Komisja Europejska przyjęła w piątek komunikat o ważnych projektach o znaczeniu europejskim (Important Projects of Common European Interest, IPCEI); wejdzie on w życie 1 lipca. Dokument jest częścią reformy pomocy państwa (State Aid Modernisation, SAM), która ma na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

Zgodnie z przyjętym przez KE dokumentem państwa członkowskie będą mogły m.in. przyznawać zaliczki zwrotne i pożyczki, a także udzielać gwarancji lub dotacji dla ważnych projektów o znaczeniu europejskim.

Ponadto w uzasadnionych przypadkach pomoc publiczna będzie mogła wynieść nawet do 100 proc. luki w finansowaniu takich dużych projektów. Przepisy umożliwią też państwom udzielenie pomocy finansowej na pierwsze wdrożenie przemysłowe projektu z dziedziny badań i rozwoju.

KE podkreśliła, że celem przepisów jest zachęcenie państw członkowskich do przekazania wydatków publicznych na duże projekty, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, powstawania miejsc pracy i poprawy konkurencyjności w Europie.

"Tam, gdzie prywatna inicjatywa ponosi porażkę z powodu poważnych ryzyk i konieczności międzynarodowej współpracy, które takie duże projekty za sobą pociągają, państwa członkowskie mogą wypełnić tę lukę w finansowaniu, przezwyciężyć nieprawidłowości na rynku i zwiększyć realizację projektów, które inaczej nie zostałyby w ogóle podjęte" - podkreśliła Komisja w komunikacie.

KE przekonuje, że nowe przepisy pozwolą na znacznie łatwiejsze wspieranie ważnych projektów o wyraźnym wymiarze europejskim w takich obszarach jak badania i rozwój, transport transgraniczny lub energia, która w przeciwnym razie musiałaby być oceniana na podstawie kilku różnych zestawów przepisów.

Komisja Europejska określiła w piątkowym dokumencie kryteria, według których kraje członkowskie mogą wspierać ponadnarodowe projekty o znaczeniu strategicznym dla UE, w zgodzie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwowej.

Unijny komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia podkreślił, że kraje członkowskie dostaną w ten sposób narzędzie, dzięki któremu mogą skutecznie działać tam, gdzie rynek ponosi porażkę, jeśli chodzi o finansowanie dużych ponadnarodowych projektów o znaczeniu strategicznym. (PAP)