Prawo.pl
Nakłanianie do aborcji to przestępstwo karane pozbawieniem wolności. Ustawodawca coraz bardziej zaostrza prawo, gdyż nawet podżeganie po poronieniu też podlega karze. Zdaniem wielu prawników Trybunał Konstytucyjny i kodeks karny poszły za daleko, bo sądy i prokuratorzy nie mają prawa decydować o sferach, w których konsensusu nie ma.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.01.2023
Prawo karne Opieka zdrowotna
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd zajmie się przepisami dotyczącymi opodatkowania dodatkowych mieszkań. Zastrzegł jednak, że ten specjalny podatek nie dotyczyłby właścicieli pojedynczych "dodatkowych" lokali. - Nowe przepisy mają objąć głównie fundusze kupujące setki mieszkań, ale należy się też przyjrzeć osobom posiadającym 7-8 mieszkań – dodał.
Krzysztof Sobczak
14.01.2023
Budownictwo
Nieznany sprawca potrącił 25-letniego motocyklistę, wymuszając pierwszeństwo. Motocyklista w wyniku wypadku resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Sprawa jednak wraca z Sądu Najwyższego do sądu II instancji. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, wina poszkodowanego zestawiana jest ze stwarzanym przez ruch pojazdów niebezpieczeństwem. Zażycie ketaminy przez poszkodowanego przed wypadkiem też będzie brane pod uwagę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.01.2023
Prawo cywilne
W przypadkach zatrudniania pracowników w niedziele pracodawca musi pamiętać o obowiązku zapewnienia co najmniej jednej niedzieli wolnej od pracy w każdym okresie kolejnych czterech tygodni. Dotyczy to zarówno planowania pracy w harmonogramach, jak i ewentualnego dodatkowego zlecania pracy w tych dniach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
14.01.2023
Prawo pracy
Obywatel Polski może żądać od NFZ zwrotu kosztów zabiegu medycznego udzielonego mu w innym państwie UE, gdy wykaże, że udzielone mu świadczenie znajdowało się w koszyku świadczeń, a sposób wykonania zabiegu odpowiadał polskim wymogom. Inne warunki realizacji świadczenia, choć zgodne z prawem miejscowym, nie wystarczą - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
14.01.2023
Pacjent Rynek i konsument
Naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju rynku gier jest konieczność umownego regulowania zasad współpracy z potencjalnymi wydawcami. Warto jednak zwrócić uwagę, że gra wideo jest utworem złożonym w zakresie, którego można wyodrębnić inne niezależne utwory, które mogą być wykorzystywane na różnym etapie współpracy - pisze Michał Matysiak, radca prawny w Squire Patton Boggs Warszawa.
Michał Matysiak
14.01.2023
Prawo cywilne Nowe technologie RODO
Wygrywanie przez elektroniczny dzwon przykościelny dźwięków melodii religijnych jest zakazane. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy stanowi to wezwanie wiernych do modlitwy w ramach zgromadzeń, nabożeństw i innych liturgii kościelnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej dzwonów parafii w Gdańsku-Żabiance.
Marek Sondej
14.01.2023
Środowisko Administracja publiczna

