Niektóre partie ukarane za nierzetelne finansowanie

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Od kwietnia do czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy rozpoznał pięć skarg wniesionych przez partie polityczne od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej odrzucających sprawozdania partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych. Dotyczyło to Solidarnej Polski, Konfederacji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, Ruchu Narodowego oraz Lewicy Razem.

22.07.2023

Zaświadczenie o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zabezpieczone hologramem

Samorząd terytorialny Wybory

We wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz zaświadczeniu o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym nie będzie już konieczności podawania imienia ojca i daty urodzenia. Projekt wzoru zaświadczenia proponuje, aby było one zabezpieczane znakiem holograficznym zawierającym litery RO, naklejanym na zaświadczeniu.

17.07.2023

Spis wyborców wójt nadal będzie podpisywał odręcznie

Samorząd terytorialny Wybory

Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie spisu wyborców nadal przewiduje, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie musiał odręcznie podpisać spis wyborców. Przepisy nie przewidują bowiem potwierdzenia ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dobra wiadomość jest taka, że ustawodawca zdecydowanie jednak zmniejszył liczbę wymaganych podpisów.

12.07.2023

Gminy muszą zweryfikować poprawność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Samorząd terytorialny Wybory

Do 31 lipca, gminy mają zweryfikować poprawność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców – wynika z komunikatu Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z harmonogramem wdrażania rejestru, widniejącym na rządowych stronach, CRW ma być uruchomiony do 1 sierpnia, ale ostateczny termin wskaże premier po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

04.07.2023

Adwokatura apeluje o udział w wyborach dla dobra praworządności

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął 16 czerwca 2023 r. uchwałę, w której apeluje do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od przekonań politycznych, aby czynnie uczestniczyli w procesie wyborczym, wykorzystując swoje prawo do głosowania, wybierając te osoby, które wykazują szacunek i poszanowanie dla wartości konstytucyjnych, wartości europejskich, praw i wolności osobistych.

16.06.2023

Lokale wyborcze wciąż niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Wybory Niepelnosprawność

Podczas kontroli przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. różne uchybienia stwierdzone zostały w 78 proc. wizytowanych lokali wyborczych. Generalnie nie chodziło o bariery architektoniczne, ale o organizację lokalu wyborczego, np. oznakowanie przeszkód czy sposób przygotowania miejsc do tajnego głosowania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się w tej sprawie do organów samorządu lokalnego.

06.06.2023

Senat chce więcej czasu na liczenie głosów wyborczych za granicą

Administracja publiczna Wybory

Senat przyjął w czwartek projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który wydłuża z 24 do 48 godzin czas na dostarczenie do kraju protokołów z głosowania w obwodach za granicą podczas wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego. Za przyjęciem projektu głosowało 55 senatorów, 40 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt zostanie wniesiony do Sejmu.

12.05.2023

Zegar bije, samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe

Samorząd terytorialny Wybory

Coroczne oświadczenie majątkowe zobowiązani samorządowcy składają – co do zasady – do 30 kwietnia danego roku, ujawniając w nim stan swojego majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W tym roku 30 kwietnia, a więc ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia majątkowego, przypada w niedzielę. Czy ma to jakieś znaczenie dla biegu terminu na złożenie oświadczenia majątkowego?

26.04.2023

Stan konta PPK trzeba wpisać do oświadczenia majątkowego

Samorząd terytorialny Wybory PPK

Pieniądze zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowią prywatną własność uczestnika PPK. Według przedstawicieli fiskusa, w świetle obowiązujących regulacji prawnych, środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych w pozycji dotyczącej posiadanych zasobów pieniężnych.

20.04.2023

RPO wnioskuje o usunięcie ograniczenia czasowego liczenia głosów w zagranicznych obwodach głosowania

Samorząd terytorialny Wybory

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu o rozważenie konieczności zmiany przepisów Kodeksu wyborczego w celu usunięcia ograniczenia czasowego liczenia głosów w zagranicznych obwodach głosowania. Komisje te mają 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów. Jeśli w tym czasie nie przekażą wyników głosowania do komisji okręgowych, to głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe.

18.04.2023

Agitować każdy może, ale odpowiedzialność w trybie wyborczym poniosą nieliczni

Administracja publiczna Wybory

Niedawna nowelizacja Kodeksu Wyborczego nie rozwiązała problemu związanego z agitacją wyborczą i „wędrującym przecinkiem”. To oznacza, że agitacja nadal będzie możliwa poza kontrolą społeczną, bo agitować będzie mógł każdy, bez zgody komitetów wyborczych. To rodzi zagrożenie, że np. szkalujące kontrkandydata materiały mogą uciec spod trybu wyborczego i nie podlegać kontroli ani sankcjom.

