Pomimo faktu, że ustawodawca posługuje się pojęciem wiaty w przepisach prawa budowlanego, nie została stworzona jego legalna definicja.

Posiłkując się orzecznictwem sądów administracyjnych, można jednak stwierdzić, że wiata jest lekką, zadaszoną konstrukcją, częściowo lub zupełnie pozbawioną ścian. W wyroku z 22 października 2015 r. WSA w Krakowie wskazał, że kluczową cechą wiaty jest nieposiadanie przez nią co najmniej jednej ściany (II SA/Kr 1012/15). Cecha ta sprawia, że wiaty nie będzie można zaliczyć do kategorii obiektów budowlanych będących budynkami, gdyż zgodnie z art. 3 pkt 2 prawa budowlanego budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Wiatę należy więc klasyfikować jako budowlę.

Czytaj też: Wiata garażem? Tak nie zawsze powinno być, trzeba zmienić dziurawe prawo

 


Wiata to budowla

Przy spełnieniu pewnych warunków, w celu wybudowania wiaty obok domu jednorodzinnego, nie potrzebne będzie ani uzyskanie pozwolenia na budowę, ani też zgłoszenie budowy. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 prawa budowlanego wiaty o powierzchni zabudowy do 50 mkw., sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, nie wymagają pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, pod warunkiem, że łączna liczba tych wiat na działce nie będzie przekraczać dwóch na każde 1000 mkw.  powierzchni działki. Jeżeli więc zamierzamy wybudować wiatę nie przekraczającą 50 mkw.  powierzchni zabudowy obok domu mieszkalnego jednorodzinnego, a będąc bardziej precyzyjnym, na działce, na której ten dom się znajduje, co do zasady nie będziemy musieli nawet zgłaszać budowy organowi architektoniczno-budowlanemu.

Zasady sytuowania wiaty zależą od pełnionej przez nią funkcji

W zależności od funkcji, jaką dana wiata ma pełnić, różne będą zasady jej umiejscawiania. Co do zasady do wiaty nie znajdzie zastosowania par. 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponieważ  wiaty nie są budynkami. Nie można więc w tym wypadku mówić o ustawowych ograniczeniach sytuowania wiat.

Jako budowle, do których ustawodawca podszedł bardziej „rygorystycznie”, należy wskazać wiaty garażowe oraz wiaty na drewno. W pierwszym wypadku, będą miały zastosowanie przepisy odnoszące się do odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej. Zgodnie z par. 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość stanowiska postojowego dla samochodów osobowych (w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie) od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, nie może być mniejsza niż 7 m.

Takie stanowisko postojowe nie będzie mogło być również sytuowane w odległości od granicy działki budowlanej mniejszej niż 3 m. W przypadku budowy wiaty na drewno, należy mieć z kolei na uwadze przepisy odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Jeżeli więc planowana jest budowa wiaty garażowej, należy zachować odstęp min. 7 m od okien domu jednorodzinnego oraz 3 m od granicy działki.