Program - jak podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu - ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, a także "umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach".

W ramach programu zostanie wprowadzona ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód. Z Karty będą mogli też korzystać rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz ich podopieczni. Wydawanie dokumentów ma ruszyć 16 czerwca br.

Karta - zgodnie z przyjętym przez rząd rozporządzeniem - będzie narzędziem identyfikującym rodziny uprawnione do korzystania z rządowego programu. Wydawać ją będą bezpłatnie wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na wniosek zainteresowanych. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Ma ona uprawniać do zniżek w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie, liczy, że do programu poprzez system zniżek coraz liczniej - wzorem innych państw - przystępować będą również partnerzy prywatni, np. sklepy czy hurtownie.

Na Karcie będzie umieszczone zdjęcie jej posiadacza, imię i nazwisko, liczba dzieci w rodzinie, którym przysługują uprawnienia, numer karty, termin jej ważności, logo programu oraz hologram.

Karta będzie wydawana bezpłatnie. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia ma być wydawany duplikat. Koszt wydania to 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

Karta będzie wydawana rodzicom oraz pełnoletnim dzieciom na okres nie dłuższy niż 15 lat. Dzieciom poniżej 18. roku życia karta będzie wydawana na 5 lat.

Każdy samorząd będzie mógł przyjąć ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny jako swoją, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki lub wydać osobną, własną kartę, np. gminną.

Dodatkowo instytucja zapewniająca rodzinom wielodzietnym ulgi na podstawie programu oraz podmiot, który przystąpił do niego, będą miały prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny". Znak ten będzie mógł być wykorzystywany np. w materiałach reklamowych lub informacyjnych.

Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty. Minister pracy będzie musiał również prowadzić kampanię informacyjną na rzecz rodzin wielodzietnych, promującą program, zwłaszcza w środkach masowego przekazu.

Autorzy programu szacują, że w latach 2014-2015 zostanie wydane 3,4 mln KDR (w 2014 – 1,3 mln i w 2015 r. – 2,1 mln). Trzeba będzie na ten cel przeznaczyć z budżetu państwa ok. 36,02 mln zł. Uchwała wchodzi w życie 16 czerwca 2014 r.

Obecnie w gminach i powiatach w całym kraju jest już ponad 200 lokalnych kart rodzinnych (w tym trzy na poziomie wojewódzkim). Samorządowe Karty Dużej Rodziny uprawniają do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli się w program. Wydawane są bezpłatnie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub marszałka województwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Często lokalne Karty Dużej Rodziny obejmują również rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. (PAP)