17.04.2023

SN: Niejasne pozyskanie 330 zł przez partię nie może powodować utraty subwencji

Kredyty Wybory

Sąd Najwyższy, wbrew uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, uznał za zasadną skargę pełnomocnika partii Lewica Razem. Nie chciał doprowadzić do jej marginalizacji. Uchwała PKW ze stycznia 2023 r. odrzuciła sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych. Chodziło o kredyty bankowe i warunki ich uzyskania oraz o wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r.

07.04.2023

Senat: Im większy staż sołtysa, tym wyższe świadczenie, a dla sołectw subkonto

Samorząd terytorialny Wybory

Świadczenie emerytalne dla sołtysów w wysokości 10 proc minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedną pełną kadencję, następnie po 3 proc. za kolejne, nie więcej jak 19 procent tego wynagrodzenia. Także subkonto dla sołectwa. To propozycje Senatu. Senat wycofał się z propozycji nadania sołectwu odrębnej osobowości prawnej i wypłaty sołtysom wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

31.03.2023

Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum lokalnym

Samorząd terytorialny Wybory

Senat ocenił, że uchwalone przez Sejm przepisy, które mają ułatwić organizacje referendum lokalnego to złe prawo. Ustawa może doprowadzić do paraliżu jednostek samorządu terytorialnego, a wójta, burmistrza czy prezydenta łatwiej będzie odwołać niż wybrać. Senat podjął więc uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.

30.03.2023

PKW wyjaśnia, jak ma wyglądać lokal wyborczy w małej miejscowości

Samorząd terytorialny Wybory

Wójtowie i burmistrzowie do końca kwietnia muszą przekazać komisarzowi wyborczemu informacje o miejscowościach, w których mieszka co najmniej 200 mieszkańców, nie było tam obwodowej komisji wyborczej i istnieje możliwość zorganizowania tam lokalu wyborczego. Wytyczne PKW wyjaśniają, jakie kryteria powinien spełniać lokal wyborczy w takiej miejscowości.

29.03.2023

Fundacja Helsińska: Lex pilot godzi w wolność wypowiedzi i spowoduje nierówne wybory

Wybory Ochrona konkurencji

W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tak zwana ustawa lex pilot stanowi niedopuszczalną na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego ingerencję w wolność wypowiedzi, obejmująca wolność otrzymywania i przekazywania informacji. Stanowi też niebezpieczną formę faworyzowania telewizji publicznej nad innymi, komercyjnymi mediami przez organy państwowe. I może wpłynąć negatywnie na wynik wyborów.

23.03.2023

Wójt dowiezie na wybory - nowelizacja Kodeksu Wyborczego opublikowana

Wybory

Łatwiej będzie utworzyć stałe obwody do głosowania w mniejszych miejscowościach. W niektórych okolicznościach, wójt gminy ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport do lokalu wyborczego wszystkim wyborcom. Zmienia się skład i tryb działania komisji wyborczych. Takie m.in. zmiany przynosi nowelizacja Kodeksu Wyborczego, która 16 marca została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

17.03.2023

Jeden Centralny Rejestr Wyborców zamiast wielu gminnych

Samorząd terytorialny Wybory

Zamiast blisko 2,5 tys. gminnych baz danych o wyborcach, powstanie jeden, centralny. Każdy wyborca zostanie ujęty w jednym rejestrze w konkretnym obwodzie i okręgu, zaś dostęp i obsługa Centralnego Rejestru Wyborców przez gminy oraz organy wyborcze następować będzie w czasie rzeczywistym. Prezydent podpisał ustawę z 23 stycznia, nowelizacją Kodeks wyborczego, której celem jest powstanie Centralnego Rejestru Wyborców.

14.03.2023

Po zmianach w prawie może zabraknąć lokali wyborczych i chętnych do komisji

Samorząd terytorialny Wybory

Jeśli zamiany w Kodeksie wyborczym zostaną ostatecznie uchwalone, w niektórych gminach może zabraknąć świetlic bądź innych budynków, aby utworzyć nowe obwodowe lokale wyborcze. Samorządowcy zwracają też uwagę, że już w poprzednich wyborach były problemy z naborem członków komisji. Wskazują też na niebezpieczeństwa związane w czasie wyborów samorządowych z dowozem wyborców.

23.02.2023

Referendum lokalne łatwiej i przy niższych progach oraz... niekonstytucyjnie

Samorząd terytorialny RODO Wybory

Referendum lokalne będzie można zorganizować w dwóch terminach w ciągu całej kadencji. Określone zostaną centralnie. Próg do zainicjowania referendum i ważności głosowania będzie niższy – zakłada to nowelizacja ustawy o referendum lokalnym, której pierwsze czytanie odbyło w środę w Sejmie. Eksperci wytykają jej błędy, niejasności i niekonstytucyjność oraz możliwość naruszenia cienkiej linii między partycypacją społeczną a chaosem.

10.02.2023