Krajowa Rada Sądownictwa nie uwzględniła wniosku o przeniesienie skarżącego sędziego w stan spoczynku. Uchwałę w tej sprawie uchyliła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, gdyż Rada nie podała motywów, którymi się kierowała, a więc złamała prawo. Zamówiła opinie biegłych - psychiatry i psychologa - lecz z nich nie skorzystała.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dopuszczana jest krytyka posługująca się nawet wypowiedziami obrażającymi. Jednak - co do zasady - prawdziwa informacja, nawet wygłoszona publicznie, nie stanowi naruszenia dóbr osobistych. Aby jednak nie narazić się za zarzut poniżania krytykowanego, krytyk powinien mieć dowody, że to, co mówi lub pisze, jest prawdą - tak twierdzą prawnicy i tak wskazuje orzecznictwo.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2022
Prawo cywilne

Sąd wykreśli hipotekę frankowicza, gdy wyrok prawomocny

Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości
Nie wszystkie banki honorują wyroki unieważniające umowy kredytowe, często grają na czas. Sądy idą jednak na rękę frankowiczom i wykreślają hipoteki. Tak ostatnio postąpił sąd wieczystoksięgowy w Pruszkowie. Bank nie chciał dać zgody, ponieważ planował wnieść skargę kasacyjną. Dla sądu nie był to jednak żaden argument. Jednak orzeczenie musi już być prawomocne.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.04.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego: Czy gospodarstwo rolne przekazane następcy pozostającemu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, należy do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku odrębnego następcy na zasadzie analogii do umowy darowizny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Uczenie prawników przy pomocy narzędzi online może być efektywne tylko wtedy, gdy obie strony procesu dydaktycznego będą zaangażowane w naukę. Inaczej może spotkać nas katastrofa i sytuacja, w której student nie będzie potrafił odróżnić ustępu od punktu, czy artykułu od paragrafu. Takie sytuacje już się zdarzały - mówi dr Kamil Stępniak, adiunkt w Instytucie Prawa Collegium Humanum.
Beata Igielska
20.04.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
W czwartek, 21 kwietnia br. sejmowa komisja sprawiedliwości po raz kolejny rozpozna dwa projekty zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt Solidarnej Polski, ma być rozpatrzony w odrębnym trybie. Partia ta od początku odrzuca propozycje prezydenta, ale teraz sygnalizuje gotowość do ustępstw i zapowiada poprawki do prezydenckiego projektu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Masowy napływ do Polski uchodźców wojennych spowodował, że tłumacze przysięgli języka ukraińskiego z dnia na dzień znaleźli się na top liście poszukiwanych specjalistów. I choć dwoją się i troją, nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb - a chodzi o sprawy sądowe, tłumaczenia dokumentów, w tym np. medycznych. Dziury można łatać wolontariuszami - ale o błędy nietrudno.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Ukraina

