TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz te o oprocentowaniu stałym.
W pierwszym portfelu indeksu znalazło się 16 obligacji: cztery serie obligacji zerokuponowych oraz 12 o oprocentowaniu stałym (5-cio, 10-cio i 20-letnie). Skład portfela indeksu rewindowany będzie w cyklu miesięcznym.
Indeks będzie wyliczany przez GPW na podstawie kursów ustalanych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku TBSP i publikowany dwukrotnie w ciągu dnia: o 10.30 (wartość otwarcia) i o 16.45 (wartość zamknięcia). Datą bazową indeksu jest 29 grudnia 2006 r., a wartością bazową 1.000 pkt.
W 2010 r. łączne obroty na rynku Treasury BondSpot Poland wyniosły ok. 323 mld zł. Jego uczestnikami jest 31 państw i zagranicznych instytucji finansowych. (PAP)