Od 1 sierpnia nowe wzory legitymacji doktoranta

Szkolnictwo wyższe

Od 1 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu uwierzytelniania tych dokumentów na potrzeby obrotu prawnego z zagranicą. Oznacza to, że rozporządzenie ustali procedury, które pozwolą na potwierdzenie ich autentyczności, gdy są przedstawiane w kontekście międzynarodowym.

26.07.2023

Program Polskie Powroty: Skorzystało 71 badaczy

Szkolnictwo wyższe

Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów mających doświadczenie międzynarodowe i wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej - wynika z informacji Agencji Wymiany Akademickiej. Badacze realizują projekty w 14 polskich uczelniach i instytutach badawczych.

24.07.2023

Wykaz czasopism może i nowy, ale działa z datą wsteczną

Szkolnictwo wyższe

Resort edukacji i nauki zmienił wykaz czasopism punktowanych. W naukach prawnych najlepiej oceniane są teraz "Przegląd Sejmowy" i "Białostockie Studia Prawnicze". Publikacja w tych periodykach warta jest aż 200 punktów - więcej niż artykuł opublikowany w renomowanych czasopismach zagranicznych. Jako że okres ewaluacji trwa już w najlepsze, pojawiły się wątpliwości, do których artykułów stosuje się nową punktację.

24.07.2023

Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

Szkolnictwo wyższe

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.

21.07.2023

Nowy wykaz czasopism naukowych - jeszcze więcej punktów, a tryb znów nieznany

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki opublikował nowy wykaz czasopism naukowych - najwyższe noty, po 200 punktów, mają Białostockie Studia Prawnicze i Przegląd Sejmowy. Ale to nie jedyne czasopisma, którym podwyższono punktacje. Choć jest to dobra wiadomość dla wydawnictw i części naukowców, to znów dość tajemniczy jest tryb, w jakim dokonano zmian.

18.07.2023

WSA: Musi być zgoda uczelni na korzystanie ze smartfonu na egzaminie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Stan zdrowia studenta nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu uczelni. Jeżeli korzystanie z telefonu podczas egzaminu pisemnego warunkowane jest stanem zdrowia, fakt ten musi być uprzednio znany władzom uczelni. Inaczej stanowi poważne wykroczenie w obowiązkach studenta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

15.07.2023

Konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego: 380 mln zł na badania

Szkolnictwo wyższe

Zadaniem zespołów badawczych uczestniczących w konkursie jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Rezultatem prac badawczych mają być innowacyjne produkty, które mogą zainteresować inwestorów, a tym samym przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia.

13.07.2023

Zarobki początkującego prawnika nie imponują, ale kierunek wciąż popularny

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać dokumenty na wymarzone kierunki studiów. Na uczelniach kończy się powoli termin elektronicznej rejestracji kandydatów - choć największym zainteresowaniem cieszy się medycyna i informatyka, to i w tym roku wiele osób chce studiować prawo.

12.07.2023

NIK: Wiele nieprawidłowości na uczelniach zawodowych

Szkolnictwo wyższe

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak działają uczelnie zawodowe - większość ze skontrolowanych instytucji nie radziła sobie należycie z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa użytkowanej infrastruktury. Także działania uczelni służące zapewnieniu optymalnego gospodarowania posiadanym majątkiem oraz środkami finansowymi nie były w pełni prawidłowe i wystarczające.

11.07.2023

Prof. Błocki: Należy postawić na mobilność

Szkolnictwo wyższe

Aż 60-70 procent naukowców, zależnie od województwa, w ogóle nie starało się o granty NCN - mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki. Wskazuje również, że trzeba stworzyć system, który spowoduje, że do ośrodków regionalnych pójdą najlepsi. Aby to osiągnąć, proponuje, by zabronić jednostkom zatrudniania osób, które zrobiły doktorat w danej jednostce.

10.07.2023

Rusza I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Szkolnictwo wyższe

Kongres rozpoczyna się we wtorek, w Jachrance pod Warszawą. Celem wydarzenia jest budowanie polskiej wspólnoty oświatowej, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski. Weźmie w nim udział 500 gości z 40 państw.

