Prawo.pl
Nabycie własności tytułem darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednakże z racji na powinowactwo stron umowy darowizny można uzyskać zwolnienie z podatku, pod warunkiem dopełnienia pewnych wymogów formalnych.
Adam Bartosiewicz
21.10.2020
Prawo cywilne Podatek od spadków i darowizn
Objaśnienia ministerstwa finansów nie mają waloru normatywnego i nie mogą nakładać na podatników obowiązków nie wynikających z aktów normatywnych. A więc wbrew stanowisku resortu, podatnik dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi IP BOX może przygotować po zakończeniu roku. Z przepisów nie wynika, że ewidencje muszą być prowadzone na bieżąco.
Krzysztof Koślicki
21.10.2020
Ordynacja CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Wprawdzie wydana interpretacja ogólna traktuje problem 50 proc. kosztów w sposób kompleksowy, to nie porusza wszystkich zagadnień, które budziły dotąd wątpliwości, zwłaszcza w branży IT. W dokumencie nie został bowiem skomentowany ani wyjaśniony w żaden sposób przepis określający rodzaje działalności uprawniające do zastosowania tej ulgi – piszą Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb.
Agnieszka Wachowska Joanna Jastrząb
21.10.2020
PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy
We wtorek resort finansów opublikował objaśnienia dotyczące paragonów i faktur uproszczonych. Chodzi przede wszystkich o wyjaśnienie zasad dokumentowania transakcji do 450 złotych. Ministerstwo tłumaczy też kwestie ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT.
Krzysztof Koślicki
20.10.2020
VAT Rachunkowość
Od poniedziałku posiedzenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych położonych w obszarze należącym do strefy czerwonej odbywają się w trybie niejawnym. Zdaniem ekspertów przyspieszy to rozpatrzenie skarg, ale może pozbawić strony profesjonalnej argumentacji pełnomocników, która dla wyniku sprawy może okazać się bezcenna.
Wiesława Moczydłowska
20.10.2020
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Latem fiskus rzadziej kontrolował, teraz będzie nadrabiał

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W ostatnim czasie niemal o 20 procent spadła liczba przeprowadzonych kontroli celno-skarbowych. Kontroli podatkowych było natomiast prawie o połowę mniej. Zdaniem ekspertów, mniejsza aktywność fiskusa ma związek z pandemią. Jesienią kontroli może być jednak więcej, m.in. ze względu na niższe wpływy budżetowe.
Krzysztof Koślicki
20.10.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Okazuje się, że warto kierować niekorzystne rozstrzygnięcia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Z opublikowanego właśnie przez Redakcję Publikacji Elektronicznych LEX raportu wynika, że aż 70 procent wyroków w polskich sprawach rozstrzyganych przez Trybunał było korzystnych dla podatników. Wiele z nich ma istotne znaczenie dla stosowania prawa.
Krzysztof Koślicki
20.10.2020
VAT Doradca podatkowy

MF zachęca do kontaktów elektronicznych

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Resort finansów poleca korzystanie z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej. W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, podatnicy będą obsługiwani w urzędach skarbowych. Zalecenia MF mają związek z epidemią koronawirusa.
Krzysztof Koślicki
19.10.2020
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
JPK dla ksiąg rachunkowych należy wygenerować na żądanie organów podatkowych. Nie trzeba sporządzać ich automatycznie co miesiąc jak w przypadku JPK VAT – zapewnia Ministerstwo Finansów. Od 1 października br. podatnicy mają nowe obowiązki związane z JPK VAT. Składają oni JPK V7M lub JPK V7K, które zastąpiły zwykłe deklaracje podatkowe.
Wiesława Moczydłowska
19.10.2020
VAT Małe i średnie firmy
Prawnik może zaliczyć wydatek na najem lokalu mieszkalnego w innym mieście do kosztów podatkowych kancelarii, jeśli udowodni związek tego wydatku z przychodem. Nie wystarczą jednak dowody dokumentujące wydatki z tytułu najmu mieszkania. Niezbędnym jest posiadanie dowodów świadczących o wykonanych usługach prawniczych, wymagających pobytu w tej miejscowości.
Wiesława Moczydłowska
19.10.2020
Prawnicy PIT Doradca podatkowy
Prawo z tytułu wypłaty udziałów po śmierci członka spółdzielni nie należy do spadku, a wypłata na rzecz osoby wskazanej w oświadczeniu na wypadek śmierci stanowi przychód z praw majątkowych podlegający opodatkowaniu. Jeśli jednak osobą uprawnioną do wypłaty udziałów jest małżonek i źródłem finansowania wkładu był majątek wspólny, to wypłata udziałów nie podlega opodatkowaniu PIT.
Wiesława Moczydłowska
17.10.2020
Domowe finanse PIT
Komitet Standardów Rachunkowości planuje opracowanie dokumentu, który będzie pomocny w przygotowaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 w zakresie zagadnień związanych z pandemią Covid-19 - informuje Ministerstwo Finansów i Funduszy Regionalnych. I zachęca do wypełnienia ankiety w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
16.10.2020
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Zwycięstwo Igi Świątek we French Open to ogromny sukces sportowy, ale też wielkie pieniądze. A na podatek od nich łakomie mogłyby patrzeć organy podatkowe zarówno Polski jak i Francji. Jednak umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, że to Francja pobierze tę daninę. Niestety wyższą niż pobrana byłaby w Polsce.
Artur Plutowski Daniel Klementewicz Viviane Moro
16.10.2020
PIT
Przepisy krajowe nie mogą uzależniać obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był nadal zarejestrowany jako podatnik VAT
Wiesława Moczydłowska
16.10.2020
VAT Prawo unijne
Leasing jest popularną formą finansowania zakupu pojazdów lub innych urządzeń wykorzystywanych w działalności przedsiębiorców. Podatkowo szczególnie korzystny jest leasing operacyjny. Nierozstrzygnięty jest jednak spór, czy to jest schemat podatkowy wymagający raportowania i kiedy pojawiają się obowiązki informacyjne w zakresie MDR - pisze Konrad Kurpiewski z PwC.
Konrad Kurpiewski
16.10.2020
Ordynacja CIT VAT Prawo gospodarcze
Wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek od reklam nie naruszają prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa - uznała w wydanej w czwartek opinii rzecznik generalna TSUE. Juliane Kokott zaproponowała, aby Trybunał oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyroki Sądu UE.
Krzysztof Sobczak
15.10.2020
CIT Prawo gospodarcze Prawo unijne

