Projekt w grudniu 2014 r. złożył prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślał w uzasadnieniu, że choć Prawo o stowarzyszeniach z 1989 roku funkcjonuje dobrze, ale po 25 latach wymaga ono korekt.

Nowelizacja stanowi, że stowarzyszenie o osobowości prawnej (tzw. rejestrowe) będzie mogło założyć już siedem osób, a nie jak obecnie - 15.

W uzasadnieniu prezydenckiej propozycji podkreślano, że "obecnie inicjatywy społeczne przybierają często formę reakcji na bieżące wydarzenia lub trwałych, lecz jednak tworzonych na potrzebę rozwiązania skonkretyzowanego, pojedynczego problemu akcji społecznych; zebranie i utrzymanie wymaganej ilości 15 członków staje się dla takich grup znaczącą barierą; bywa więc, że jedyną aktywnością części namówionych członków jest podpisanie listy założycielskiej stowarzyszenia. W praktyce w większości stowarzyszeń aktywnie działa więc mniej niż połowa osób".

Ponadto uchwalona w piątek m.in. likwiduje prewencyjną funkcję organu nadzorującego w postępowaniu rejestrowym,

W uzasadnieniu zmian podkreślono, iż "projektodawca uznał, że po 25 latach funkcjonowania organizacji pozarządowych w nowej rzeczywistości ustrojowej nie ma konieczności utrzymywania nadzoru prewencyjnego ze strony właściwych organów administracyjnych, polegającego na możliwości zgłaszania uwag do dokumentów dołączanych do wniosku o rejestrację stowarzyszenia".

Jak zaznaczono konsekwencją "wyeliminowania organu nadzorującego z postępowania rejestrowego jest skrócenie terminu na rozpatrzenie przez sąd rejestrowy wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS".

Nowelizacja umożliwia też wybór władz stowarzyszenia przed jego rejestracją i daje członkom prawo do wnoszenia o uchylenie uchwał walnego zebrania. Stowarzyszenia będą mogły uzyskiwać środki publiczne, a stowarzyszenie zwykłe, w myśl ustawy, będzie mogło przekształcić się w rejestrowe.

Sejm zaakceptował też zgłoszone w drugim czytaniu poprawki. Dotyczyły one rozpatrywania przez sąd na rozprawie wniosku o upomnienie dla władz stowarzyszenia.

Posłowie poparli też poprawkę dotyczącą wymogu uzyskania zezwolenia ministra obrony lub ministra spraw wewnętrznych dla stowarzyszeń, które chcą działać na terenach lub obiektach podlegających tym ministrom. Ministrowie maja też prawo uzgodnienia zakresu działalności stowarzyszeń zajmujących się obronnością, bezpieczeństwem państwa lub ochroną pożytku publicznego.

Zmiany dają 2 lata na dostosowanie do nowych przepisów. Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 285 posłów, przeciw pięć, a 134 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.(PAP)