Z przepisów ustawy o podatku akcyzowym wynika, że akcyzą w przypadku samochodu osobowego opodatkowany jest m.in. import pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Kody CN dla samochodów osobowych

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zasada ta wynika z art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Zobacz również:
Wkrótce zmiany w akcyzie od sprowadzanych samochodów i wyższe mandaty >>

Zmiany w akcyzie - przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć podatku >>
 

Samochód osobowy z odpowiednim kodem CN zwolniony z akcyzy

Z przepisów wynika także, że z akcyzy zwolniony jest samochód osobowy:

 • przywożony przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski na pobyt stały lub powraca z czasowego pobytu z państwa członkowskiego do Polski;
 • przywożony przez osobę fizyczną, która przybywa z państwa członkowskiego do Polski na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 • przywożony przez osobę fizyczną, która odziedziczyła prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu w państwie członkowskim;
 • przywożony czasowo do celów prywatnych przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski z państwa członkowskiego;
 • przywożony czasowo do celów zawodowych przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski z państwa członkowskiego,
 • przywożony czasowo, zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka, używany w regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w kraju;
 • przywożony czasowo przez studenta i zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym student mieszka, ale używany przez niego w kraju studiowania;
 • samochód osobowy przywożony spoza państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski na pobyt stały lub powraca z czasowego pobytu z tych państw;
 • stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej, która polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; musi on spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach, które przenoszą europejskie normy zharmonizowane; zwolnienie to dotyczy ambulansów drogowych typu B (ambulans ratunkowy) oraz typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki);
 • stanowiący pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem,
 • stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu ustawy, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej, w okresie do 1 stycznia 2021 r.

Ze zwolnienia można skorzystać po spełnieniu ustawowych warunków, właściwych dla każdego z tych zwolnień.

Zobacz również: Za sprowadzony samochód trzeba zapłacić akcyzę >>