Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, krok ten został podjęty w celu zapewnienia stabilizacji kadrowej tych jednostek - prokuratur rejonowych i okręgowych. - Ważnym aspektem decyzji była troska o zapewnienie szybszego i bardziej efektywnego prowadzenia postępowań w tych prokuraturach. Z perspektywy obywatela oznaczać to będzie szybsze i efektywniejsze ich prowadzenie - wskazano.

Czytaj: Prokurator Krajowy sam odejść nie chce, a przepisy w jego odwołanie włączają prezydenta >>

 

Delegacja nie na zawsze

Ministerstwo podkreśla również, że ze swojej istoty delegacja ma charakter tymczasowy. - Oznacza to, że delegowany prokurator cały czas pozostaje w stosunku służbowym w jednostce macierzystej (zajmuje etat), a jednocześnie nie prowadzi w niej postępowań. Praca ta obciąża pozostałych pracowników jednostek. Instytucja delegacji wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapewnienie właściwego funkcjonowania jednostki wyższego lub równorzędnego szczebla, gdy dotknięta jest ona brakami kadrowymi uniemożliwiającymi właściwe wykonywanie zadań. Może się także wiązać z wykorzystaniem szczególnej wiedzy i kompetencji prokuratora przydatnych w jednostce organizacyjnej prokuratury lub Ministerstwa Sprawiedliwości. Korzystanie z delegacji winno charakteryzować się rozwagą i dbałością o zrównoważenie obowiązków na wszystkich szczeblach organizacyjnych prokuratury. Tej rozwagi zabrakło, co doprowadziło do wykorzystywania delegacji niezgodnie ze swoją naturą - zaznaczono.

- Mając to wszystko na względzie, Prokurator Generalny Adam Bodnar polecił Prokuratorowi Krajowemu odwołanie z delegacji do Prokuratury Krajowej: prokuratorów prokuratur okręgowych oraz rejonowych, a nadto odwołanie z delegacji do prokuratur regionalnych delegowanych prokuratorów prokuratur rejonowych – każdorazowo z zachowaniem okresów wypowiedzenia (jednomiesięcznych bądź trzymiesięcznych) - zaznaczono.

Czytaj też w LEX: Gołaś Jakub, Prawna kwalifikacja odwołania prokuratora z delegacji na czas nieokreślony bez zachowania okresu uprzedzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r., III PSKP 23/21 >

Zapewniono, że decyzja ta była poprzedzona wcześniejszym zasięgnięciem informacji oraz jej analizą o prokuratorach wykonujących obowiązki w Prokuraturze Krajowej oraz w prokuraturach regionalnych.

- Stosownie do przedstawionych przez Prokuraturę Krajową danych, w służbie czynnej na dzień 18 grudnia 2023 roku pozostawało 81 prokuratorów Prokuratury Krajowej, natomiast oddelegowanych do tej jednostki było 169 prokuratorów wszystkich szczebli. Na delegacjach do różnych komórek jednostki najwyższego szczebla aktualnie oddelegowanych pozostaje 80 prokuratorów prokuratur okręgowych oraz 14 prokuratorów prokuratur rejonowych. Tak masowa skala delegacji, w większości o charakterze bezterminowym negatywnie wpływa na bieżące działanie prokuratur rejonowych i okręgowych, na których spoczywa ciężar prowadzenia 99 proc. postępowań przygotowawczych (ponad 1 mln. śledztw i dochodzeń w 2022 r.). Zdecydowanie najtrudniejsza jest sytuacja w prokuraturach rejonowych, które w wielu jednostkach funkcjonują w obsadzie sięgającej 60-70 proc. prokuratorów. Taki stan rzeczy wymaga systematycznej analizy ich sytuacji kadrowej i podejmowania dalszych czynności w zakresie delegacji - wskazano.

Czytaj też w LEX: Stępień-Załucka Beata, Prokuratura po 5 latach obowiązywania ustawy – Prawo o prokuraturze z 28.01.2016 r. >

 

Nowość
Nowość

Michał Gabriel-Węglowski, Magdalena Malinowska-Wójcicka

Sprawdź  

Cięcia kosztów - mniej za diety, dojazd, zamieszkanie

W uzasadnieniu wskazano, że postępujące od 2016 r. nadużywanie delegacji wywołało skutek w postaci rosnących zaległości w prokuraturze i nierównomiernego obciążenia prokuratorów prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, a w konsekwencji narusza prawa obywateli do rozpoznania spraw w rozsądnym terminie. Korzystanie z delegacji winno charakteryzować się rozwagą i dbałością o zrównoważenie obowiązków na wszystkich szczeblach organizacyjnych prokuratury.

Czytaj też w LEX: Sygit Bogusław, Wąsik Natalia, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego >

Podjęta decyzja stanowi początek długie procesu wdrażania nowych standardów funkcjonowania prokuratury.

- Przyczyną opisanego stanu rzeczy jest dotychczasowa polityka kadrowa, polegająca na delegowaniu w tak dużej skali do wyższych jednostek, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz rejonowych. Decyzja Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego uwzględnia obowiązujące okresy wypowiedzenia, co pozwoli prokuratorom delegowanym zarówno na sfinalizowanie dotychczas realizowanych zadań służbowych, jak i spraw życiowych związanych z oddelegowaniem. Po upływie okresów wypowiedzenia, odwołani z delegacji prokuratorzy wrócą do wykonywania swoich obowiązków w jednostkach niższego szczebla, co oznaczać będzie wzmocnienie tych jednostek. Kierownictwo Prokuratury Krajowej będzie natomiast dysponowało odpowiednim okresem czasu, aby zadania dotychczas zlecone prokuratorom delegowanym, powierzyć prokuratorom Prokuratury Krajowej, bądź tym z prokuratorów prokuratur regionalnych, którzy będą kontynuować delegacje do jednostki najwyższego szczebla - wskazano.

Decyzja Prokuratora Generalnego - jak dodano - ma także na względzie ograniczenie niepotrzebnie ponoszonych znacznych wydatków w postaci zwrotów kosztów zamieszkania, dojazdów oraz wypłat diet prokuratorom delegowanym.

Czytaj też w LEX: Golik Cezary, Obowiązki prokuratora zawieszonego w czynnościach – kilka uwag wokół art. 150 § 1 zd. 2 ustawy Prawo o prokuraturze >