04.07.2023

Młodych naukowców w Polsce ograniczają bariery finansowe i organizacyjne

Szkolnictwo wyższe

Wielu młodych naukowców ma kłopoty z metodyką badań naukowych - część nie była odpowiednio szkolona i przygotowana do prawidłowego przeprowadzenia badań naukowych, analizy danych, pisania publikacji czy też wnioskowania o granty. O barierach dla młodych naukowców mówią prof. CMKP Joanna Bogusławska i dr Dorota Sys z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

03.07.2023

Szkoła i studia powinny być apolityczne i stawiać na praktykę

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Szkoła i studia powinny uczyć krytycznego myślenia, elastyczności i pomagać we wzmacnianiu kompetencji miękkich i międzyprzedmiotowych - wskazywali uczestnicy panelu "Edukacja i szkolnictwo wyższe, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a kształtowanie świadomego wyborcy" podczas konferencji "Lepsze prawo, lepsza Polska".

24.06.2023

Pluralizm ważny, ale nie taki - MEiN ma swobodę przy decydowaniu o zwiększeniu subwencji

Szkolnictwo wyższe

Ministerstwo edukacji ma swobodę przy decydowaniu o zwiększeniu subwencji dla instytutów Polskiej Akademii Nauk - wyjaśnia resort w odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą niezwiększenia finansowania dla Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Resort zapewnia o obiektywizmie, ale jednocześnie wskazuje, że nie zamierza finansować jednostek, których pracownicy obrażają Polaków.

22.06.2023

Na razie bez większych zmian w ewaluacji działalności naukowej

Szkolnictwo wyższe

MEiN analizuje wyniki ewaluacji przeprowadzonej w 2022 roku i dotychczas przyjęte rozwiązania - zarówno systemowe, jak i te dotyczące regulacji prawnych. Nie zamierza jednak na razie wprowadzać rewolucyjnych zmian w tym zakresie - poinformowała rzeczniczka resortu edukacji i nauki Adrianna Całus-Polak.

21.06.2023

MEiN: Nie będzie ustawowych zmian w ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni i instytutów

Szkolnictwo wyższe

Kształt ewaluacji jest przedmiotem nieustannej dyskusji w środowisku naukowym. Zmiany w niej zapowiedzieli ubiegłym roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceszef resortu - Włodzimierz Bernacki. Teraz jednak rzecznik MEiN mówi, że nie planuje się wprowadzania obecnie zmian ustawowych związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej uczelni i instytutów.

21.06.2023

Sejm uchwalił zmiany w przepisach o instytutach badawczych

Szkolnictwo wyższe

Rozwiązania mające istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania instytutów badawczych, dotyczące m.in. kwalifikacji wymaganych od kandydata na dyrektora instytutu badawczego, okresu sprawowania funkcji przewodniczącego rady naukowej i ustalania planu działalności instytutu badawczego - przewiduje nowelizacja ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm.

16.06.2023

MEiN nie chce wpisania rzecznika doktorantów do ustawy

Szkolnictwo wyższe

Do Rzecznika Praw Doktoranta wpływa coraz więcej spraw kierowanych przez doktorantów. Organ ten dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą praktycznych problemów, z jakimi mierzy się na co dzień to środowisko, więc ustawowe umocowanie przyczyniłoby się do wzmocnienia jego pozycji w kontakcie z władzami uczelni, instytucjami czy właściwymi ministerstwami - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

15.06.2023

Uczelnie policji i straży pożarnej będą akademiami

Policja Szkolnictwo wyższe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zmieni nazwę na „Akademia Pożarnicza”, a Wyższa Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) na „Akademia Policji w Szczytnie”. Nowe nazwy mają podkreślać ogólnoakademicki status tych uczelni oraz naukowy profil działalności. Powstanie też nowa uczelnia - Wyższa Szkoła Straży Granicznej. Ustawa w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

13.06.2023

Coraz więcej cudzoziemców studiuje i kończy studia w Polsce

Szkolnictwo wyższe

W roku akademickim 2021-22 studiowało w Polsce blisko 89,5 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o ponad 4,7 tys. więcej, niż rok wcześniej. Studenci stanowią obecnie ponad 7,3 proc. ogółu pobierających naukę w naszym kraju. W 2021 r. wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce było blisko 16 tys. osób z zagranicy i jest to wzrost, bo w 2019 r. było ich ok. 14,7 tys., a w 2017 r - ok. 11,4 tys.

13.06.2023
Prawo.pl