Przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych obowiązują od stycznia ubiegłego roku. Mają one na celu w szczególności zwiększenie dyscypliny płatniczej oraz wzmocnienie ochrony prawnej mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Ustawa w głównej mierze znowelizowała przepisy dotychczas obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (wcześniejsza nazwa: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Nowe obowiązki raportowe firm

Regulacje generują szereg obowiązków oraz ograniczeń dla stron transakcji handlowych, wśród których wymienić można:

  • nowe ograniczenia w ustalaniu terminów zapłaty w relacjach asymetrycznych (pomiędzy dużym przedsiębiorcą a MŚP),
  • zwiększenie wysokości odsetek prolongacyjnych i odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych,
  • zwiększenie i zróżnicowanie rekompensat za koszty odzyskiwania należności,
  • ustanowienie nowych uprawnień UOKIK w zakresie wszczynania postępowań dotyczących zatorów płatniczych,
  • ustanowienie nowego czynu nieuczciwej konkurencji,
  • ustanowienie uproszczonych postępowań zabezpieczających,
  • wprowadzenie ulgi na złe długi w CIT oraz obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w związku z opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań handlowych,
  • wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

 

Termin na złożenie sprawozdania

Z uwagi na zbliżający się termin na złożenie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kluczowe jest przygotowanie się do prawidłowego sporządzenia sprawozdania. Sprawozdania składane są obowiązkowo każdego roku do dnia 31 stycznia za poprzedni rok. Pierwsze raportowanie będzie musiało zostać dokonane do 1 lutego 2021 r. (31 stycznia przypada w niedzielę) za 2020 r.

Do raportowania zobowiązane są podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz pozostałych podatników CIT, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii chodzi o podatników CIT, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r.

 


Ważne przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi raportowanie w 2021 roku powinno obejmować także zobowiązania wynikające z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2020 roku, co do których płatność była wykonywana w 2020 r.

Sprawozdania przekazywane są w formie elektronicznej przy wykorzystaniu ministerialnego wzoru udostępnionego na stronach rządowych. Może być ono złożone przez sam podmiot obowiązany do raportowania lub przez pełnomocnika. Przekazane przez podatników sprawozdania będą następnie publikowane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak przedstawienia sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, która ciąży na kierownikach podmiotu (w rozumieniu przepisów o rachunkowości - co do zasady są to członkowie zarządu).

Zobacz również: Konieczne ponowne raportowanie schematów transgranicznych >>

 

Przemysław Szywacz, partner w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce