Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 1106) wprowadziła obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Obowiązek ponownego raportowania schematów

Co te przepisy oznaczają dla podatników w praktyce? Wprowadzono m.in. obowiązek ponownego przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym.. Ustawodawca zdecydował się na ten zabieg, gdyż opracowany przez Ministerstwo Finansów formularz (schema), który był stosowany w celu przekazywania informacji o schematach podatkowych do 1 lipca 2020 r., nie zawierał wszystkich informacji wymaganych przez Komisję Europejską. Zebrane informacje o schematach podatkowych transgranicznych podlegają automatycznej wymianie między organami podatkowymi państw członkowskich UE stąd kluczowe jest, aby państwa wymieniały ten sam zestaw informacji. W celu naprawienia zaistniałej sytuacji ustawodawca nałożył właśnie obowiązek ponownego przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że numery schematów podatkowych transgranicznych wydane do 1 lipca 2020 r. zostaną unieważnione.

Czytaj w LEX: Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych >

Czy trzeba ponowienie przekazać wszystkie formularze MDR, w tym MDR-3?

Co niezwykle istotne przepisy Ordynacji podatkowej, w których uregulowany jest mechanizm „raportowania” schematów podatkowych, wprowadzają obowiązek przekazywania szeregu informacji, a mianowicie:

  • Informacji o schemacie podatkowym (art. 86b par. 1, 86c par. 1 i 2 i art. 86d par. 5), o której mowa w art. 86f par. 1, do czego służy formularz MDR-1;
  • Zawiadomień, np. zawiadomienia składanego prze promotora o braku możliwości przekazania informacji o schemacie podatkowym z uwagi na tajemnicę zawodową (art. 86b par. 4), do czego służy formularz MDR-2;
  • Informacji o tym, że korzystający dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową (art. 86j par. 1), do czego służy formularz MDR-3;
  • Informacji zawierającej dane identyfikujące korzystającego któremu w trakcie kwartału promotor udostępnił schemat podatkowy standaryzowany (art. 86f par. 4), do czego służy formularz MDR-4.

Czytaj w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

Pojawia się kluczowe pytanie – które z powyższych raportowań objęte zostało obowiązkiem ponownego wykonania? Nowelizacja nałożyła obowiązek ponownego przekazania jedynie dwóch z wyżej wskazanych formularzy, chodzi mianowicie o formularz MDR-1 (Art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4), o czym świadczy sformułowanie, że określone podmioty przekazują „informację o schemacie podatkowym transgranicznym” oraz MDR-4 (art. 13 ust. 7), o czym świadczy sformułowanie, że określone podmioty przekazują „dane identyfikujące korzystającego … któremu udostępnili ten schemat podatkowy”. Tak właśnie nazywa określone formularze Ordynacja podatkowa.

Zobacz również: Konieczne ponowne raportowanie schematów transgranicznych >>

Raportu MDR-3 zgłaszać nie trzeba

Nowelizacja nie nałożyła zatem obowiązku ponownego przekazywania MDR-3. Działanie to należy uznać, za uzasadnione bowiem na gruncie Dyrektywy o automatycznej wymianie informacji o schematach podatkowych (DAC 6) nie ma konieczności przekazywania tego typu formularzy.  DAC 6 wprowadza obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, w stosunku do których pierwsza czynność związana z wdrożeniem miała miejsce po 25 czerwca 2018 r. Dodatkowo DAC 6 daje państwom członkowskim możliwość nałożenia obowiązku przekazywania informacji o korzystaniu ze schematu (MDR-3) i kwartalnej informacji o liczbie udostępnień schematów standaryzowanych (MDR-4). Te informacje nie podlegają jednak automatycznej wymianie.

Sprawdź w LEX: Czy leasingobiorca powinien złożyć MDR w sytuacji, gdy leasing jest schematem podatkowym i został zgłoszony przez leasingodawcę jako promotora? >

Wymianą są objęte wyłącznie informacje o schematach podatkowych, a więc informacje określone w art. 86f par. 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 8ab ust. 14 DAC 6, tj. informacje ujęte w MDR-1. Nie można więc argumentować obowiązku ponownego przekazania MDR-3 koniecznością wywiązania się z automatycznej wymiany informacji z UE.