Podatek od rozwiązanej umowy dożywocia nie podlega zwrotowi

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Rozwiązanie prawidłowo zawartej umowy dożywocia nie stanowi podstawy do wystąpienia o zwrot 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa dopuszcza odzyskanie daniny na skutek uchylenia skutków prawnych oświadczenia woli stron tej czynności. Dobrowolne rozwiązanie umowy to jednak za mało. Potwierdziła to właśnie skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
14.01.2023
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Polskie rozwody nadal wiążą się z dużymi emocjami, trwają czasem latami, a byli partnerzy potrafią zaciekle walczyć o zestaw sztućców. A to, jak duży jest konflikt, czy strony domagają się orzeczenia o winie, czy potrafią podzielić wspólny majątek lub porozumieć się co do kontaktów z dziećmi i alimentów, wpływa na to, ile zapłacą swoim prawnikom. Stawki na rynku są mocno zróżnicowane - od kilku do nawet 50 tysięcy złotych.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
14.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Ustawa antylichwiarska, która zaczęła obowiązywać w grudniu, uderzyła w firmy pożyczkowe. W ocenie podmiotów prowadzących działalność pożyczkową, obniżenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych do aktualnie obowiązującego poziomu, nie pokrywa kosztów ponoszonego przez te podmioty ryzyka czy kosztów operacyjnych. Okazało się to szansą dla lombardów, które sprawnie omijają rafy legislacyjne.
Regina Skibińska
14.01.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Finanse
Obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, będą uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Dookreślone zostanie także wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych, takich jak np. „500+” czy „300+”. W 2023 r. kontynuowane będzie finansowe wsparcie z budżetu państwa dla  samorządów na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
13.01.2023
Samorząd terytorialny Ukraina
Sejm nie zgodził się w piątek na wprowadzenie zmian do uchwalonej 1 grudnia 2022 r. nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników. Posłowie nie zdecydowali się na zwiększenie z 24 do 30 liczby dni w roku kalendarzowym, w których mogłaby być wykonywana praca okazjonalna na wniosek pracownika. Nie zgodzili się też na wprowadzenie trzymiesięcznej - jak chciał Senat – vacatio legis dla przepisów m.in. o pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2023
Prawo pracy

Torbé-Jacko: Ważne zmiany w prawie pracy w 2022 roku, kolejne przed nami

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy PPK Polski Ład
Rok 2022 w prawie pracy to rok zaskoczeń, z którym musieli sobie poradzić pracodawcy, ale z drugiej strony od momentu wybuchu pandemii do zarządzania „awaryjnymi sytuacjami” przedsiębiorstwa są gotowe bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ten rok zapowiada się pod znakiem dużych zmian w prawie pracy. Przedsiębiorców i pracowników czeka rewolucja. Zmienią się m.in. zasady pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracownika czy wdrożenie tzw. dyrektywy work-life balance.
Joanna Torbé-Jacko
13.01.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy PPK Polski Ład
Posiadacze kredytów WIBOR-owych stoją jednak przed dylematem – występować przeciwko bankom o wyeliminowanie WIBOR z umowy wiedząc, że obecnie brak jest wyraźnego sygnału ze strony sądów, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo, czy też czekać na rozwój sytuacji i ukształtowanie się linii orzeczniczej w tym zakresie. Oczywiście decyzja nie powinna być podejmowana pod wpływem emocji.
Wojciech Ostrowski
13.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty
Każdy ma prawo wiedzieć, komu zostały przekazane dotyczące go dane osobowe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale zastrzegł, że administrator danych może jednak ograniczyć się do wskazania kategorii odbiorców, jeżeli niemożliwe jest zidentyfikowanie tych odbiorców, lub jeżeli wniosek jest ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.
Krzysztof Sobczak
13.01.2023
RODO Prawo unijne
Wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych spowoduje dodatkowe obciążenie pracą administracyjną personelu medycznego. Uzyskanie akceptacji lekarzy dla tego rozwiązania będzie niezwykle trudne. Dlatego powinno być ono wieloetapowe i długoletnie i dotyczyć tylko przypadków związanych z utratą życia oraz ciężkich nieodwracalnych uszkodzeń ciała - uważa dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
13.01.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Rząd chce, by ochronie podlegał zgłaszający naruszenie prawa pod warunkiem, że dotyczy to interesu publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa. To istotna zmiana ograniczająca ochronę sygnalistów, którzy teraz nie będą chronieni, gdy będzie chodziło o naruszenia prawa godzące w interes przedsiębiorstwa. Nawet ci, którzy uważają, że zmiana ma charakter doprecyzowujący, mówią o niefortunnym sformułowaniu przepisu.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Senat przyjął poprawki do ustawy budżetowej na 2023 r. Chce by o 6,5 mld złotych zwiększony został budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zgłosił natomiast poprawek do noweli zwiększającej dotację budżetową dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z kolei jeśli chodzi o ustawę o Fundacji rodzinnej zaproponował zmianę, obligującą do sprawdzenia po trzech latach działania przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2023
Zwiększenie dotacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie i podniesienie wysokości dofinansowania dla pracodawców wypłacanego z PFRON, przewiduje ustawa, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat. Wzrosnąć ma także dofinansowanie niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności z 1950 zł do 2400 zł.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
12.01.2023
Prawo pracy BHP Niepełnosprawność
Orientacja seksualna nie może być podstawą odmowy zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność na własny rachunek – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, obejmująca szeroki wachlarz działalności zawodowych, ustanawia ogólne ramy walki z dyskryminacją ze względu między innymi na orientację seksualną.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne
Podróżni, których impreza turystyczna została dotknięta środkami przeciwdziałania pandemii COVID-19 mogą mieć prawo do obniżki ceny wycieczki - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa w sprawie imprez turystycznych przewiduje odpowiedzialność niezależną od winy organizatora. 
Krzysztof Sobczak
12.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który - zgodnie z danymi raportu ADP - zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego wciąż w zawieszeniu

