Przypomnijmy w połowie grudnia prezydent podpisał nowelizację ustawy ustalającą termin wejścia w życie e-doręczeń na nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025. Projekt w tej sprawie wniosła Polska 2050 - Trzecia Droga. Wcześniejszy ten termin przypadał na 10 grudnia br. - od tego dnia m.in. adwokaci i radcy prawni mieli mieć zarejestrowane skrzynki do e-doręczeń.

Wątpliwości za dużo, były minister przesunął termin

22 listopada br. odbyło się spotkanie ówczesnego ministra Janusza Cieszyńskiego m.in. z przedstawicielami samorządów prawniczych, w tym NRA. O przesunięcie terminów apelował m.in. prezes NRA Przemysław Rosati . Wcześniej termin był przesuwany kilkukrotnie,  najpierw adres do doręczeń elektronicznych miał obowiązywać od października 2021 r., potem od 5 lipca 2022 r., następnie od 10 grudnia 2023 r., a sama ustawa została uchwalona w listopadzie 2020 r.

Czytaj: E-doręczenia przesunięte po raz kolejny - i to aż o rok >>

Po tym spotkaniu resort poinformował, że będzie przesunięcie, w dodatku dwuetapowe - najpierw komunikatem ministra z 10 grudnia do 30 grudnia br., a następnie nowelizacją ustawy do maksymalnie 1 stycznia 2025 r. I komunikat opublikowano w Dzienniku Ustaw 23 listopada. Wynikało z niego - jak już wcześniej pisało Prawo.pl, że minister na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych zmienia termin z „10 grudnia 2023 r.” na „30 grudnia 2023 r.”. Z projektem ustawy poprzedni rząd ubiegli jednak posłowie.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszym terminarzem, do 10 grudnia br. adwokaci i radcy prawni, musieli  zarejestrować adres elektroniczny do e-doręczeń. Tą drogą następnie mieli kontaktować się z administracją publiczną i podatkową. Mowa oczywiście o ustawie o doręczeniach elektronicznych, które są odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Z takiej komunikacji mają korzystać podmioty publiczne, firmy i zawody zaufania publicznego, ale też obywatele - przy czym ci ostatni mogą, ale nie muszą, zakładać specjalne skrzynki. Regulacja wchodzi w życie etapami - przykładowo, sądy i trybunały, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować jej przepisy w zakresie doręczania korespondencji dopiero od 1 października 2029 r. Termin grudniowy dotyczył też:

  •     doradców podatkowych wykonujących zawód;
  •     doradców restrukturyzacyjnych wykonujących zawód;
  •     rzeczników patentowych wykonujących zawód;
  •     notariuszy wykonujący zawód;
  •     radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących czynności służbowe.

 

Czytaj: E-doręczenia nie wcześniej niż 30 marca 2024, nie później niż 1 stycznia 2025 r. - już po podpisie prezydenta >>

Nie wcześniej niż 30 marca 2024 r., nie później niż 1 stycznia 2025

Nowela ustawy podpisana przez prezydenta 15 grudnia br. jest krótka. Wprowadza m.in. podstawę wprowadzonej teraz przez Ministra Cyyfryzacji daty - bo zakłada m.in. zmianę art. 155 ust. 11 w ten sposób, że określony w komunikacie (Ministra Cyfryzacji) termin wejście w życie e-doręczeń nie może być wcześniejszy niż 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.”

- Art. 155 ust. 10 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych  upoważnia ministra właściwego do spraw informatyzacji do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających podmiotom, o których mowa w ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. I pkt 1-6 i 8 Ustawy, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Termin ten, zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 155 ust. 10 Ustawy minister ustala mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym - wskazano w uzasadnieniu .

Zaznaczono również - o czym mówił we wcześniejszych tekstach na Prawo.pl prof. Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN i kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy -, że komunikat z 23 listopada br. zmieniający pierwotnie wyznaczoną datę wejścia e-doręczeń z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 roku, został ogłoszony na 37 dni przed wyznaczonym dniem, co stanowi naruszenie art. 155 ust 12 Ustawy.  Zgodnie z tym przepisem komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

 

Zmiany w terminach dla przedsiębiorców

Podczas prac w sejmowej komisji wprowadzono też zmiany do art. 152 ustawy o doręczeniach elektronicznych. I tak - zgodnie z nimi - podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą od 1 stycznia 2025 r. (obecnie uregulowane jest, że po dniu 31 grudnia 2023 r.) obowiązane do przekazania:

  • danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo
  • adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.