Korekta “in minus” wystawiana jest w przypadku dokonywanego zwrotu, reklamacji lub udzielenia rabatu na transakcję, ale też w sytuacji stwierdzenia pomyłki na pierwotnej fakturze. Mamy wówczas do czynienia ze zmniejszeniem kwoty netto i należnego podatku VAT, (jeżeli oczywiście korygowana pozycja faktury podlegała opodatkowaniu VAT).

Sprawdź w LEX: Jakie informacje są niezbędne w uzgodnieniu faktury korygującej sprzedaży in minus, w związku z wprowadzeniem tzw. SLIM VAT, aby było możliwe zmniejszenie podatku należnego? >

Korekta po uzgodnieniu z partnerem

Według art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, zmniejszenia podstawy opodatkowania wykazuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił korektę, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, iż uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Jeśli podatnik nie posiada takiej dokumentacji w okresie rozliczeniowym wraz z datą wystawienia korekty to zmniejszenie podstawy opodatkowania przeprowadza za okres rozliczeniowy, kiedy tę dokumentację nabędzie.

Sprawdź w LEX: Do jakich dokumentów stosuje się dyspozycje wskazane w nowym art. 29a ust. 13 ustawy o VAT dotyczącym obniżenia podstawy opodatkowania? >

Ustawodawca uchylił zatem regulację, zgodnie z którą korekta „in minus” wymagała uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korekty przez nabywcę. Przy czym, zgodnie z przepisami przejściowymi, istnieje możliwość stosowania uchylonych przepisów do końca 2021 roku, jednakże pod warunkiem pisemnego uzgodnienia tego przez strony transakcji  przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. 

Zobacz procedurę w LEX: Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej >

Nowe zasady dla korekty „in plus”

Nowelizacja zajęła się również uregulowaniem kwestii korekty „in plus”. Wdrożono zupełnie nowe regulacje potwierdzające dotychczasową praktykę wprowadzoną w drodze orzecznictwa. Korekta „in plus” ma miejsce w przypadku nieprawidłowości związanych z fakturą, np. błędna kwota podatku, cena lub niepoprawna liczba produktów. Co za tym idzie kwota netto i podatek VAT należny zwiększają się. Nowe zasady dotyczące korekty “in plus” wyróżniają dwie możliwości:   

  • jeżeli korekta wynika z przyczyn zaistniałych/istniejących w dniu wystawienia faktury pierwotnej (np. błąd co do ceny lub właściwej stawki VAT) to powinna zostać wykazana w rozliczeniu za miesiąc ujęcia faktury pierwotnej;
  • jeśli korekta wynika z przyczyn powstałych po dokonaniu sprzedaży to powinna zostać wykazana w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury korygujące - zasady wystawiania >

Powyższe zasady stosuje się również odnośnie WNT. Zmianie uległy także zasady wykazywania zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku eksportu, które wynikło z dodania art. 29a ust.17 do art. 30a ust. 1.

Czytaj w LEX: Najważniejsze zmiany w ramach pakietu SLIM VAT - próba oceny zaproponowanych rozwiązań >

Można mieć zatem wątpliwości, czy nowe regulacje rzeczywiście oznaczają dla podatników uproszczenie formalności. Wymuszają one bowiem sporządzanie i archiwizowania dodatkowej dokumentacji oprócz faktury korygującej. Przy czym w wielu przypadkach ta dodatkowa dokumentacja będzie musiała obejmować zarówno dowody potwierdzające warunki korekty jak i poświadczającego spełnienie tych warunków.

Sprawdź w LEX: Czy w sytuacji zlecenia transportu innej firmie i doliczenia za to do faktury dla klienta marży, należy stosować symbol GTU 13? >

Autorzy:
Jagoda Trela, partner w ID Advisory
Krzysztof Kasprzyk, partner w ID Advisory.