Co do zasady, przedstawicielem podatkowym może być:

  • polski podmiot,
  • podatnik VAT,
  • terminowo regulujący zobowiązania podatkowe,
  • którego kluczowi przedstawiciele nie byli skazani za przestępstwa skarbowe,
  • uprawniony do wykonywania doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg.

Należy pamiętać, że przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe reprezentowanego podmiotu.

Czytaj w LEX: Brexit a RODO - praktyczne wskazówki dla administratorów danych >

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w Polsce

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego ciąży na podmiotach, które nie mają siedziby ani stałego miejsca działalności na terytorium UE. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii mają więc obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w Polsce. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy taki przedsiębiorca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności (np. oddział) na terenie Unii Europejskiej. Wówczas obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie występuje. Warto więc przeanalizować sposób obecności danego przedsiębiorcy w innych krajach UE, aby podjąć właściwą decyzją o obowiązku lub jego braku ustanawiania przedstawiciela podatkowego w Polsce.

Sprawdź w LEX: Jak może zarejestrować się w Polsce do VAT angielska firma, dla której polska firma dokonuje dostawy towaru na teren UE do osób fizycznych? >

 


Rozliczenia podatkowe podmiotów z Wielkiej Brytanii w Polsce

Warto wspomnieć również, iż w grudniu 2020, naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, a więc urzędu właściwego dla zdecydowanej większości zagranicznych podatników obowiązanych do zarejestrowania dla celów VAT w Polsce, przygotował wyjaśnienia dla podmiotów z Wielkiej Brytanii zarejestrowanych na VAT w Polsce i ich sytuacji po 1 stycznia 2021 r. W piśmie (nr 1436-SKA-3.4033.2020.SZMA) z 10 grudnia 2020 r. urząd poinformował, iż przedsiębiorcy Ci nie zostaną z dniem 1 stycznia 2021 r. automatycznie wykreśleni i nie utracą swojego numeru VAT. Będą jednak zobowiązani do niezwłocznego wskazania przedstawiciela podatkowego tj. do zawarcia umowy z przedstawicielem podatkowym, jej przedłożenia w urzędzie skarbowym wraz z aktualizacją zgłoszeń rejestracyjnych.

Sprawdź w LEX: Jak w pliku JPK należy zarejestrować korektę na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii? >

Kluczowe, zdaniem organu, jest podpisywanie rozliczeń VAT przez przedstawiciela podatkowego czy też osobę przez przedstawiciela upoważnioną (na podstawie dokumentu UPL-1). Zgodnie z pismem, nawet gdy podatnik wywiąże się z formalnego obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego, przy jednoczesnym samodzielnym rozliczaniu podatku (tj. podpisywaniu rozliczenia VAT) z pominięciem przedstawiciela, jego deklaracje VAT nie będą uznawane przez organ za prawnie skuteczne. Dla takiego podejścia trudno znaleźć jest uzasadnienie w przepisach prawa. Z praktycznego punktu widzenia jednak, chcąc otrzymywać zwroty VAT terminie, niewielu przedsiębiorców będzie ryzykowało dyskusję z organem w tym zakresie.

Zobacz również:
Brexit wpłynie na opodatkowanie nie tylko towarów, ale też usług >>

Brexit wpłynie na rozliczenia podatku Polaków pracujących na Wyspach >>
 

Skutki podatkowe dla podmiotów niezajestrowanych do VAT w Polsce

A jakie skutki ma Brexit dla podmiotów z Wielkiej Brytanii niezarejestrowanych na VAT w Polsce? Podatnicy VAT z państw członkowskich UE, którzy ponoszą wydatki w innych krajach UE niż te, w których mają siedzibę lub są zarejestrowani dla celów VAT, mogą odzyskiwać VAT naliczony od takich wydatków w oparciu o system zwrotów bezpośrednich wprowadzony przepisami unijnej dyrektywy. System ten przewiduje, że podatnik składa wniosek o zwrot zagranicznego podatku VAT w formie elektronicznej do swojego urzędu skarbowego, który po wstępnej weryfikacji wniosku przekazuje go do administracji podatkowej właściwego kraju. Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania ujednoliconej procedury dla zwrotów VAT podmiotom z innych państw członkowskich.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik zwolniony świadczący usługi na rzecz firmy z Wielkiej Brytanii nie musi już od stycznia 2021 r. raportować tych transakcji? >

W praktyce zatem, brytyjski przedsiębiorca, który wykonując usługę transportu drogowego nabywał paliwo na terytorium Polski mógł złożyć w swoim urzędzie skarbowym w Wielkiej Brytanii elektroniczny wniosek w języku angielskim o zwrot polskiego VAT. Po formalnej weryfikacji wniosku przez brytyjskie władze skarbowe był on przesyłany do polskiego urzędu skarbowego, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwracał kwotę VAT na rachunek bankowy brytyjskiego przedsiębiorcy.

Sprawdź w LEX: Czy po brexicie można wystawiać faktury z stawką 0% za transport towarów do Wielkiej Brytanii? >

 


Wnioski do 31 marca 2021 roku

Do 31 marca 2021 r. można jeszcze składać w tym trybie wnioski za 2020 r. Natomiast w odniesieniu do wydatków ponoszonych od 1 stycznia 2021 r. taka procedura nie jest już dostępna. Podmioty z krajów trzecich muszą bowiem składać wnioski do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście na określonym formularzu i wykazać się znajomością polskich reguł postępowania. Procedura będzie zatem mniej przyjazna niż dotychczas, ale odzyskanie VAT nadal powinno być możliwe.

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, dyrektor w zespole ds. podatków pośrednich w KPMG w Polsce

Marek Bielawski, starszy menedżer w zespole ds. podatków pośrednich w KPMG w Polsce