Projekt przygotowany przez resort spraw zagranicznych przewiduje, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby zagranicznej. Ma to dotyczyć osób, które do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę, albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa na podstawie tzw. ustawy lustracyjnej. Stosunki pracy z tymi osobami wygasną w ciągu 30 dni.

Osoby będące rodziną członków służby zagranicznej, zatrudnione w placówce zagranicznej będą musiały złożyć oświadczenia lustracyjne. Oświadczenia lustracyjne trzeba będzie złożyć w ciągu 30 dni od daty wejścia znowelizowanej ustawy w życie. Projekt zakłada także wygaśnięcie - po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy - stosunków pracy nawiązanych z członkami służby zagranicznej, chyba, że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Stosunek pracy wygaśnie także, jeżeli członek służby zagranicznej nie przyjmie nowych warunków pracy lub płacy. Według projektu zadaniami służby zagranicznej będą: strzeżenie suwerenności Polski, ochrona jej interesów w relacjach z innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, który przewiduje powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Ma ona działać jako państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra sportu i turystyki. Zastąpi dotychczas funkcjonującą Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Nowa forma organizacyjna i prawna umożliwi uzyskanie dodatkowych środków na walkę z dopingiem w sporcie m.in. z organizacji międzynarodowych, pozwoli także na rozszerzenie zakresu działania.

W porządku obrad Sejmu jest też m.in. rządowy projekt nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Reguluje on ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych, ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w sferze gospodarczej lub społecznej, a także ustanawia program pod nazwą "doktorat wdrożeniowy". Program ma na celu dofinansowanie kosztów związanych ze studiami doktoranckimi, na których kształcenie odbywa się we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, np. z przedsiębiorcą.

Posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który dotyczy optymalizacji i zwiększenia przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacji realizacji tych świadczeń. Zgodnie z projektem minister zdrowia będzie mógł dokonywać zmiany technologii medycznej, co umożliwi doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych.

W porządku obrad jest też sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o kinematografii. Projekt zakłada połączenie Filmoteki Narodowej z Narodowym Instytutem Audiowizualnym i utworzenie w wyniku tego nowej państwowej instytucji kultury - Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. W ocenie resortu kultury, który przygotował projekt, skutkiem połączenia będzie lepsza i bardziej kompleksowa ochrona polskiego dziedzictwa filmowego.

Posłowie rozpatrzą rządowy projekt zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wprowadza on nowy sposób uwierzytelnienia elektronicznych zaświadczeń lekarskich.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury. Projekt dotyczy transpozycji dyrektywy PE i Rady UE, której celem jest ochrona integralności dziedzictwa kulturowego każdego z państw członkowskich UE przez ułatwienie tym państwom dochodzenia zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych nielegalnie z ich terytorium na terytorium innego państwa członkowskiego.

 

Dowiedz się więcej z książki
Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł