Celem projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest m.in. uregulowanie kwestii dotyczących kwalifikacji osób wykonujących świadczenia z zakresu psychoterapii uzależnień.
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, ma to związek z wejściem w życie w 2006 r. ustawy o zawodzie psychologa; pojawiły się bowiem wątpliwości co do możliwości prowadzenia psychoterapii przez osoby bez tytułu magistra psychologii.
W projekcie zaproponowano, aby psychoterapię uzależnień mogły prowadzić wyłącznie osoby legitymujące się certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień. Osób ubiegające się o uzyskanie takiego certyfikatu muszą posiadać tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, tytuł zawodowy magistra uzyskany po studiach na kierunkach humanistycznych lub społecznych.
Osoby posiadające wykształcenie średnie mogą natomiast - zgodnie z projektem - ubiegać się o uzyskanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień.
W projekcie znajduje się również zapis, który kładzie nacisk na to, aby pomoc osobie uzależnionej była zintegrowana z pomocą całej rodzinie. Jak podano w uzasadnieniu, w Polsce w rodzinach alkoholików żyje ok. 1,5 mln osób dorosłych i 1,5–2 mln dzieci – większość z nich to osoby współuzależnione i ofiary przemocy domowej.
Ponadto według projektowanych rozwiązań sprzedawcy będą mieli obowiązek odmowy sprzedaży alkoholu w przypadku, kiedy zajdzie wątpliwość co do pełnoletniości kupującego, a jednocześnie będzie on odmawiał okazania dokumentu potwierdzającego wiek. Zaproponowano też wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie pływalni i kąpielisk, zakładów opieki zdrowotnej oraz w handlu obnośnym i obwoźnym.
Istotną zmianą jest także upoważnienie Rady Ministrów do przyjmowania Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, analogicznie do przyjętego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Rada Ministrów zajmie się też projektem ustawy o rzeczach znalezionych, która reguluje m.in. obowiązki i prawa znalazcy rzeczy oraz sposób postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Dotychczas kwestie dotyczące rzeczy znalezionych były regulowane Kodeksem cywilnym.
W projekcie zaproponowano m.in. stworzenie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury i wyłączenie ujawnionych tam przedmiotów spod działania przepisów o zasiedzeniu i nabyciu od nieuprawnionego.
Ponadto zgodnie z projektem znalazca cudzej rzeczy jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu osobę uprawnioną do odbioru rzeczy (nie musi to być koniecznie właściciel); jeśli oczywiście jest to możliwe tzn., gdy znalazca zna lub może ustalić tożsamość osoby uprawnionej.
W przeciwnym razie, tj. jeżeli znalazca nie wie, kto jest tą osobą, bądź jeżeli nie może ustalić jej miejsca zamieszkania, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy. Obowiązek ten spoczywa także na osobie zajmującej pomieszczenie (właścicielu, najemcy, użytkowniku), w którym rzecz została znaleziona.
W przypadku znalezienia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających wartość historyczną, naukową lub artystyczną z uwagi na szczególny charakter tych przedmiotów, projekt nakłada na znalazcę bezwzględny obowiązek oddania ich na przechowanie właściwemu staroście, jeżeli ich wartość przekracza 50 zł.
W wypadku rzeczy mających wartość historyczną, naukową lub artystyczną, znalezionych w takich okolicznościach, że poszukiwanie właściciela byłoby bezcelowe, znalazca w każdym przypadku jest obowiązany oddać znalezioną rzecz właściwemu starości.
Według proponowanych regulacji znalazcy przysługuje roszczenie o znaleźne - jeśli dopełni nałożonych na niego przez ustawę obowiązków. Wysokość znaleźnego wynosi jedną dziesiątą wartości rzeczy. Znalazca powinien zgłosić to roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.
Ministrowie zajmą się też założeniami do nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.
Rada Ministrów zajmie się też projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012 – 2016".
Ministrowie wysłuchają też informacji szefa resortu Skarbu Państwa o stanie realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2008 – 2011”.(PAP)