Nowe zasady rejestracji w podatku akcyzowym wprowadziła ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zastąpił lokalne rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych.

Zgodnie z nowymi zasadami, papierowe zgłoszenia rejestracyjne zostały zastąpione wygodniejszą rejestracją elektroniczną. Zmiana pozwoli podmiotom gospodarczym sprawdzić czy ich kontrahenci, którzy uczestniczą w wysyłce i odbiorze towarów akcyzowych, są zarejestrowani i tym samym zmniejszyć ryzyko współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym.

Czytaj: Rząd tworzy Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych>>
 

Kto składa zgłoszenie rejestracyjne

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego czyli:
 1. podmioty dokonujące czynności opodatkowanych akcyzą jak i zwolnionych od akcyzy,
 2. podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony,
 3. podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną, gaz i susz tytoniowy,
 4. podmioty u których są niszczone wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu (nowa kategoria podmiotów podlegających rejestracji),
 5. pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe (dotychczas składające powiadomienie o tej działalności naczelnikowi urzędu skarbowego)
 • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi (np. wojsko, policja, szkoły, przedszkola, Straż Graniczna, GOPR) zużywające zwolnione od akcyzy: paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG - dotychczas nieobjęte obowiązkiem rejestracji.

Możliwość fakultatywnej rejestracji na nowych zasadach mają osoby fizyczne zużywające gaz LPG do celów grzewczych.

 

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

Sprawdź  

Jak się zarejestrować

Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych .

Wymaga to posiadania lub założenia konta na tym portalu i uzyskania indywidualnego numeru ID SISC.

 

Zgłoszenie rejestracyjne powinno być podpisane jednym z podpisów elektronicznych: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo innym podpisem dopuszczonym przez ministra finansów.

Rejestracji należy dokonać przed podjęciem działalności gospodarczej w akcyzie lub przed pierwszym nabyciem przeznaczonych do zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy.

Podmioty już zarejestrowane dokonują aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych. Podmioty akcyzowe, które były już wcześniej zarejestrowane w lokalnych bazach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, nie dokonują ponownie rejestracji, są jednak zobowiązane elektronicznie potwierdzić dotychczasowe dane i uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o informację dotyczącą właściwego dla danego podmiotu organu podatkowego.

Aktualizacji należy dokonać do 30 czerwca br.

 

Do 30 czerwca br. przewidziano również okres przejściowy na dokonanie rejestracji przez:

 • podmioty dotychczas niepodlegające obowiązkowi rejestracyjnemu tj. podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz przeznaczony do celów opałowych,
 • pośredniczące podmioty węglowe i gazowe, które przed 1 lutego 2021 r. zamiast zgłoszenia rejestracyjnego złożyły powiadomienia o rozpoczęciu swojej działalności.

 

Kogo nie dotyczą nowe regulacje

 1. osób fizycznych,
 2. podmiotów olejowych (zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych),
 3. pośredniczących podmiotów tytoniowych.