterpretował art. 34 ust 1 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz art. 361 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 34 ustawy, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

 

Sąd okręgowy ocenił, że zanieczyszczenie drogi nie jest jej zniszczeniem ani uszkodzeniem, zatem koszty uprzątnięcia zanieczyszczeń drogi nie są objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela sprawcy szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a więc z tego tytułu nie przysługuje odszkodowanie od pozwanego.

Zobacz również: WSA: Gdy burmistrz utraci skargę strony, powinien zwrócić się o przesłanie innego odpisu pisma >>

Utrzymanie drogi w należytym stanie to obowiązek zarządcy drogi

Sąd podkreślił, że na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy o drogach publicznych, miasto, jako zarządca drogi, zostało obciążone szeroko rozumianym obowiązkiem wykonywania ogółu prac remontowych, zabezpieczających i przywracających pierwotny (prawidłowy) stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W ramach tych obowiązków jego pierwszoplanowym zadaniem jest utrzymanie drogi w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek, pozostający w adekwatnym związku przyczynowym z ich wykorzystaniem.

Sprawdź w LEX: Czy zarządca drogi może ubiegać się o odszkodowanie lub naprawienie zniszczonego odcinka drogi od Lasów Państwowych lub innego podmiotu, jeśli system korzeniowy drzew znajdujących się blisko jezdni, uszkadza jej nawierzchnię? >

 


Usunięcie i zagospodarowanie części uszkodzonych pojazdów pozostających na jezdni, usunięcie wylanych płynów eksploatacyjnych oraz odtłuszczenie nawierzchni należało więc do obowiązku miasta nałożonego w drodze ustawy.  Koszty wykonania tych czynności nie powinny więc być uznane za szkodę w rozumieniu przepisów kodeks cywilnego tym bardziej, że nawierzchnia drogi nie została trwale zniszczona, a jedynie zanieczyszczona.

Sąd podkreślił, że przerzucenie kosztów wykonania tych obowiązków na ubezpieczyciela OC uczestników kolizji drogowych powodowałoby bezpodstawne wzbogacenie zarządcy drogi, ponieważ środki konieczne do realizacji zadań własnych przewidzianych w ustawie samorządy otrzymują w ramach odpowiednich subwencji i dotacji budżetowych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi  z 9 lipca 2020 r. sygn. XIII Ga 55/20

Sprawdź w LEX: Czy ubezpieczyciel może żądać od ubezpieczonego skanu lub kserokopii prawa jazdy na potrzeby likwidacji szkody komunikacyjnej z ubezpieczenia OC lub AC posiadaczy pojazdów komunikacyjnych? >