Po raz pierwszy w wyborach do PE będzie można oddać głos korespondencyjnie za granicą. Wnioski ws. głosowania korespondencyjnego za granicą można składać odpowiedniemu konsulowi: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej np. przez aplikację uruchomioną przez MSZ - e-wybory (https://ewybory.msz.gov.pl/).

W zgłoszeniu trzeba podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w odniesieniu do przebywających za granicą czasowo), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, można podać numer dowodu osobistego), a także adres pod który będzie wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca otrzyma pocztą pakiet wyborczy, w skład którego wchodzi formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania oraz koperta do odesłania pakietu.

Kartę do głosowania w zaklejonej kopercie wraz z podpisanym oświadczeniem należy odesłać do konsula na własny koszt w takim terminie, aby karta do głosowania dotarła do komisji wyborczej najpóźniej w dniu wyborów. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że głos nie będzie uwzględniony. Także niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go również spowoduje, że głos nie będzie uwzględniony przy ustalaniu wyników wyborów.

Lech Gajzler z Krajowego Biura Wyborczego powiedział PAP, że konsulowie muszą wysłać pakiety wyborcze najpóźniej 15 maja. Zaznaczył, że w sytuacji, gdyby wyborca mimo zbliżającego się terminu wyborów nie otrzymał pakietu, powinien zgłosić się do konsula.

Wyborca, do którego został wysłany pakiet wyborczy, może do czasu zakończenia głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej komisji wyborczej.

Osoby niepełnosprawne mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do gminy w tej sprawie - jest na to czas do poniedziałku (12 maja). We wniosku należy podać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE bez obywatelstwa polskiego nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości), a także adres zamieszkania.

Wyszukiwarka komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej PKW (www.pkw.gov.pl)

Tego samego dnia - 12 maja - mija termin zgłaszania wójtowi chęci zagłosowania w lokalu wyborczym za pomocą nakładek Braille'a. Dyrektor zespołu prawnego i organizacji wyborów w PKW Beata Tokaj powiedziała PAP, że choć kalendarz wyborczy mówi o tym terminie, to zgodnie z decyzją PKW nakładki będą dostępne w każdym lokalu wyborczym.

Niepełnosprawni wyborcy mają prawo do otrzymania szczegółowych informacji nt. wyborów, m.in. o: właściwym dla siebie okręgu i obwodzie głosowania, lokalach wyborczych przystosowanych do ich potrzeb, warunkach dopisania do spisu wyborców w obwodzie dla nich przystosowanym, terminie wyborów i godzinach głosowania, komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu, a także formach głosowania. Mogą je uzyskać w gminie, w której stale zamieszkują. Ponadto informacje o udogodnieniach dla niepełnosprawnych muszą być podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Informacje są przekazywane osobie niepełnosprawnej - na jej wniosek - telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

Wybory do PE odbędą się w niedzielę, 25 maja. W związku z różnicą czasu, w niektórych obwodach za granicą głosowanie odbędzie się w sobotę, 24 maja. (PAP)