Krzysztof J. (personalia zmienione) zaskarżył do sądu uchwałę rady miejskiej w sprawie wyboru ławników. Zarzucił, że nie powiadomiono go telefonicznie o sesji rady miejskiej na której dokonano wyboru ławników, podczas gdy powiadomiono o tym innych kandydatów na ławników. A to zdaniem Krzysztofa J. zapewniło im możliwość uczestniczenia w sesji rady i zaprezentowania się radnym, on natomiast nie miał takiej możliwości.

W odpowiedzi na skargę rada miejska wniosła o jej odrzucenie wskazując, że skarżący nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały. Wnosiła ewentualnie o oddalenie skargi w związku z tym, iż żaden przepis prawa nie obliguje organu do indywidualnego zawiadamiania kandydatów na ławników o sesji organu uchwałodawczego, na której dokonywany jest wybór ławników, jak też nie przewiduje czynności w postaci prezentacji się kandydata na ławnika przed radnymi.

 


Niewybrany ławnik może zaskarżyć uchwałę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd uznał jednocześnie, że skarżący, jako niewybrany kandydat na ławnika, posiada legitymację do wniesienia skargi na uchwałę rady miejskiej w sprawie wyboru ławników.

Sąd ustalił, że kandydatura skarżącego na ławnika do orzekania w sądzie okręgowym na kadencję 2020-2023 została zgłoszona radzie miejskiej w terminie. Wniosek spełniał wymagania formalne. Kandydaturę zaopiniował pozytywnie powołany na mocy odrębnej uchwały rady miejskiej - zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. W sprawie zasięgnięto również informacji o skarżącym oraz pozostałych kandydatach na ławników od właściwych organów policji.

Opinia zespołu wraz z opiniami (także pozytywnymi) o czterech pozostałych kandydatach została przekazania pod obrady rady miejskiej. Kandydatura skarżącego uzyskała najmniejszą liczbę głosów, w tajnym głosowaniu radnych, wobec czego nie został on wybrany na ławnika.

Czytaj też: Ławnik drzemie tylko z pozoru>>

Nie ma obowiązku powiadamiania o sesji kandydata na ławnika

W ocenie sądu procedura wyboru ławników i niewybrania skarżącego na ławnika odbyła się zgodnie z zasadami wyrażonymi przez ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych. Skarżący miał możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na ławnika i nie został wybrany ławnikiem po przeprowadzeniu całej przewidzianej prawem procedury wyboru ławników.

Sąd podkreślił, że ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych nie nakłada na organ uchwałodawczy obowiązku indywidualnego zawiadamiania kandydatów na ławników o terminie sesji, podczas której ma być dokonany wybór ławników do sądów powszechnych.

Kwestie dotyczące zawiadamiania o sesji reguluje statut gminy, który stanowi, że o sesji należy powiadomić radnych, burmistrza, sołtysów i mieszkańców z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym wskazując termin i miejsce rozpoczęcia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, przy czym: radnych, burmistrza i sołtysów powiadamia się pisemnie, elektronicznie lub ustnie, odnotowując skuteczność powiadomienia, a mieszkańców powiadamia się za pośrednictwem BiP albo w drodze ogłoszeń.

W tej sprawie obowiązek został zrealizowany, bo zawiadomienie o sesji zostało w terminie wywieszone na tablicy ogłoszeń. Nadto z akt sprawy wynika, że podjęto też próbę poinformowania skarżącego telefonicznie o terminie sesji, nie odebrał on jednak telefonu. Jednocześnie na tej sesji żaden z kandydatów na ławników nie zabrał głosu przed głosowaniem radnych.

 

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 5 września 2020 sygn. akt II SA/Bd 1116/19