Kompensata jest jednym z rodzajów wyrównania szkód poniesionych z powodu popełnionego przestępstwa. Jednak instrument kompensaty nie był do tej pory wystarczająco wykorzystywany. Wielokrotnie zwracała też na to uwagę poprzednia rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz. Wskazywała, że ustawa w dotychczasowym kształcie nie tylko nie gwarantuje skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym, ale często powoduje ich wtórne pokrzywdzenie.

Dlatego w Senacie przygotowano nowelizację, która została uchwalona na początku sierpnia. Po zmianach ograniczeń ma być mniej, bo zmieni się generalna zasada: kompensata nie ma przysługiwać ofiarom przestępstwa, tylko szerzej - czynu zabronionego, czyli również w sytuacjach, gdy nie można ustalić i przypisać winy sprawcy.

  Lidia Mazowiecka
Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw>>>

W nowelizacji zapisano, że kompensatę przyznaje się, jeżeli czyn zabroniony został popełniony na terytorium RP lub na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a pokrzywdzoną jest osoba na stałe przebywająca w Polsce. Kompensata ma być przyznawana wtedy, gdy pokrzywdzony nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub kosztów (np. leczenia). Warunkiem ubiegania się o kompensatę jest złożenie przez osobę uprawnioną do kompensaty (pokrzywdzony lub jego opiekun) odpisu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Trzeba też przedłożyć odpowiednią dokumentację medyczną.

Wniosek o kompensatę składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca pobytu pokrzywdzonego w terminie trzech lat od dnia ujawnienia się skutków czynu zabronionego, nie później jednak niż w terminie pięciu lat od dnia jego popełnienia. Proces toczy się z udziałem uprawnionego i prokuratora, który prowadził postępowanie w sprawie.

Według nowelizacji kompensata nie może przekroczyć 25 tys. zł; dotychczas kwota maksymalna była określona na 12 tys. zł. Zapisano także, że jeśli ofiara poniosła śmierć maksymalna kwota może wynieść 60 tys. zł.

Jeśli w sprawie o przyznanie kompensaty sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w ramach ustawowych "widełek" zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Kompensatę przyznaje się proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się ofiary do popełnienia czynu. Skarb Państwa może później dochodzić od sprawców kwotę zasądzoną pokrzywdzonemu.

Dla ułatwienia dochodzenia kompensaty zdecydowano się także na zwolnienie osób uprawnionych od kosztów sądowych. Wydłużono także - do trzech lat od dnia ujawnienia się skutków czynu zabronionego - termin do złożenia wniosku o kompensatę. Nie może to być jednak później niż pięć lat od dnia popełnienia tego czynu.

Kompensaty nie przyznaje się, jeżeli ofiara była współsprawcą czynu lub gdy godziła się na ryzyko doznania jego skutków. Nie przyznaje się jej też, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia lub nie stwierdzono znamion czynu zabronionego. Jeśli okaże się, że kompensatę przyznano komuś niesłusznie - musi ją zwrócić. Jeśli nie zwróci - prokuratura wytacza takiej osobie pozew cywilny.

Ustawa, podpisana przez prezydenta w czwartek, ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia.(PAP)