Nauczyciel w placówce feryjnej będzie mógł wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, a nie tylko w ferie i wakacje. Według Ministerstwa Edukacji i Nauki to odpowiedź na postulaty nauczycieli, według tych ostatnich raczej niekoniecznie - uważają, że na projektowanej zmianie raczej stracą.
Monika Sewastianowicz
12.10.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Około 190 nauczycieli odebrało w Auli Magna pałacu Branickich najwyższe odznaczenia państwowe, ministerialne i kuratoryjne. Wręczono je w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość była wyjątkowa, bo w 2020 nie mogła odbyć się z powodu pandemii.
Monika Sewastianowicz
11.10.2021
Kadry w oświacie
W dobie pandemii funkcjonuje nauczenie zdalne. Tego rodzaju zajęcia nie mogą być uznane za e-learning w znaczeniu ścisłym. Przepisy dotyczące e-learningu oraz kształcenia on-line nie wykluczają się. E-learning nie zawsze powinien zastępować zajęcia na uczelni - wskazuje dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta z krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Aleksandra Partyk
11.10.2021
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Kilkuset nauczycieli uczestniczyło w sobotę w zorganizowanym przez ZNP w sobotę proteście przed budynkiem MEiN i w kilku innych punktach alei Szucha. Jak podkreślał szef zawiązku Sławomir Broniar, był on wyrazem dezaprobaty dla tego, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej, a przede wszystkim wyrazem walki o demokratyczną szkołę, o godne płace nauczycieli, o to wszystko, co służy poprawie prestiżu zawodowego nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
09.10.2021
Zarządzanie oświatą
Jedna ze szkół poprosiła katechetów, by sporządzili listę uczniów, którzy nie chodzą na religię - po to, by zorganizować im obowiązkowe lekcje etyki. Tymczasem to dopiero projekt zapowiadany przez ministra edukacji, a obecnie obowiązujące przepisy nie dają podstaw do zmuszania dzieci do udziału w etyce albo religii - wciąż można nie chodzić na żaden z tych przedmiotów.
Monika Sewastianowicz
09.10.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
W jednej z klas częstochowskiego liceum na lekcje religii uczęszcza sześcioro uczniów. Pozostałych dwadzieścioro dwoje musi wtedy czekać na kontynuowanie obowiązkowych zajęć. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do dyrektorki szkoły, by przy tworzeniu planu uwzględniła potrzeby i wrażliwość wszystkich uczniów i rodziców.
Monika Sewastianowicz
08.10.2021
Zarządzanie oświatą
Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli, które ma im ułatwić refleksję nad wykorzystywaniem technologii cyfrowych w pracy pedagogicznej. Ma pomóc nauczycielom w ocenie kompetencji cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują dalszego szkolenia i wsparcia.
Monika Sewastianowicz
06.10.2021
Zarządzanie oświatą
Zapomoga zdrowotna wypłacana nauczycielom z funduszu zdrowotnego jest zwolniona z podatku dochodowego do określonej kwoty w skali roku, jeżeli została przyznana z powodu zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Według przepisów o PIT z zapomogi zwolnione są świadczenia do wysokości 6000 zł.
Monika Sewastianowicz
06.10.2021
Pomoc społeczna
W regulaminie określa się szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - jest to stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Wynagrodzenie wypłaca się za faktycznie zrealizowane godziny, a osobom, które pełnią funkcje kierownicze, nie zawsze można takie godziny przydzielać.
Monika Sewastianowicz
05.10.2021
Nowelizacja Karty Nauczyciela, którą proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, raczej nie zachęci młodych ludzi do wyboru tej profesji. Nie zagwarantuje podwyżek, za to wydłuży godziny pracy, co w niektórych szkołach skończy się zwolnieniami. Na skutek projektowanych zmian w ustawie pracę może stracić nawet 40 tysięcy osób.
Monika Sewastianowicz
05.10.2021
Kadry w oświacie

Opłatę za posiłek w stołówce ustala dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należność ta nie może być wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Bez znaczenia są więc wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i koszty utrzymania stołówki.
Dorian Lesner Brzezińska Alicja
04.10.2021
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dyrektor szkoły podstawowej szkalowała polityków na Twitterze. Burmistrz, zarzucając podwładnej naruszenie godności nauczyciela i szarganie opinii szkoły, odwołał ją ze stanowiska. Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził, że miał do tego prawo. Dyrektor placówki po opuszczeniu murów szkoły nie staje się bowiem osobą prywatną.
Marek Sondej
02.10.2021
Kadry w oświacie
Szef MEiN wziął udział w inauguracji roku akademickiego na SGGW - zapowiedział, że jeszcze w tym roku kalendarzowym uczelnie dostaną miliard złotych na rozwój. Ma to być jedną ze zmian w wprowadzonych w nowelizacji budżetu na 2021 r., którą - jak podkreślał Przemysław Czarnek - wkrótce trafi do podpisu prezydenta.
Monika Sewastianowicz
30.09.2021
Zarządzanie oświatą
Czwartek to ostatni dzień na złożenie wniosku o dofinansowanie wycieczki z programu "Poznaj Polskę". Resort edukacji i nauki chce inwestować w wycieczki już jesienią, co wydaje się na bakier z zaleceniami związanymi z pandemią, które sam przekazał dyrektorom szkół. Wiceminister wyjaśnia jednak, że to dyrektorzy decydują, jak bezpiecznie zorganizować wyjazd.
Monika Sewastianowicz
30.09.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo

