Wiele samorządów wciąż nie uchwaliło bonifikat za opłatę przekształceniową. Urzędy rozpoczęły już pracę związaną z informowaniem mieszkańców o nowym prawie i przygotowywaniem zaświadczeń. Według ekspertów jest jednak wiele wątpliwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.01.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarowanie osoczem oraz produktami krwiopochodnymi, bezpieczeństwo żywności, a także zanieczyszczenia zalegające na dnie Bałtyku, w tym pozostałości broni chemicznej, - to niektóre z tematów kontroli zaplanowanych na 2019 rok przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Krzysztof Sobczak
15.01.2019
Administracja publiczna
Podstawę prawną ogłoszenia żałoby w mieście można łączyć z zasadą ogólnej właściwości gminy we wszystkich sprawach, które dotyczą danej wspólnoty samorządowej, a nie są przekazane innym organom. I właśnie włodarze miast ogłosili w wielu miastach żałobę po śmierci Pawła Adamowicza.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.01.2019
Samorząd terytorialny
W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta przeprowadza się wybory przedterminowe. Zarządza je premier, mają odbyć się w ciągu 90 dni od dnia zgonu włodarza. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędą się wybory nowego prezydenta Gdańska, a tymczasem obowiązki pełni dotychczasowa wiceprezydent.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.01.2019
Samorząd terytorialny
Selektywną zbiórkę odpadów muszą finansować producenci opakowań. Szybkie wprowadzenie 2-groszowej opłaty od każdego opakowania postuluje Forum Gospodarki Odpadami. Bez niej, mieszkańcy odczują jeszcze wyższy wzrost opłat za śmieci. Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianami, ale efektów nie upublicznia.
Jolanta Ojczyk
14.01.2019
Środowisko
Po śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta jego mandat wygasa. Do czasu przedterminowych wyborów funkcję będzie sprawowała osoba wyznaczona przez premiera. Tak będzie w Gdańsku w związku ze śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.01.2019
Samorząd terytorialny
Koncert w Gdańsku nie był imprezą masową i rodzi to masę problemów prawnych. W przepisach brakuje bowiem obowiązku ochrony takich imprez, a jeśli nawet ochrona jest zapewniona - wymogów, jakie powinna spełniać. Straż miejska nie ma obowiązku zabezpieczania imprez niemasowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.01.2019
Administracja publiczna
Podmioty i osoby tworzące komitety wyborcze nie mogą po rozwiązaniu komitetów dowolnie przetwarzać danych osobowych zebranych na cele kampanii. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina o obowiązkach administratorów związanych z czasem przechowywania danych.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.01.2019
Wybory
Spółka nie musi uiszczać pełnej opłaty za użytkowanie wieczyste, w sytuacji, gdy miasto przez lata utrudniało postawienie na gruncie budynku - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego. - Takie zachowanie naruszyło zasady współżycia społecznego - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.01.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zmiany dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nie mogą być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Problem ma rozwiązać przepis, według którego deweloper przeniesie prawo własności mieszkania z chwilą sprzedaży ostatniego lokalu w budynku
Monika Sewastianowicz
12.01.2019
Migrowanie mieszkańców ośrodków wiejskich i mniejszych miast do aglomeracji powoduje marginalizację regionów peryferyjnych i średnich miejscowości. Tym bardziej, że wśród opuszczających swoje miejscowości są liczne osoby z wykształceniem wyższym.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.01.2019
Samorząd terytorialny
Rada miasta nie może przyznać burmistrzowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych pracownika samorządowego. Burmistrz otrzymuje już bowiem taki obowiązkowy dodatek specjalny będący składową wynagrodzenia
Robert Horbaczewski
12.01.2019
Samorząd terytorialny
Zwiększa się świadomość Polaków o odszkodowaniach zimowych, a kwoty uzyskiwane w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, leczeniem, bólem i rehabilitacją zbliżają się do tych związanych z błędami medycznymi, sięgając granicy 100 tys. złotych. Największym wyzwaniem - jak mówią prawnicy - jest nadal materiał dowodowy
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Samorządy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, bezpiecznymi przejściami dla pieszych, przeciwdziałaniem patologii i ochroną dzieci i młodzieży. Na program „Razem bezpieczniej” MSWiA ma 6 milionów złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.01.2019
Samorząd terytorialny
Wobec braku przepisów dotyczących relacji między maksymalnym czynszem normowanym a czynszem normowanym faktycznie stosowanym przez operatora mieszkaniowego, należy zakładać, że kwestię ustalenia czynszu normowanego w wysokości niższej pozostawiono do uznania tego operatora - pisze Ewa Bończak-Kucharczyk.
Ewa Bończak-Kucharczyk
11.01.2019
Budownictwo

