Niewykluczone, że senatorowie zajmą się też własną nowelizacją kodeksu karnego, chroniącą m.in. lokatorów. Senacka nowela zakłada, że penalizowana może być nie tylko stosowana wobec lokatorów przemoc bezpośrednia, ale także tzw. przemoc pośrednia.

Współautor projektu senator Piotr Zientarski (PO) powiedział PAP, że przepis ten znalazłby się w Kodeksie karnym m.in. jako odpowiedź na różne formy nacisku psychicznego, jakie właściciele kamienic stosując wobec niechcianych lokatorów. "Przepisy takie znajdowały się w kodeksie karnym z 1969 roku, ale w kodeksie z 1997 r. już ich nie ma" - podkreślił Zientarski.

Nie jest jednak przesądzone, czy inicjatywa senacka będzie przedmiotem obrad już podczas posiedzenia w tym tygodniu. Negatywne opinie na temat projektowanych zmian w Kodeksie karnym przesłały bowiem senatorom Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy i Prokurator Generalny. Zientarski powiedział PAP, że jeżeli uda się przygotować odpowiednie poprawki, które byłyby zgłoszone w ramach drugiego czytania, to projekt będzie omawiany już podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Senatu.

Na pewno senatorowie zajmą się ustawami uchwalonymi na początku czerwca przez Sejm. W porządku posiedzenia jest nowelizacja kodeksu wyborczego, która zakłada m.in., że wszyscy wyborcy, a nie tylko wyborcy niepełnosprawni, będą mogli w wyborach oddać głos korespondencyjnie. Zmiany dotyczą wyborów prezydenckich, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory głosować korespondencyjnie mogli w kraju jedynie wyborcy niepełnosprawni, a za granicą - wszyscy wyborcy.

W porządku obrad Senatu jest też pakiet ustaw energetycznych. Uchwalona przez Sejm nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego dotyczy wydobycia gazu z łupków. Przewiduje uproszczenie procedury przyznawania koncesji dla firm poszukujących i wydobywających to paliwo. W ocenie rządu nowe prawo przyśpieszy prace nad poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. Przyjęte przez Sejm przepisy przewidują, że badania geofizyczne będzie można prowadzić na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o koncesję.

Nowela wprowadza też - zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji - jedną koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Wydobycie na części obszaru objętego koncesją będzie można zacząć przed zakończeniem poszukiwań w innej części. Zachowane zostaną jednocześnie prawa nabyte dotychczasowych koncesjonariuszy.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wprowadza ona obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej w transporcie, zgodnie z przepisami dyrektywy UE. Obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będzie realizowany przez wprowadzenie tzw. Narodowych Celów Redukcyjnych (NCR) oraz określenie zasad monitorowania emisji. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji NCR ma być Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Celem nowelizacji ustawy Prawo o ochronie środowiska, którą również będzie omawiał Senat, jest ograniczanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.

Senatorowie zajmą się ponadto pakietem ustaw leśnych, m.in. ustawą o lasach, zmieniającą tryb nawiązywania stosunku pracy jeśli chodzi o zastępców nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru i leśniczego. Z kolei nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma na celu zniesienie obowiązku uzyskiwania zgody ministra rolnictwa na przeznaczenie użytków rolnych klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli ich obszar nie przekracza 0,5 ha.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Zrównuje ona zasady rozliczania czasu pracy cywilnych pracowników wojska z żołnierzami zawodowymi w polskich kontyngentach wojskowych w strefie działań wojennych.

W porządku obrad Senatu jest też ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej. Ustala ona, że Znak Polski Walczącej jest dobrem ogólnonarodowym, podlegającym ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Senat zajmie się ponadto nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ma ona na celu skrócenie aplikacji sędziowskiej i rezygnację z tzw. stażu referendarskiego w ramach aplikacji.

W porządku obrad Senatu są też dwie nowelizacje ustawy o Sądzie Najwyższym - prezydencka i parlamentarna, dotyczące m.in. przechodzenia sędziów w stan spoczynku.(PAP)