Czytaj w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez JST >

 


Również konstrukcja par. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 1162), w którym przedłużono do dnia 31 stycznia 2021 r. termin, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy zmieniającej potwierdza wyżej przedstawiony wniosek (o braku konieczności składania MDR-3). Po pierwsze potwierdza, ze art. 13 ust. 3 zawiera jeden termin (na złożenie MDR-1), a nie terminy na złożenie MDR-1 i MDR-3 (wtedy użyto by liczby mnogiej).  Po drugie termin na złożenie MDR-3 nie jest skorelowany z określonym dniem, jak w przypadku MDR-1 ale z końcem okresu rozliczeniowego w podatku, którego dotyczy dany schemat. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym termin na złożenie MDR-3 za rok 2020 r. upłynie zatem 31 marca 2021, więc upływa po terminie określonym w art. 13 ust. 3 Nowelizacji i par. 3 pkt 2 wyżej wskazanego Rozporządzenia.

Czytaj w LEX: Obowiązek raportowania schematów podatkowych >

 


Powyższej konkluzji nie zmieniają odwołania do art. 86j par. 2 i par. 3 Ordynacji podatkowej zawarte w ustawie nowelizującej Te dwa przepisy nie wprowadzają samodzielnego obowiązku przekazania informacji o skorzystaniu ze schematu – MDR-3 ale wyłączenie rozszerzają zakres informacji, które powinny zostać ujęte w MDR-3 w specyficznych sytuacjach. To odwołanie można zatem odczytywać na dwa sposoby:

  1. jeżeli pierwotnie nie została w ogóle przekazana informacja o MDR-1, a korzystający raportował skorzystanie ze schematu przy zastosowaniu formularza MDR-3 zawierającego wszystkie informacje o schemacie (na zasadzie określonej w art. 86j par. 2), gdyż termin na złożenie MDR-3 upłynął przed terminem na złożenie MDR-1 (takie sytuacje były rzadkie ale zdarzały się w specyficznych przypadkach) lub
  2. jeżeli korzystający przekazał informację MDR-3 i zmodyfikował dane zawarte w otrzymanym przez niego potwierdzeniu nadania NSP (na zasadzie określonej w art. 86j par. 3), a promotor, który uprzednio przekazał informację o schemacie podatkowym (MDR-1) nie robi tego ponownie, z uwagi na brak wiedzy, co do podjęcia czynności związanych z wdrożeniem (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie MF podmioty, które uprzednio przekazały informację o schemacie podatkowym nie są zobowiązane do aktywnego poszukiwania informacji o uzgodnieniu)

to konieczne może być ponowne przekazanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym przez korzystającego ale przy użyciu formularza MDR-1, a nie MDR-3.

Podsumowując, biorąc pod uwagę treść nowelizacji nie ma obowiązku ponownego przekazania informacji o skorzystaniu ze schematu podatkowego transgranicznego (MDR-3).

Sprawdź w LEX: Czy stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu od umów o dzieło zawartych z artystami i autorami jest schematem podatkowym? >

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 80f Kodeksu karnego skarbowego nie wykonywanie obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej dotyczących schematów podatkowych stanowi przestępstwo albo wykroczenie skarbowe. Na gruncie art. 80f KKS w sposób wyraźny wskazano, że odpowiedzialności karnej podlega kto nie składa informacji o schemacie podatkowym (art. 80f par. 1 pkt 1), a także ten kto nie składa informacji, o której mowa w art. 86j par. 1 Ordynacji podatkowej, tj. informacji że korzystający dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową – MDR-3.

Zatem, przepisy KKS w sposób wyraźny różnicują odpowiedzialność za nie złożenie MDR-1 lub MDR-3. Jak zostało wskazane powyżej Nowelizacja nie wprowadza obowiązku złożenia „informacji o skorzystaniu ze schematu (MDR-3).

Michał Mrozik, radca prawny, doradca podatkowy, senior menedżer w KPMG w Polsce

Marcin K. Wiśniewski, radca prawny, doradca podatkowy, senior menedżer w KPMG w Polsce