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
W Senacie od dłuższego czasu trwają prace nad przepisami ustawy, które pozwolą pracować osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Resort rodziny i polityki społecznej niezmiennie argumentuje, że do tego konieczna jest reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, a opiekunowie wciąż pozostają w klinczu.
Beata Dązbłaż
12.01.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego i polskim pochodzeniu serwisu - to zarzut stawiany przez Prezesa UOKiK firmie Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu. UOKiK stwierdza, że firma z Belize chce się w ten sposób uwiarygodnić się na polskim rynku.
Krzysztof Sobczak
12.01.2023
Rynek i konsument Finanse
Już podczas dwóch pierwszych lat studiów medycznych studenci mają mieć kontakt z pacjentami. Nowe standardy kształcenia m.in. lekarzy i lekarzy dentystów będą obowiązywały od nowego roku akademickiego 2023/24, ale korzystanie z nich wciąż pozostaje w gestii uczelni. Nowe wytyczne stawiają na praktyczną naukę zawodu i zdobywanie umiejętności komunikacyjnych. Zdaniem ekspertów to krok w dobrą stronę.
Beata Dązbłaż
12.01.2023
Pacjent Zawody medyczne
Czy wybierając pracownika do zwolnienia, pracodawca ma obowiązek kierować się jego sytuacją osobistą? Zdaniem Sądu Najwyższego, wybór może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja osobista pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób objętych redukcją. Według prawników pogląd SN może prowadzić do skutków społecznie szkodliwych i sprzecznych z zasadą sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2023
Prawo pracy RODO
Jeśli sprawa dotyczy nieletniego sprawcy, celowe jest, aby dbać o udzielenie mu wsparcia i zapewnienie mu resocjalizacji. Tymczasem nowe przepisy nie są optymalne do realizacji tych celów. Jako praktyk uważam, że szczególnie problematyczna jest ograniczona uznaniowość sędziego przy wymierzaniu środka poprawczego - wskazuje adwokat dr Aleksandra Kluczewska.
Aleksandra Partyk
12.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma wejść w życie w czerwcu tego roku – wprowadzi m.in. przepis, według którego to administrator cmentarza ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na cmentarzu. Według ekspertów spowoduje to wysyp spraw o odszkodowania - za uszkodzenie nagrobka albo za szkody, jakie spowoduje zaniedbany pomnik, który się zawali.
Monika Sewastianowicz Regina Skibińska
12.01.2023
Prawo cywilne Administracja publiczna
Rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji Kodeksu Wyborczego niepokoją organizacje samorządowe. Wytykają, że nawet 5-7 osób będzie mogło wnioskować o utworzenie obwodu wyborczego, a na barki gmin spadnie obowiązek bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych. Zastrzeżeń mają wiele. Uważają, że projekt w niewielkim stopniu podniesie frekwencję wyborczą, a nic nie mówi o kosztach.
Robert Horbaczewski
12.01.2023
Samorząd terytorialny Ordynacja
Praca komisji wyborczej w komplecie, a nie liczenie głosów w podgrupach, utworzenie obwodowych komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach, a także wzmocnienie statusu obserwatorów społecznych oraz mężów zaufania - takie m.in. zmiany przewiduje wniesiony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego. W środę Sejm zdecydował o dalszych pracach nad nim.
Krzysztof Sobczak
11.01.2023
Administracja publiczna Wybory
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski