Takie zmiany znalazły się w nowelizacji Prawa oświatowego - czyli w tzw. Lex Czarnek 2.0. Ma uzupełniać obowiązującą od września nowelizację Karty Nauczyciela, która diametralnie zmieniła system oceniania pedagogów.

Czytaj: ​Prezydent tym razem raczej podpisze nowele prawa oświatowego - Lex Czarnek 2.0>>

Kalendarz zadań dyrektora - Listopad 2022 - redakcja LEX poleca >>>

Kryteria w rozporządzeniu

Głównym celem zmian w Karcie Nauczyciela było zreformowanie systemu awansu zawodowego pedagogów, co obejmuje m.in. likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Przy okazji jednak uzależni ona osiąganie kolejnych stopni od uzyskania odpowiedniej oceny pracy (dobrej - w procedurze awansu na stopień nauczyciela mianowanego, bardzo dobrej - w procedurze awansu na nauczyciela dyplomowanego). Ocena będzie dokonywana obligatoryjnie w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela. Stałą umowę nauczyciel otrzyma dopiero po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy. Nauczyciel, który uzyska negatywną ocenę pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, po podjęciu zatrudnienia w innej szkole będzie odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i dziewięciu miesięcy. Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który w okresie nie dłuższym niż rok zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, będzie  dokonywana na wniosek nauczyciela.

 

 

Kurator zdecyduje przy braku porozumienia

Lex Czarnek doprecyzowuje te zmiany - w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ustalania 3–letniego okresu pracy podlegającego ocenie w sytuacji dłuższych nieobecności nauczyciela w pracy, np. z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, proponuje się doprecyzowanie tego przepisu, zgodnie z którym do 3–letniego okresu pracy podlegającego ocenie nie są wliczane okresy usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

Sprawdź w LEX: Procedura oceny pracy dyrektora od 1.09.2022 r. >>>

Czytaj w LEX: Ocena pracy dyrektora od 1.09.2022 r. >>>

Skraca się również okres pracy podlegający ocenie w przypadku nauczycieli, którzy w ostatnich 3 latach pracy przed dokonaniem oceny, przed podjęciem pracy w szkole byli odpowiednio:

  1. zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub
  2. skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub
  3. zatrudnieni na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub
  4. urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

 

Ustawa wprowadzi wspomnianą zasadę, że w przypadku nieuzyskania porozumienia z organem prowadzącym co do ostatecznej oceny, jak również nieprzekazanie przez organ prowadzący oceny cząstkowej dotyczącej wykonywania przez dyrektora zadań, których nadzorowanie pozostaje w jego kompetencjach, w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w przypadku, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty.

WZORY DOKUMENTÓW: