Dokument będzie narzędziem identyfikującym rodziny uprawnione do korzystania z rządowego programu. Karta wydawana będzie bezpłatnie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast na wniosek zainteresowanych.

Karta ma uprawniać do zniżek w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt rozporządzenia, liczy, że do programu poprzez system zniżek coraz liczniej - wzorem innych państw - przystępować będą również partnerzy prywatni, np. sklepy czy hurtownie.

Karta przysługiwać będzie rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci, przy czym nie będzie obowiązywało żadne kryterium dochodowe. Wydawana ma być również rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz ich podopiecznym.

Na karcie zostanie umieszczone zdjęcie jej posiadacza (np. ojca lub matki), imię i nazwisko, podana liczba dzieci w rodzinie, którym przysługują uprawnienia na podstawie programu, numer karty, termin jej ważności, logo programu oraz hologram.

Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Rodzicom oraz pełnoletnim dzieciom karta będzie wydawana nie dłużej niż na 15 lat. Dzieciom poniżej 18. roku życia karta będzie wydawana na 5 lat. W przypadku dzieci będą brane pod uwagę również ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub stopień niepełnosprawności.

Każdy samorząd będzie mógł przyjąć ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny jako swoją, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki lub wydać osobną, własną kartę, np. gminną.

Instytucja zapewniająca rodzinom wielodzietnym ulgi na podstawie programu oraz podmiot, który przystąpił do niego, będą miały prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Znak ten będzie mógł być wykorzystywany np. w materiałach reklamowych lub informacyjnych. (PAP)