Projekt zmian w Prawie budowlanym, który został przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ma umożliwić budowę domów jednorodzinnych bez pozwolenia. Dom taki nie będzie mógł jednak ograniczać możliwości zabudowy działki sąsiada. Zamiast pozwolenia ma wystarczyć złożenie zgłoszenia wraz z projektem budowlanym w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli projekt będzie niezgodny np. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, urząd będzie miał 30 dni na wniesienie sprzeciwu w tej sprawie. Po upływie tego okresu inwestor będzie mógł rozpocząć budowę.

Dzięki zmianom nie będzie trzeba dołączać do projektu budowlanego oświadczeń m.in. o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, czy o warunkach przyłączenia budynku do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zbędne będą też oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych.

Resort transportu określił w projekcie, w jaki sposób informować sąsiada o zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego. Starosta będzie zamieszczał na stronie biuletynu informacji publicznej wiadomość, że wpłynęło do niego zgłoszenie dotyczące danej inwestycji. Oprócz tego inwestor będzie musiał umieścić tablicę na terenie budowy z informacją o planowanej inwestycji, albo sam będzie mógł o tym poinformować sąsiadów.

Projekt znosi obowiązek zgłoszenia przez inwestora w urzędzie terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Według ekspertów, z którymi rozmawiała PAP, zmiany nie są rewolucyjne, ale istotnie ułatwią budowę domu jednorodzinnego. Jak mówili, uproszczą procedury budowlane i skrócą termin rozpoczęcia inwestycji.

Rada Ministrów ma zająć się również projektem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o skrócenie procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Z uzasadnienia do projektu wynika, że w latach 2010 i 2011 postępowania ws. obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich trwały około roku od momentu obwieszczenia. Jednym z warunków podniesienia sprawności i efektywności wymiaru sprawiedliwości - jak wskazują autorzy projektu - jest optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej.

Rząd ma omówić ponadto projekt założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela. Zawiera on m.in. propozycje zmian w urlopach, ewidencjonowaniu czasu pracy oraz zakłada stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przewiduje uelastycznienie zasad wykorzystania urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Nowe zasady określają wymiar urlopu na 47 dni roboczych w roku, a jego termin ma przypadać na dni wolne od zajęć lekcyjnych. W efekcie nauczyciele będą mogli korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w okresie ferii zimowych i letnich, lecz we wszystkie dni, w które nie odbywają się w szkole zajęcia lekcyjne, a więc także w czasie przerw świątecznych oraz dni, które dyrektor szkoły ustali jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

MEN chce też, by przyznanie nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia było uzależnione od wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub związanej z warunkami pracy. Zgodnie z projektem, urlop ten będzie udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie pierwszego kontaktu, jak jest obecnie. Urlop ten będzie mógł być przyznany dopiero po 20 latach pracy (obecnie po 7 latach), a czas jego trwania będzie ograniczony do roku (obecnie może wynieść łącznie trzy lata).

Projekt rozszerza ponadto zakres rejestrowanych zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli. Obecne rejestrowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniem lub na jego rzecz (czyli w ramach pensum) oraz tzw. godziny karciane (pozalekcyjne). Pozostałe zadania realizowane przez nauczycieli w ramach czasu pracy nie podlegają formalnie rejestrowaniu.

Według projektu rejestrowane mają być też takie zajęcia i czynności jak: dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły, doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły.

MEN chce również zmienić sposób rozliczania przez samorządy środków wydawanych na wynagrodzenia nauczycieli. Tak zwane średnie wynagrodzenia nauczycieli zastąpione zostaną wskaźnikami kalkulacyjnymi. Samorządy zaś, rozliczając się ze środków wydanych na wynagrodzenia nauczycieli, nie będą tego robić osobno dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, lecz łącznie dla wszystkich zatrudnionych przez siebie.

W projekcie zaproponowano ponadto utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych o ukaraniu najcięższymi karami dyscyplinarnymi. Według MEN taki rejestr byłby skutecznym narzędziem przeciwdziałającym zatrudnieniu w szkole nauczyciela, wobec którego wymierzono kary. Rejestr ma mieć formę elektronicznego zbioru danych. Po zatarciu kary, wpis w rejestrze zostanie usunięty, chyba że chodzi o karę wydalenia z zawodu nauczycielskiego.

Rząd zajmie się także założeniami do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) to substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Są one powszechnie wykorzystywane w Polsce m.in. jako czynniki chłodnicze w lodówkach i klimatyzatorach, do wytwarzania pianek, zwłaszcza poliuretanowych czy jako czynniki gaśnicze.

Zgodnie z prawem unijnym Polska musi ograniczyć emisję F-gazów. Projekt ustawy ma przyczynić się do istotnego ograniczenia emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową z urządzeń oraz systemów chłodniczych czy przeciwpożarowych.

Rząd wysłucha też informacji minister sportu ws. ubiegania się o przyznanie miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku. Minister sprawiedliwości przedstawi informację dotyczącą polityki karnej oraz projektowanych zmian w Kodeksie karnym.