"W naszej opinii uchwała jest niezgodna z prawem, dlatego dzisiaj podpisałem rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdziłem nieważność tej uchwały" - poinformował w piątek Kozłowski na konferencji prasowej.

Chodzi o przyjętą 26 czerwca przez radę powiatu uchwałę zmieniającą statut, w którym napisano, że "szpital powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego". Choć nie zapisano tego wprost, uchwała interpretowana może być jako zakaz przeprowadzania w szpitalu aborcji.

W ocenie wojewody mazowieckiego uchwała radnych powiatu wołomińskiego jest niezgodna z kilkoma aktami prawnymi - Ustawą o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, Ustawą o działalności leczniczej, Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej. Kozłowski wskazał też, że narusza ona również artykuły 38 i 53 Konstytucji oraz jest sprzeczna z kodeksami etyki zawodowej organizacji samorządów medycznych.

"Nadzór wojewody nad działalnością samorządów terytorialnych jest jedną z dwóch kompetencji wojewody, które są absolutnie podstawowymi kompetencjami ustrojowymi w państwie polskim, i jest bezpośrednio zapisany w art. 171 Konstytucji RP, a więc jest umocowany niesamowicie wysoko" - podkreślał Kozłowski.

Zaznaczył, że nadzór nad stanowionym przez samorządy prawem jest "absolutnym obowiązkiem", a nie przywilejem wojewody. "Wojewoda nie może uchylić się od decyzji nadzorczej, jeżeli stwierdzi, że są do tego przesłanki" - powiedział. Zaznaczył też, że jedynym kryterium oceny samorządowych uchwał jest ich legalność.

Dodał, że jego urząd "w szczególny sposób" rozpatrywał dwie uchwały rady powiatu wołomińskiego, mając świadomość, że budzą one społeczne kontrowersje i ewentualne rozstrzygnięcia nadzorcze w tych sprawach będą przedmiotem szerokiego zainteresowania.

"Pierwsza uchwała, nr 497, to jest stanowisko rady powiatu wołomińskiego ws. ochrony życia dzieci nienarodzonych. To stanowisko ma charakter politycznej deklaracji poglądów większości (...), ale poza wyrażeniem poglądów nie formułuje żadnych konsekwencji (...). Tego typu uchwały nie są przedmiotem naszych ingerencji nadzorczych, o ile nie wpływają na prawa i obowiązki obywateli" - zaznaczył Kozłowski.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z informacji przedstawionych przez Kozłowskiego wynika, że w 2013 samorządy województwa mazowieckiego - tj. 314 gmin, 42 powiaty (w tym 5 miast na prawach powiatu, m.in. Warszawa) oraz samorząd wojewódzki - przyjęły łącznie 25 tys. 565 uchwał. Wojewoda stwierdził nieważność 206 uchwał - mniej niż 1 proc. (PAP)