Ustawa zastąpi ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.

Za przyjęciem ustawy głosowało 57 senatorów, przeciw opowiedziało się 30, nikt się nie wstrzymał.

Zgodnie z nową ustawą, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej. Według rządu ograniczy ona koszty funkcjonowania tej instytucji i podniesie jakość ochrony prawnej.

Prokuratoria będzie też opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

Prokuratoria ma ponadto opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należeć też będzie zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywanie sporów.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które wejdą w życie 1 lipca 2017 r. (PAP)