SN: Kara za brak kontaktów z dzieckiem jest uzasadniona

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, za ich niezrealizowanie. Także wtedy, gdy w ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Zakaz eksmisji z lokalu, w którym mieszka dłużnik, obowiązywał od dwóch lat i budził spore emocje, nie tylko wśród wierzycieli. Już w ubiegłym roku wiele instytucji, w tym samorządy, apelowały o jego uchylenie. Postulował to również RPO. Ostatecznie przepis uchylono ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy, a w gąszczu przepisów znalazło się też uchylenie ograniczenia licytacji.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
19.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Małoletni będący rodzeństwem przyrodnim nie są uczestnikami postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów między nimi - orzekła w uchwale trzech sędziów Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Mimo to konieczna jest za każdym razem ocena przez sąd, czy rodzice mogą reprezentować dziecko, czy też z uwagi na możliwość kolizji ich interesów taka reprezentacja jest wyłączona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki ma zapłacić 15 tys. złotych grzywny, z zamianą na 15 dni aresztu w razie niezapłacenia, za odmowę wykonania postanowienia sądu nakazującego przywrócenie do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Krajowa Rada Sądownictwa oczekuje interwencji prokuratora generalnego ws. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
Krzysztof Sobczak
16.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Osoba, która zeznaje nieprawdę lub ją zataja, musi mieć świadomość tego, że tak jest. Bo jeśli jest przekonana, że mówi prawdę, nie może odpowiadać za np. celowe wprowadzenie organów ścigania w błąd. Ważne też, czy usłyszała pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub czy odebrano od niej przyrzeczenie, bo takie braki też wykluczają jej odpowiedzialność - wynika z orzecznictwa sądów.
Aleksandra Partyk
16.04.2022
Zaskarżone orzeczenie zostało wykonane, a dziecko powróciło do Włoch i przebywa obecnie pod opieką ojca. Nie można zatem stwierdzić, że zasada demokratycznego państwa prawnego wymagała, a nawet dopuszczała wniesienie skargi nadzwyczajnej i uchylenie zaskarżonego postanowienia - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i odrzuciła skargę Prokuratora Generalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.04.2022
Prawo cywilne
Ostatni rok to zmiany w kształceniu aplikantów warszawskiej izby. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji interpersonalnych, rozpoczął się program mentoringowy, chcemy ułatwić aplikantom zdobycie tytułu mediatora. Celem aplikacji nie jest bowiem tylko egzamin zawodowy, ale też pozyskanie umiejętności potrzebnych do właściwego wykonywanie zawodu.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2022
Prawnicy Strefa aplikanta
W księgach wieczystych znajduje się szereg danych osobowych dotyczących właścicieli nieruchomości. W jaki sposób jawność tych ksiąg można pogodzić z koniecznością ochrony danych osobowych? Okazuje się, że nie jest to takie proste i nastręcza wielu trudności w praktyce. Księgi wieczyste są jawne, a to z kolei oznacza, że może je przeglądać właściwie każdy zainteresowany.
Konrad Dyda
16.04.2022
RODO Nieruchomości
Notariusz mógłby dokonywać w księgach wieczystych wpisów hipoteki oraz tych, które wiążą się z zakładaniem nowych ksiąg poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca. Docelowo dotyczyłoby to nie tylko wpisów na podstawie sporządzonych aktów notarialnych ale wszystkich na wniosek stron - wynika z założeń do projektu noweli Prawo o notariacie.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Dostęp do sądu obywateli polskich nie może być w niższym standardzie niż mieszkańców innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy stron Konwencji Praw Człowieka. Przepisy prawa unijnego i Konwencji w każdym kraju winny mieć taką samą treść i wykładnię - stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Dlatego wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie składek do ZUS musi być uchylony.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Było bezpieczniej, było łatwiej - szkolenia online dla aplikantów stały się szansą na naukę w trakcie epidemii. Jak się jednak okazuje, skutki są podobne jak w przypadku uczniów i studentów. Na zdalnych zajęciach szwankowała przede wszystkim aktywność, pojawiły się też problemy z częścią wykładowców, którzy z trudem realizowali program. Nic więc dziwnego, że samorządy wracają do trybu stacjonarnego.
Beata Igielska Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
15.04.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Wprowadzenie swoistego trybu weryfikacji sędziów prowadzić będzie do osłabienia gwarancji niezawisłości. Na wypadek uchwalenia takich przepisów Krajowa Rada Sądownictwa rozważy wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego. Takie stanowisko przedstawiła KRS do prezydenckiego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, którym obecnie zajmuje się Sejm.
Jolanta Ojczyk
14.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Zbyt dużo przypadków obrażania religii uchodzi sprawcom płazem – uważa resort sprawiedliwości i kierująca nim Solidarna Polska. I proponuje zmianę w prawie, która umożliwi ściganie obrazy uczuć religijnych, nawet gdy nikt nie został obrażony. Projekt w czwartek trafił do Sejmu. Według prawników to zagrożenie dla wolności słowa i dodatkowe przywileje dla i tak już uprzywilejowanej grupy.
Monika Sewastianowicz
14.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest trudniejsza niż w wojewódzkich sądach administracyjnych. Na rozpoznanie kasacji czeka się prawie dwa lata. To w dużej mierze następstwo pandemii, przejścia sędziów w stan spoczynku i faktu nieobsadzenia ponad jednej czwartej etatów. Już wkrótce sąd ten ma zostać zasilony przez 20 sędziów, w dużej części profesorów prawa, którzy czekają na nominacje prezydenckie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Informatyzacja sądów trwa, kolejne e-rejestry wprowadzane są w życie, a sędziowie korzystają choćby z e-rozpraw. Nadal jednak problemem jest np. liczba informatyków - sądy nie płacą aż tak dobrze, by chętnych było w nadmiarze. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce teraz wprowadzić nowe stanowisko - menadżera usług. Ma zarządzać digitalizacją akt i poborem oraz zwrotem opłat za wnioski składane do rejestrów sądowych.
Patrycja Rojek-Socha
14.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
O uchylenie obowiązującego od marca 2020 r. zakazu eksmisji apelowali nie tylko właściciele mieszkań i samorządy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Początkowo miała się temu przysłużyć ustawa o automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową, jednak rzutem na taśmę przepis uchyla ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którą bez poprawek przyjął Senat.
Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego sąd nie bada, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym przedawniło się - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego. Istnienie przesłanek nadania klauzuli wykonalności było już przez sąd badane i zostało pozytywnie przesądzone przez wydanie wierzycielowi tytułu wykonawczego, który zaginął.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna SN 20 kwietnia ma rozpoznać zażalenie na uchwałę zawieszającą w czynnościach sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza. Zażalenie ma rozpoznać sędzia Konrad Wytrykowski, który poprosił przed posiedzeniem Krajową Radę Sądownictwa o zbadanie, czy obrońca obwinionego, prezes SN Piotr Prusinowski, nie naruszył zasad etyki i czy jest zdolny do pełnienia służby.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Okręgowy w Poznaniu ma wątpliwości, czy można sprostować pomyłkę w nazwie pozwanej spółki, gdy w wyroku sądu pierwszej instancji widnieje pozwana, której dane dotyczące NIP, władz zarządu, a także siedziby nie zgadzają się z danymi spółki, która wniosła apelację. Problem dotyczył sprostowania świadectwa pracy osoby tam zatrudnionej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Spółki
Krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek jest niedopuszczalne w praktyce psychiatrycznej, a tymczasem polskie przepisy zezwalają policji na stosowanie wobec nich takiego środka przymusu bezpośredniego. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że konieczna jest zmiana ustawy o policji, żeby dostosować ją do europejskich standardów.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawo karne Pacjent Policja
Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało szkolenie dla osób udzielających wsparcia w placówkach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W szkoleniu, w którym uczestniczyli również kuratorzy sądowi, wzięło udział prawie 3 tys. osób.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawnicy Ukraina
Osoby poszkodowane działaniami GetBack S.A. mają prawo do zbadania przez sąd sprawy przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. WSA prowadził zaś sprawę tak, że w wielu aspektach ograniczył możliwość skutecznej ochrony praw poszkodowanych. Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma też wątpliwości co do stanowiska WSA w świetle wymagań prawa unijnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Finanse
W 1948 roku sąd grodzki stwierdził, że spadek po zmarłej nabył jej syn, a w 1999 r. sąd rejonowy w tym samym mieście za spadkobierców uznał dwóch synów zmarłej. RPO wniósł skargę nadzwyczajną o uchylenie tego późniejszego postanowienia spadkowego, a Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski