Do przepisów Tarczy 4.0 o dopłatach do kredytów bankowych włączono bez związku zmiany w stosowaniu kary łącznej. To spowodowało choas, bo nowe regulacje nie wskazują, według jakich reguł łączyć kary, które stały się prawomocne do 23 czerwca 2020 r. z karami, które stały się prawomocnie po tej dacie, czyli po wejściu w życie Tarczy. Nie wyklucza to jednak stosowania kar łagodniejszych - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Bardzo chcielibyśmy mieć możliwość porozmawiania z władzą i zadania jej różnych pytań - np.: czy naprawdę trzeba odpychać wyziębione dzieci i kobiety od granicy, a nie lepiej ogrzać je i dać im schronienie? Albo: czy warto było wprowadzać pseudo reformę wymiaru sprawiedliwości doprowadzając do tego, że za chwilę zostaną wstrzymane unijne programy pomocowe? Zamiast odpowiadać, władza wymachuje kodeksem karnym.
Krzysztof Stępiński Jacek Dubois
21.10.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Wśród adwokatów, ale też radców prawnych, trwa dyskusja czy kwestionować składy sędziowskie z "nowymi" sędziami, czy nie. Takie działanie ma jednak zależeć od tego, czy będzie zgodne z interesem ich klientów. Komisja Praw Człowieka przy NRA wydała właśnie stanowisko w tej sprawie i wskazuje na możliwość podnoszenia "niewłaściwego składu" przy środku odwoławczym.
Patrycja Rojek-Socha
21.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu musi być interpretowana ściśle. Zatem blokada rachunków bankowych przez prokuratora w fazie postępowania, gdy nikomu nie postawiono zarzutów nie jest zasadna. Ponadto uznanie za dowód rzeczowy środków na rachunku nie jest możliwe, gdyż nie jest to rzecz - taką uchwałę podjęła Izba Karna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
21.10.2021
Prawo karne Prokuratura
W 2020 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano 1658 postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych - poinformowała Prokuratura Krajowa. Sądy skazały w ubiegłym roku 421 osób za takie przestępstwa, a wobec 11 osób sądy wydały wyroki uniewinniające.
Krzysztof Sobczak
20.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Zwróciłem się do służb prawnych o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej za niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie UE - poinformował w środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Jak stwierdził, państwa członkowskie UE, które naruszają praworządność, nie powinny otrzymywać środków unijnych.
Krzysztof Sobczak
20.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Dziś i jutro, czyli 20 – 21 października 2021 r. odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z osobami biorącymi udział w polskim konkursie na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na ich obserwowanie pozwolono 15 organizacjom, ale ich przedstawiciele musieli podpisać zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych, co może oznaczać zakaz informowania o przebiegu przesłuchań.
Krzysztof Sobczak
20.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wniosek pełnomocnika z urzędu o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej nie musi zawierać wprost żądania zasądzenia kosztów procesu na rzecz reprezentowanej przez niego strony - jako wygrywającej - od strony przeciwnej - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2021
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Na koniec 2020 roku 89 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce było w procedurze wykonywania - wynika z raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i było to najmniej takich wyroków od 10 lat. W tej liczbie było 72 wyroków i 17 decyzji zatwierdzających ugody, z czego 22 wyroki dotyczyły przewlekłości postępowań sądowych.
Krzysztof Sobczak
20.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zapowiadana reforma zakłada nie tylko likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale też odebranie Sądowi Najwyższemu m.in. części kasacji. Jak miałoby to wyglądać - jeszcze nie wiadomo, ale prawnicy obawiają się, że chodzi o pozbycie się "starych" sędziów i stworzenie organu do potwierdzania politycznych decyzji. Mają też spore obawy co do jednolitości orzecznictwa.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - oceniła przewodnicząca KE. I dodała, że tylko wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. Stwierdziła także, że polski trybunał nie jest niezależny. Polemizował z nią premier Mateusz Morawiecki.
Krzysztof Sobczak
19.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała 19 października m.in. petycję Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącą wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu podwyższenie, w ramach postępowania karnego, standardów ochrony wykonywania zawodu adwokata, w przypadku przeszukania pomieszczenia. A także zmianę zasad zastosowania wobec adwokata zawieszenia w wykonywaniu zawodu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.10.2021
Prawnicy
Do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania egzekucyjnego zawieszonego na skutek wniosku wierzyciela przed 31 grudnia 2018 r., którego umorzenie z mocy prawa zostało stwierdzone przez komornika sądowego postanowieniem wydanym po tej dacie, stosuje się "starą" ustawę o komornikach sądowych i pobiera opłatę od dłużnika, nie od wierzyciela - stanowi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.10.2021
Prawo cywilne
Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapala zielone światło dla wielkich zmian w sądach. Według deklaracji po to, by stały się sprawniejsze i bardziej dostępne dla obywateli, ale prawnicy już teraz wieszczą dalsze upolitycznienie sądownictwa. A pracownicy sądów przewidują chaos. Choćby dlatego, że zmiana struktury i nazw sądów wymagać będzie ponownego opisywania milionów akt spraw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
19.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej. Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do przywódców państw UE w reakcji na niepokoje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
Krzysztof Sobczak
18.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W idealnym modelu mediacji transgranicznych występuje komediacja. Mediacja jest wówczas prowadzona przez dwóch mediatorów, którzy reprezentują różne porządki prawne. Prowadzenie tego rodzaju mediacji na wielu polach różni się od mediacji klasycznych - wskazuje dr Marcin Białecki.
Aleksandra Partyk
18.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Błędy dużo kosztują, a policjanci nadal - także te niewielkie popełniają. Problem wynika nie tyle z przepisów co m.in. z braku szkoleń. W ostatnim czasie kilka spraw dotyczyło potrącenia lub próby potrącenia funkcjonariuszy przez uciekających kierowców. Eksperci nie mają wątpliwości, w tego typu sprawach, choć każdą trzeba badać indywidualnie, policjant ma podstawy do użycia broni.
Patrycja Rojek-Socha
18.10.2021
Prawo karne Policja
Regulacje, które wdrażamy, sprawdzają się w praktyce, dzięki zmianie przepisów na polskich drogach umiera rocznie o kilkaset osób mniej - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Według niego także prowadzone przez jego rząd inwestycje w infrastrukturze drogowej służą ograniczeniu wypadków. Tymczasem systematyczny spadek liczby wypadków drogowych w Polsce ma miejsce od około 20 lat.
Krzysztof Sobczak
17.10.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Likwidacja Izby Dyscyplinarnej będzie połączona z dalszą reformą sądownictwa - zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie sądy mają mieć status okręgowych, rejonowe będą ich filiami. Zmniejszy się wielkość i rola Sądu Najwyższego, a kasacje będą rozpatrywane przez nowe sądy regionalne. Ma nie być weryfikacji sędziów.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021
Wymiar sprawiedliwości

Błąd mecenasa może się odbić nie tylko na mocodawcy

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Osoby wykonujące prawniczy zawód zaufania publicznego muszą zachować szczególną staranność. Podejmowane przez nich działania wywierają bowiem skutki wobec osób, które korzystają z ich usług. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków mogą odczuć nie tylko w sferze odpowiedzialności cywilnej, ale też dyscyplinarnej.
Dorian Lesner
16.10.2021
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Proponowane obecnie zmiany m.in. w Kodeksie karnym to kolejny krok do odbierania sędziom możliwości indywidualizowania kary. A prawdę jest taka, że karę trzeba dobierać do człowieka, biorąc pod uwagę szereg okoliczności. Bo to ma podstawowe znaczenie, a nie surowość kary. Sprawca popełniając przestępstwo nie myśli o tym ile lat spędzi w więzieniu, ale jak uniknąć kary.
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Członkowie Lotnej Brygady Opozycji, organizującej happeningi podczas miesięcznic smoleńskich, nie mogą zbliżać się do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w czasie, gdy odbywają się tam uroczystości. To środek zapobiegawczy w sprawie o…naruszenie miru domowego. Wszystko po to, by - jak podkreśla prokurator - zapobiec mataczeniu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
16.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Zastępca krajowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów postawił sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek zarzut dyscyplinarny dotyczący m.in. kwestionowania prawidłowości wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma jej za złe, że powołała się w uzasadnieniu na wyrok ETPC, podczas gdy wydawany przez nią wyrok zapadł wcześniej. Tym samym rzecznik przyznaje, że gdyby uzasadnienie napisała wcześniej, powołanie się na strasburski trybunał byłoby w porządku.
Krzysztof Sobczak
15.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Siedmioro kandydatów na sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wskazała obecna Krajowa Rada Sądownictwa. Rekomendacje z awansem do SN uzyskało dwoje sędziów sądów okręgowych, radcowie prawni i adwokat. To wszystko w sytuacji TSUE w kolejnym już wyroku wskazał, że nowi sędziowie zostali powołani z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju - właśnie z powodu składu Rady.
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka ma podjąć działania w kierunku wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań m.in. w zakresie szkolenia aplikantów. Zobowiązał ją do tego Krajowy Zjazd Adwokatury, a celem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności przyszłych adwokatów na rynku usług prawnych. W tym kontekście coraz głośniej mówi się o e-learningu, z którego radcy prawni już korzystają.
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Projektowane zmiany w kodeksie karnym mają zaostrzyć z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności kary m.in. za nawoływanie do nienawiści. A w katalogu okoliczności obciążających sprawcę ma znaleźć się popełnienie z użyciem przemocy przestępstwa motywowanego nienawiścią - np. ze względów rasowych, narodowościowych czy politycznych. Brakuje w nim mniejszości seksualnych.
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Oskarżonego skazano za oszustwo, uznając go zarazem za recydywistę. Tymczasem przed popełnieniem zarzuconego mu czynu nie odbywał on kary pozbawienia wolności - co jest warunkiem takiego uznania. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył kasację. Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu rejonowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.
Krzysztof Sobczak
15.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 19 października Parlament Europejski ma zająć się sprawą niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. W posiedzeniu weźmą udział Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen.
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
14.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Odmowę publikacji sprostowania może uzasadniać nie ocena prawdziwości materiału, a więc jego merytoryczna zawartość, lecz tylko warunki formalne. Odmówić jego publikacji można tylko wtedy, gdy sprostowanie nie jest rzeczowe lub nie odnosi się do faktów, a tylko do hipotez, przypuszczeń i spekulacji na jakiś temat, lub gdy jego treść zawiera oczywiste kłamstwa lub obraża zdrowy rozsądek – orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2021
Prawo cywilne
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył nagrody laureatom konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów mediacji jako skutecznej metody rozstrzygania sporów i zachęcania młodych do kreatywności. W tym roku zgłoszono do niego rekordową liczbę 496 prac. W roku ubiegłym - dla porównania 70. Zainteresowanie było tak duże, że zdecydowano o przyznaniu dodatkowych 20 wyróżnień.
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski