W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. zaplanowano, że dochody budżetu państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki – 397,2 mld zł. Tym samym dopuszczono deficyt, który ma nie przekroczyć 41,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) określono na poziomie 2,7 proc. PKB.

 

Założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent zwiększy się przeciętnie w ujęciu nominalnym o 6,3 proc. Rząd spodziewa się przy tym wzrostu konsumpcji w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.

Premier Beata Szydło przekonywała - po przyjęcie przez rząd projektu - że jest to budżet prorozwojowy, a jednocześnie ambitny i uwzględniający programy prospołeczne, m.in. Rodzina 500 plus, Mieszkanie plus, darmowe leki dla seniorów, uwzględnia reformę edukacji, uwzględnia reformę służby zdrowia i reformę emerytalną.

Posłowie będą prawdopodobnie debatować nad rządowym projektem ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Intencją proponowanych przepisów jest aby świadczenie w wysokości 10 tys. zł dla ok. 235 tys. uprawnionych było wypłacone jeszcze przed końcem tego roku. Kwota rekompensaty ma być zwolniona z podatku dochodowego, co wymaga stosownej zmiany w ordynacji podatkowej.

W Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Prezydent zaproponował w tym projekcie m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Teraz będzie to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają o 50 proc. dochody (dotąd było to 60 proc.) - realnie to ok. 1 tys. zł na osobę w rodzinie. Ponadto, zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł, wydłużono okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużono okres bezprocentowej spłaty otrzymanej z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie suszem tytoniowym. Nowe prawo ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ono element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Zgodnie z założeniami rządu krajowa produkcja suszu tytoniowego ma zostać objęta monitorowaniem i nadzorem.

Sejm rozpatrzy także rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada wprowadzenie podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment). Nowe przepisy mają zapewnić większą stabilność wpływów z podatku VAT oraz zapobiec unikaniu płacenia tego podatku.

Według projektu w przypadku podzielonej płatności, zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto za towar lub usługę jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do tzw. transakcji B2B. Będzie też dobrowolny - o jego zastosowaniu będzie decydował nabywca towarów.

Posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o pracy na morzu, który wdraża do polskiego prawa przepisy unijne. Projekt dostosowuje warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie oraz wprowadza do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu. Według projektu armator będzie musiał posiadać ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe na wypadek porzucenia marynarza, uszkodzenia ciała, choroby marynarza albo jego śmierci. Statek będzie musiał mieć certyfikat potwierdzający zabezpieczenie.

Sejm rozpatrzy także prezydencki projekt noweli ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, który rozszerza katalog osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej, możliwość nieodpłatnej mediacji i zwiększenie liczby punktów świadczących poradnictwo obywatelskie.

Posłowie zajmą się prawdopodobnie rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidującym, że organy podatkowe gmin będą co roku przygotowywać sprawozdania dla ministra finansów na temat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Izba będzie też debatować nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rząd opowiedział się w swoich propozycjach za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł oraz limitu ulgi podatkowej dla twórców.

Posłowie rozpatrzą prawdopodobnie rządowy projekt nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, którego głównym celem jest walka z wyłudzaniem podatku VAT.

Sejm zdecyduje też o wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS Dominika Tarczyńskiego. Wniosek w tej sprawie złożył poseł PO Marcin Kierwiński.

Sejm będzie też debatować nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Proponowane zmiany mają uporządkować przepisy ws. wywiadów środowiskowych. Chodzi o wyraźną podstawę prawną do przeprowadzania przez kuratorów tych wywiadów np. w postępowaniach rodzinnych na etapie wykonawczym.

Prawdopodobnie posłowie zajmą się rządowym projektem noweli ustawy, który zakłada, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mieli możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju.

Sejm będzie też zapewne debatować nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, której celem jest ograniczenie stosowania plastikowych toreb. Nowe przepisy uszczelnić też mają krajowy system gospodarowania odpadami.

Sejm będzie też głosował nad wyborem członka Komisji Śledczej ds. Amber Gold; uzupełnienie składu jest konieczne, ponieważ z komisji odeszła b. posłanka PSL Andżelika Możdżanowska - na jej miejsce ludowcy zgłosili Krzysztofa Paszyka.

autor: Anna Tustanowska

amt/ par/