Polski system podatkowy nisko oceniony

Ordynacja CIT VAT Prawo gospodarcze
W szóstej edycji międzynarodowego rankingu konkurencyjności systemów podatkowych przygotowanym przez Tax Foundation polski system podatkowy został oceniony jako trzeci najgorszy wśród uwzględnionych 36 państw OECD. Za szczególnie złe uznane zostały nie tyle same stawki, co skomplikowanie systemu związane z licznymi preferencjami i wyjątkami.
Krzysztof Sobczak
15.10.2020
Ordynacja CIT VAT Prawo gospodarcze
Kwoty pieniężne otrzymane przez spółkę od fundatorów z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody w konkursie oraz na cele charytatywne – darowiznę, nie stanowią zaliczki ani przedpłaty za dostawę konkretnego towaru i nie podlegają opodatkowaniu VAT. Taką interpretację przepisów przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
15.10.2020
VAT Finanse
Usługi związane z montowaniem wentylacji, o ile mamy do czynienia z usługami budowlanymi, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5 proc. - wyjaśnia Rafał Styczyński z LEX Biuro Rachunkowe.
Rafał Styczyński
15.10.2020
PIT Budownictwo
Od maja 2021 r. minister finansów zamierza objąć spółki komandytowe podatkiem dochodowym od osób prawnych - CIT. Projekt zmian wzbudził krytykę. Nowe przepisy doprowadzą do bankructwa wiele polskich spółek komandytowych, a przedsiębiorcy będą mieli zbyt mało czasu na dostosowanie się do nowych przepisów - uważają prawnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2020
CIT Spółki
Spadek dochodów miast z tytułu udziału w podatku PIT wynosi blisko 7 procent rok do roku, a dochodów z CIT – prawie 8 procent – wynika z badań prowadzonych przez Związek Miast Polskich. Analizy dotyczą finansów miast po trzech kwartałach 2020 roku w porównaniu z identycznym okresem sprawozdawczym z lat 2018 i 2019 w ujęciu kwartalnym.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.10.2020
Finanse samorządów CIT PIT
W czwartek sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać projekt ustawy zakładający opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. - Nie przyjmujcie tej zmiany - zaapelowała do posłów Konfederacja Lewiatan, powołując się na opinie kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców.
Krzysztof Sobczak
14.10.2020
CIT Spółki Prawo gospodarcze
Zmiana adresu siedziby spółki i zgłoszenie tej okoliczności do sądu rejestrowego nie zwalnia z obowiązku powiadomienia o tym organu podatkowego. Dlatego spółka nie przywróci terminu do wniesienia odwołania od decyzji twierdząc, że przesyłka nie została doręczona pod aktualnym adresem. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
14.10.2020
Ordynacja VAT Spółki
Tylko wówczas, gdy odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nabytej w spadku miało miejsce po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości przez spadkodawcę, nie ma przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT - wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
13.10.2020
Prawo cywilne PIT

Nie będzie powszechnej ulgi dla łapiących deszczówkę

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Ministerstwo finansów nie planuje wprowadzenia ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla osób, które zbierają wody deszczowe. Zwolnienia mogą wprowadzić natomiast uchwalać lokalne samorządy. - W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych przewidziano takie uprawnienie dla rad gmin - wyjaśnia resort.
Robert Horbaczewski
12.10.2020
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Jeśli podatnik pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik tego podatku, czyli prowadził stosowne rejestry, złożył pliki JPK i deklarację VAT-7, oznacza to, że od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być on czynnym podatnikiem VAT. Po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, posiada on zatem prawo do odliczenia podatku
Wiesława Moczydłowska
12.10.2020
VAT
Przychody uzyskane z wynajmu domku letniskowego nie są przychodami z działalności gospodarczej i mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc. Nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przychodów. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
10.10.2020
Domowe finanse PIT
Konsultacje społeczne przepisów wprowadzających podatek CIT spółek komandytowych miały karykaturalny przebieg. Taka nagła zmiana zasad może silnie uderzyć w polską przedsiębiorczość – uważają Pracodawcy RP. Prace nad przygotowanym w ministerstwie finansów projektem trwają obecnie w Sejmie.
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
CIT PIT
Brak zastosowania ograniczenia w ujęciu wydatków w kosztach podatkowych przewidziany w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT nie jest uzależniony od ujęcia wydatku jako elementu ceny finalnej produktu. Wymaga się jedynie wykazania bezpośredniego związku poniesionego wydatku z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczenia usługi.
Agnieszka Rzeszut
09.10.2020
CIT Rachunkowość
Przedstawiciele wolnych zawodów, w tym adwokaci i radcy prawni, którzy wybiorą ryczałtowe rozliczenie podatku, będą go płacić według stawki 17 proc. - to propozycja resortu finansów. A usługi prawne świadczone przez osoby nie będące profesjonalistami, miałyby być objęte 15-proc. stawką. - Takie zróżnicowanie jest nieuprawnione i nieuzasadnione uważa Naczelna Rada Adwokacka.
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2020
Prawnicy PIT