ZUS: Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Na taką ulgę mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.
Dorian Lesner
29.09.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niepubliczna placówka oświatowa, której wypłacono zaniżoną dotację, może domagać się jej wypłaty po upływie roku budżetowego. Innymi słowy, wypłata dotacji po zamknięciu roku budżetowego nie może mieć miejsca, albowiem jednostka samorządu terytorialnego traci upoważnienie do jej wypłaty. Zobowiązanie należy uznać za definitywne niewykonane - pisze radca prawny Robert Gałęski,
Robert Gałęski
28.09.2021
Samorząd terytorialny

Sprawowanie funkcji dyrektora wiąże się z licznymi obowiązkami

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.
Dorian Lesner
27.09.2021
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego, a także śladami największych osiągnięć polskiej nauki - na takie szkolne wycieczki tematyczne można otrzymać dofinansowanie od państwa. W poniedziałek 27 września Ministerstwo Edukacji i Nauki wznawia nabór wniosków do tego programu.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
24.09.2021
Zarządzanie oświatą
Wprowadzenie możliwości zatrudnienia w szkole zawodowej doświadczonych specjalistów w oparciu o umowy cywilno-prawne z wynagrodzeniem zbliżonym do stawek rynkowych pozwoli szkołom na pozyskiwanie najlepszych nauczycieli do kształcenia zawodowego – uważa Konfederacja Lewiatan. Brak takich rozwiązań uniemożliwi prawidłową realizację podstawy programowej
Grażyna J. Leśniak
24.09.2021
Szkoła i uczeń Prawo pracy

UODO doradza jak chronić dane osobowe w szkole

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych - zwraca uwagę Urząd Ochrony Danych Osobowych. I proponuje „Szkolną RODO-wyprawkę dla rodziców”, czyli miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania o przetwarzanie danych uczniów.
Krzysztof Sobczak
22.09.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Krzysztof Sobczak
21.09.2021
Małe i średnie firmy
Podwyżka średnich płac nawet o ponad 1 400 zł, ale wyższe pensum, wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową, zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, 50 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, zmiany w ocenach pracy nauczycieli, wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole
Krzysztof Sobczak
21.09.2021
Kadry w oświacie Finanse samorządów

Związek Powiatów Polskich krytykuje większe kompetencje kuratora oświaty

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki zawarte w nowelizacji Prawa oświatowego uderzą bezpośrednio w pozycję jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących publiczne szkoły i placówki – uważa Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Przekonuje, że zgodnie z założeniami organ prowadzący szkołę nie będzie mógł decydować o jej funkcjonowaniu,
Robert Horbaczewski
21.09.2021
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku szkolnego - uważają sądy administracyjne. Takimi przypadkami są: notoryczne poniżanie i upokarzanie pracowników, nieregulowanie zobowiązań finansowych oraz udowodniona kradzież.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2021
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy

WSA: Najmłodsi uczniowie też mają prawo do stypendium

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rada gminy wyłączyła uczniów klas I - III szkół podstawowych z możliwości ubiegania się o stypendium. Tłumaczyła to specyfiką oceniania na tym etapie edukacji, który wynika z troski o prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Nie przekonało to jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Różnicowanie uprawnień wynikające z faktu uczęszczania do różnych klas jest bowiem sprzeczne z Konstytucją RP.
Dorian Lesner
20.09.2021
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

MEiN: Nie ma kryzysu kadrowego w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Nieprawdziwe są informacje o zapaści kadrowej w oświacie - twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. I podaje, że w bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwuje zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.
Krzysztof Sobczak
17.09.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Cyberprzemoc często jest przedłużeniem - przeniesionych do sieci - konfliktów ze szkolnego korytarza. Choć ma inną specyfikę i metody, może być tak samo szkodliwa jak tradycyjna przemoc rówieśnicza - stwierdza w opublikowanej analizie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I apeluje: rodzicu, zachowaj czujność i reaguj.
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Szkoła i uczeń Nowe technologie

Matura - 1,5 tysiąca odwołań, 57 uznanych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczni maturzyści złożyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołania w zakresie oceny ponad 1,5 tys. zadań. Najwięcej dotyczyło zadań z biologii i z języka polskiego, a Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań. Wcześniej dyrektorzy okręgowych komisji rozstrzygnęli na korzyść zdających w przypadku 1 536 arkuszy.
Krzysztof Sobczak
16.09.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki wynikającą z art. 70 Konstytucji - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministra edukacji i nauki, jak zamierza odwrócić negatywne tendencje co do zatrudnienia nauczycieli.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski