Nowelizację ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Jej celem jest wprowadzenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Termin wdrożenia dyrektywy upływa 18 września 2016 r.

Nowela wprowadza do polskiego prawa również przepisy niewynikające bezpośrednio z dyrektywy, ale niezbędne do jej pełnego wdrożenia. Będą to przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, brak precyzyjnie określonej linii podstawowej (z podaniem współrzędnych geocentrycznych i geodezyjnych - PAP) powoduje, że Polska nie ma precyzyjnie określonej granicy morskiej państwa. Linia podstawowa morza terytorialnego jest to linia, od której mierzona jest szerokość morza terytorialnego i określana jego zewnętrzna granica. Jej określenie umożliwi graficzne wyznaczenie granicy zewnętrznej państwa na oficjalnych morskich mapach nawigacyjnych.

Określenie linii podstawowej pozwoli także na wprowadzenie morskiej strefy przyległej do morza terytorialnego. W morskiej strefie przyległej Polsce będą przysługiwać szczególne uprawnienia w zakresie przepisów antyterrorystycznych, celnych, skarbowych, imigracyjnych, sanitarnych, a także dotyczących obiektów o charakterze archeologicznym lub historycznym.

W noweli zapisano także procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, przyjęcie planów zagospodarowania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji na polskich obszarach morskich, co z kolei przełoży się na bardziej dynamiczny rozwój gospodarki morskiej. Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich mają być przyjmowane sukcesywnie w formie rozporządzeń.

Nowela doprecyzowuje również procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Wprowadzono m.in. uproszczoną procedurę uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Przedłużono ważność pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych z 30 do 35 lat.

Uzupełniono kompetencje organów administracji morskiej oraz powołano, wraz z określeniem jej zadań, Państwową Morską Służbę Hydrograficzną. Obecnie zadania te realizowane są przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) i dyrektorów urzędów morskich.

Nowela zakłada także, że każdy podmiot prowadzący na polskich obszarach morskich badania hydrograficzne, będzie zobowiązany niezwłocznie i nieodpłatnie przekazać służbie hydrograficznej kopię wszelkich uzyskanych danych batymetrycznych i hydrologicznych.

Nowe przepisy wprowadzają ponadto definicję morskiego portu wojennego. "Propozycja, by w granicach portu morskiego wyodrębnić morskie porty wojenne, umożliwi Ministrowi Obrony Narodowej wydanie przepisów regulujących zarządzanie morskimi portami wojennymi i ich współistnienie z portami handlowymi" - napisano w uzasadnieniu do nowych regulacji. (PAP)