Migracje mają wpływ na budżety samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Migracje ludności obniżają stan budżetów gminnych, bo osoby pracujące za granicą nie płacą podatków w kraju. Jednocześnie coraz więcej samorządów zwraca uwagę na wzrastające obciążenia finansowe na opiekę socjalną samotnych członków rodzin migrantów. Odpływ ludności, szczególnie wykształconej, negatywnie wpływa też na rozwój lokalny.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.01.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W 2018 roku zawarto nawet trzy razy więcej ugód ze Skarbem Państwa, niż w poprzednich latach. Dotyczyły one m.in. kontraktów o roboty budowlane. Ugody chętnie wybierają też samorządy, dla których długotrwały proces oznacza często zrujnowanie budżetu. To efekt dodania jednego przepisu do ustawy o finansach publicznych. Resort przedsiębiorczości szykuje już kolejne ułatwienia - dla sporów dotyczących umów o zamówienie publiczne.
Jolanta Ojczyk
11.01.2019
Prawo cywilne Finanse publiczne
W czwartek 10 stycznia br. zapadł pierwszy korzystny dla skarżącego wyrok w sprawie obniżenia emerytury byłemu funkcjonariuszowi służb PRL. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra spraw wewnętrznych, który nie uwzględnił odwołania byłego agenta wywiadu w sprawie obniżenia mu emerytury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2019
Administracja publiczna
Kolejna jednostka przystąpiła do deklaracji na rzecz używania prostego języka "Prosto i kropka". Do władz samorządowych o stosowanie zasad zrozumiałego języka urzędowego będzie apelował Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.01.2019
Samorząd terytorialny
Porozumienie ONZ Global Compact w sprawie migrantów nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski i może zachęcać do nielegalnej migracji - tak MSWiA uzasadnia, dlaczego Polska nie przystąpiła do tej umowy. Według MSWiA dokument ONZ jest nieprecyzyjny, co uniemożliwia wdrożenie go do polskiego prawa.
Krzysztof Sobczak
10.01.2019
Administracja publiczna

RIO: Imię ojca i matki w formularzu podatkowym narusza RODO

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne RODO
Wymaganie we wzorze informacji podatkowej daty urodzenia podatnika, imienia ojca i matki narusza RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Potwierdza to Kolegium RIO w Rzeszowie.
Robert Horbaczewski
10.01.2019
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne RODO

WSA: Nie każda mapa potwierdzi zajęcie pasa drogowego

Drogi Administracja publiczna Budownictwo
Mapa sytuacyjna nie jest wystarczającym dowodem do wykazania, że tablica reklamowa znajdowała się w pasie drogowym - orzekł WSA we Wrocławiu. Szczególnie, gdy nie wskazano na niej żadnego organu, z którego zasobów mapa miałaby pochodzić, nie dołączono opisu mapy ani dokumentów określających status prawny nieruchomości, której dotyczy spór.
Dorian Lesner
10.01.2019
Drogi Administracja publiczna Budownictwo
Właściciele lub zarządcy escape roomów będą musieli co najmniej raz na dwa lata sprawdzać możliwości ewakuacji oraz spełnianie wymagań przeciwpożarowych - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia, które trafiło do opiniowania.
Patrycja Rojek-Socha
09.01.2019
BHP Prawo gospodarcze
Resort rozwoju udostępnił wzory dokumentów, które mają pomóc w realizacji ustawy przekształcającej użytkowanie wieczyste we własność. Urzędy mogą skorzystać m.in. z wzoru zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Mieszkańcom może przydać się szablon wniosku o wydanie zaświadczenia o własności lub zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty z wnioskiem o bonifikatę.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.01.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze został tymczasowo wstrzymany z powodu konieczności aktualizacji. Mieszkańcy miejscowości o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu wciąż są zainteresowani dotacjami. Miasta informują i walczą ze smogiem.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.01.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Akt zmienia zasady prowadzenia konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.01.2019
Samorząd terytorialny
Nie udało się osiągnąć nawet niewielkiej części z zakładanych celów programu „Mieszkanie+”, a „lex deweloper” spotyka się z nieprzychylnością samorządów. Wyjściem z tej sytuacji nie jest tworzenie nowych „specustaw”, ale uporządkowanie prawa budowlanego - pisze Jacek Kosiński.
Jacek Kosiński
09.01.2019
Budownictwo
Nie ma przeszkód by żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego. We wniosku należy jednak oznaczyć wszystkie akty, tak by urząd stanu cywilnego miał możliwość oceny, czy realizacja żądania nie naruszy danych osobowych osób, których akt dotyczy oraz ich dóbr osobistych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
09.01.2019
Administracja publiczna RODO
Przygotowywane przez rząd zmiany w przepisach mają doprecyzować zasady kontroli nad prywatnymi domami pomocy społecznej. Proponowane jest też poszerzenie kręgu osób zwolnionych z odpłatności za pobyt osoby bliskiej w takiej placówce.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.01.2019
Pomoc społeczna
Urząd Zamówień Publicznych opublikował właśnie poradnik dotyczący zasad oceny ofert. Pierwsza część jest teoretyczna, druga praktyczna. W niej są podane przykłady kryteriów pozacenowych dla konkretnych zamówień, np. na usługi projektowe, roboty budowlane czy informatyczne.
Jolanta Ojczyk
08.01.2019
Zamówienia publiczne