Prawo.pl
Niezapewnienie odpowiedniej ochrony strażniczce więziennej sygnalizującej nieprawidłowości w zakładzie karnym stanowiło naruszenie prawa skarżącej do poszanowania życia prywatnego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, działania organów państwowych były nieadekwatne, zwłaszcza wobec faktu, iż skarżąca wystąpiła w tej sprawie w roli sygnalistki.
Katarzyna Warecka
26.11.2021
Prawo pracy RODO Prawo unijne
W dniach 2 i 3 grudnia Oddział ZUS w Sosnowcu organizuje dyżur telefoniczny dotyczący emerytur górniczych. Osoby zainteresowane mogą dzwonić w godz. od 9:00 do 11:00 pod numer telefonu 32 368 34 69. Udzielane będą porady w zakresie m.in. zasad przyznawania świadczeń z tytułu pracy górniczej, ich wysokości oraz wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
26.11.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku w sprawie wprowadzenia unijnego dowodu zabezpieczenia społecznego w 2022 roku, aby zmniejszyć administracyjne obciążenia pracowników mobilnych. Rezolucja została przyjęta 598 głosami przy 59 głosach sprzeciwu i 38 wstrzymujących się od głosu.
Grażyna J. Leśniak
26.11.2021
Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Musi on też wydawać instrukcje i wskazówki. Powinny one być na tyle szczegółowe, aby minimalizowały wystąpienie ryzyka narażenia zdrowia lub życia pracownika.
Dorian Lesner
26.11.2021
BHP
Parlament Europejski chce nowych przepisów UE wspierających legalną migrację zarobkową. Zdaniem europosłów, do końca stycznia 2022 r. Komisja Europejska powinna przedstawić wnioski ułatwiające legalną migrację zarobkową do Unii, aby sprostać starzeniu się społeczeństwa i niedoborom wykwalifikowanych pracowników.
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021
Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Na 14,3 tys. zarejestrowanych w Polsce zakładowych układów zbiorowych pracy, obowiązuje niespełna 6,8 tys., a faktycznie stosowanych jest około 1,3 tys., z czego większość mimo ich rozwiązania – wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Liczba nowych takich układów stale maleje.
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021
Prawo pracy
To już przedostatnia tura wypłat 14. emerytury – w czwartek 25 listopada br. do blisko 1,7 mln emerytów i rencistów trafi kolejne 1,9 mld zł. Do tej pory wypłacono już 8,9 mld zł. Jak twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zdecydowana większość uprawnionych już otrzymała dodatkowe świadczenie.
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
W 2021 r. prawie 16 proc. osób w wieku 16–74 lata sprawowało opiekę nad dzieckiem objętym obowiązkiem nauczania zdalnego – podał GUS. Z danych wynika ponadto, że z kolei w 2020 r. ponad jedna trzecia przedsiębiorstw zadeklarowała zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej pracowników dostało zdalny dostęp do poczty elektronicznej i do aplikacji lub systemów przedsiębiorstwa.
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Celem dyrektywy o sygnalistach jest zapewnienie jednolitego podejścia w całej Unii Europejskiej do ochrony osób ujawniających informacje o podejrzeniu niewłaściwego postępowania w miejscu pracy - piszą Monika Błońska i Urszula Garbicz-Brys. I podkreślają, że w przepisach dotyczących zgłaszania nieprawidłowości w różnych krajach mogą obowiązywać przepisy wykraczające poza wymogi UE.
Monika Błońska Urszula Garbicz-Brys
25.11.2021
Prawo pracy Compliance Prawo unijne

Podatkowy Polski Ład nie ograniczy szarej strefy w zatrudnieniu

CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Nowe przepisy, a nawet nowe sankcje, jakie od 1 stycznia będą mogły być nakładane na firmy zatrudniające na czarno czy wypłacające część pensji „pod stołem”, nie ograniczą szarej strefy na rynku pracy. M.in. dlatego, że sankcje są nielogiczne i nie obejmują innych składek niż na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, np. składek na Fundusz Pracy czy Fundusz Solidarnościowy.
Grażyna J. Leśniak
25.11.2021
CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Przepisy zawarte w projekcie ustawy o obronie Ojczyzny mogą ograniczyć elastyczność rynku pracy. Z zatrudnienia w przedsiębiorstwach, szczególnie budowlanych, transportowych, może zrezygnować spora grupa pracowników – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Przedsiębiorców niepokoją też proponowane udogodnienia i ochrona rekrutów, pracowników powoływanych do służby wojskowej.
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021
Prawo pracy
Są punkty wspólne, które można przyjąć - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w środę, po spotkaniu z szefami klubów i kół parlamentarnych w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników. Rządzący - jak powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki – chcą mieć jasność, czy projekt tej ustawy będzie miał większość.
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
W ciągu trzech kwartałów 2021 r. stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc. – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z danych ZUS wynika, że w tym okresie największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne - 172,4 mld zł. Największa pozycja w wydatkach to emerytury i renty - 183,0 mld zł, o 7,2 proc. wyższe niż przed rokiem.
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
W 2022 roku kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wzrośnie z obecnych 157 770 zł do 177 660 zł – ogłosił minister rodziny i polityki społecznej. To efekt przyjęcia do wyliczenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5922 zł.
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Rząd nie zamierza wprowadzać dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mimo że w szkołach szaleje COVID-19. Niektórzy rodzice nie skorzystają też z takiego zasiłku na ogólnych zasadach, bo zdążyli już wykorzystać przysługujący im limit 60 dni w roku. Gdyby była taka decyzja, ten problem można szybko rozwiązać. Wystarczy zmienić ustawę i znieść ten limit w tym roku.
Grażyna J. Leśniak
24.11.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Rusza akcja "Poprawmy prawo" - w przepisach nadal wiele bubli

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Niska jakość polskiej legislacji osiąga nieznane dotąd poziomy, a gdy już przepisy są poprawiane, to często na... jeszcze gorsze. Pomóżmy ustawodawcy tworzyć dobre prawo. Redakcje Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Do ich zgłaszania zapraszamy także naszych Czytelników.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Robert Horbaczewski
24.11.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Przedsiębiorcy nie powinni zastępować rządu w prowadzeniu polityki zdrowotnej - uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jego zdaniem, weryfikacja szczepień przez pracodawców może doprowadzać do konfliktów między firmami a zatrudnionymi przez nich osobami.
Grażyna J. Leśniak
23.11.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Przeprowadzenie efektywnej rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego wymaga przygotowań. Określenia cech osobowych, które będę pożądane i oczekiwane przez pracodawcę, kwalifikacji, wymogów niezbędnych dla zatrudnienia audytora oraz zakresu wykonywanych zadań. Ważna jest też znajomość odpowiednich metod pozyskiwania kandydatów.
Robert Horbaczewski
23.11.2021
Samorząd terytorialny HR Kontrola zarządcza

Grupy kapitałowe poza ustawą o sygnalistach

Prawo pracy Compliance Prawo unijne
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę unijną o sygnalistach pomija grupy kapitałowe – ich funkcjonowanie i zależności organizacyjne. Projektodawcy nie przewidzieli wspólnego działania w zakresie obsługi zgłoszeń i możliwości wskazania jednego wspólnego podmiotu, który byłby uprawniony do realizacji zadań całej grupy. Zdaniem prawników, to pominięcie już rodzi szereg pytań praktycznych.
Grażyna J. Leśniak
23.11.2021
Prawo pracy Compliance Prawo unijne
Im gorzej szpital płacił swojemu personelowi, tym lepiej dla niego, bo dostawał więcej środków na wzrost wynagrodzeń do poziomu minimalnego. Placówki zatrudniające więcej pracowników na umowy inne niż o pracę były dyskryminowane - twierdzi Stanisław Szczepaniak, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Józef Kielar
23.11.2021
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Polskie Normy to normy krajowe, które zostały przyjęte w drodze konsensu i zatwierdzone przez jednostkę normalizacyjną. Zawarte w nich zapisy wynikają z wiedzy technicznej i stanowią opracowane przez ekspertów wskazówki. Dlatego też ich stosowanie jest dobrowolne i nie należą one do źródeł powszechnie obowiązującego prawa.
Dorian Lesner
23.11.2021
BHP
Niemal trzy czwarte pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a ponad połowa ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy – takie wnioski płyną z badania Kantar dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
Prawo pracy

MF i ZUS: To ostatni moment na zalegalizowanie zatrudnienia

CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Przełom grudnia i stycznia to najlepszy moment na zalegalizowanie zatrudnienia pracowników i odejście od praktyki wypłacania im części wynagrodzenia „pod stołem”. Od 1 stycznia 2022 r. odpowiedzialność za tę sytuację spadnie wyłącznie na pracodawcę – przypomnieli w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Grudzień i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to według 93 proc. pracowników w Polsce dobra okazja do podziękowania za ich pracę. Ten czas jest najtrudniejszym okresem w roku pod względem wyzwań finansowych. Pracownicy oczekują też benefitów, które odciążą ich portfele i pomogą uporać się z rosnącymi wydatkami.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
Prawo pracy
Tempo zmian, jakie zachodzą na naszym rynku pracy, jest olbrzymie. To jest zupełnie inny świat, inne realia niż były jeszcze 10-15 lat temu. Na pewno czas tradycyjnego prawa pracy mija bezpowrotnie i wszyscy musimy nauczyć się żyć w zróżnicowanych formach zatrudnienia – mówi prof. dr hab. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
Prawo pracy
Projekt w sprawie uprawnienia prcodawców do sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni przeciwko Covid-19, jest już w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości podpisany, lada dzień powinien być złożony w sejmie. Nie chcieliśmy już przedłużać prac rządowych, w związku z tym został on złożony jako projekt poselski – powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
20.11.2021
Koronawirus szczepienia
W 2020 roku znacznie wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zarejestrowano ich 1,5 mln, łącznie na 27,7 mln dni absencji chorobowej – wynika z danych ZUS. Od przyszłego roku tego typu zwolnień może być jeszcze więcej, bo objawy tzw. wypalenia zawodowego będą mogły być podstawą do wystawienia L4.
Grażyna J. Leśniak
20.11.2021
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Kilka pozornie niewielkich zmian dało Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych takie instrumenty kontroli i weryfikacji prawa świadczeń, o jakich wcześniej mógł tylko marzyć. Uspokajające komunikaty ZUS, że nie zamierza sięgać do narzędzi, które mu dał ustawodawca, raczej powinny wzmóc czujność ubezpieczonych, a nade wszystko płatników.
Przemysław Hinc
19.11.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyska prawo do zbierania informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i ich wypłaty. To jeden z tych przepisów, które dają ZUS olbrzymie możliwości. W połączeniu ze zmianami pozwalającymi na wzywanie i przesłuchiwanie świadków, Zakład zyskał narzędzia do kontroli ubezpieczonych.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2021
Ubezpieczenia społeczne RODO
Do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 – poinformował w środę poseł Czesław Hoc (PiS). Jak wyjaśnił, będzie to projekt grupy posłów PiS, chociaż wcześniej wielokrotnie informowano o pracach nad taką regulacją w ramach rządu. Sejm projektem może się zająć na posiedzeniu w dniach 1-2 grudnia.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Sobczak
17.11.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia