Członkami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie muszą być radni. Prawo nie przewiduje też, żeby członkowie komisji musieli być powoływani tylko na czas kadencji.
Lachiewicz Wojciech
18.01.2019
Samorząd terytorialny

Brak dofinansowania wśród powodów wykluczenia transportowego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Publiczny transport zbiorowy jest zadaniem własnym samorządów. Pieniędzy na to jednak brakuje, zwłaszcza tam, gdzie ludzi jest mało i prywatnym przewoźnikom nie opłaca się działać. A tymczasem dostępność transportowa wpływa na rozwój gospodarczy i poziom życia mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.01.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów przygotowany został przez Klub PSL. Zakłada on wsparcie dla rolników w razie znacznego spadku dochodów.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Prawo pracy
Zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich wybrało starostę bielskiego Andrzeja Płonkę na nowego prezesa zarządu korporacji samorządowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.01.2019
Samorząd terytorialny
Wznowiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. W ramach programu można też przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne budynku.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.01.2019
Środowisko
Dostęp do funduszy Unii Europejskiej powinien być wiązany ze stanem praworządności - stwierdził Parlament Europejski w przegłosowanym w czwartek stanowisku. Eurodeputowani proponują, by eksperci oceniali stan rządów prawa w krajach UE.
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Finanse publiczne
Do czasu wyboru nowego włodarza Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, dotychczasowy pierwszy zastępca Pawła Adamowicza, otrzymała pełnomocnictwo do pełnienia funkcji prezydenta miasta.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.01.2019
Samorząd terytorialny
Przepisy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zawierające pojęcia "ukraińscy nacjonaliści" i "Małopolska Wschodnia" są niezgodne z konstytucją - stwierdził w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Natomiast TK umorzył skargę ws. nowelizacji ustawy o IPN w części dotyczącej karania za sformułowania typu "polskie obozy śmierci".
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Prawo karne
W ubiegłym roku prokuratorzy skierowali do wojewódzkich sądów administracyjnych 138 skarg na uchwały rad miast, gmin i powiatów dotyczące opłat za holowanie. W ocenie śledczych dla samorządów jest to nadal dodatkowe źródło dochodu, stosują przy tym maksymalne możliwe stawki, znacznie przewyższające ponoszone koszty.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Samorząd terytorialny
Umożliwienie przewodniczącemu rady lub sejmiku wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu ma zapobiec utrudnianiu współpracy, kiedy wójt i szef rady są w opozycji do siebie. Jednak nadal może się zdarzyć, że w sytuacji konfliktu do pracowników będą docierały sprzeczne przekazy i polecenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.01.2019
Samorząd terytorialny
Do końca stycznia trwa nabór wniosków w konkursie dla miast na rozwój transportu publicznego. W ramach dofinansowania można kupić elektryczne autobusy lub zbudować stacje ładowania. W programie jest 300 milionów złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.01.2019
Samorząd terytorialny Nowe technologie
Zamiar wytoczenia powództwa o ustalenie rzeczywistego ojcostwa dziecka nie wystarczy by minister udostępnił dane z rejestru PESEL matki dziecka. Wnioskodawca musi dodatkowo powołać się na dokument, który w sposób obiektywny i niebudzący wątpliwości potwierdza aktualną potrzebę w uzyskaniu tych danych
Marek Sondej
16.01.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Wiele samorządów wciąż nie uchwaliło bonifikat za opłatę przekształceniową. Urzędy rozpoczęły już pracę związaną z informowaniem mieszkańców o nowym prawie i przygotowywaniem zaświadczeń. Według ekspertów jest jednak wiele wątpliwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.01.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarowanie osoczem oraz produktami krwiopochodnymi, bezpieczeństwo żywności, a także zanieczyszczenia zalegające na dnie Bałtyku, w tym pozostałości broni chemicznej, - to niektóre z tematów kontroli zaplanowanych na 2019 rok przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Krzysztof Sobczak
15.01.2019
Administracja publiczna
Podstawę prawną ogłoszenia żałoby w mieście można łączyć z zasadą ogólnej właściwości gminy we wszystkich sprawach, które dotyczą danej wspólnoty samorządowej, a nie są przekazane innym organom. I właśnie włodarze miast ogłosili w wielu miastach żałobę po śmierci Pawła Adamowicza.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.01.2019
Samorząd terytorialny
W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta przeprowadza się wybory przedterminowe. Zarządza je premier, mają odbyć się w ciągu 90 dni od dnia zgonu włodarza. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędą się wybory nowego prezydenta Gdańska, a tymczasem obowiązki pełni dotychczasowa wiceprezydent.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.01.2019
Samorząd terytorialny
Selektywną zbiórkę odpadów muszą finansować producenci opakowań. Szybkie wprowadzenie 2-groszowej opłaty od każdego opakowania postuluje Forum Gospodarki Odpadami. Bez niej, mieszkańcy odczują jeszcze wyższy wzrost opłat za śmieci. Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianami, ale efektów nie upublicznia.
Jolanta Ojczyk
14.01.2019
Środowisko
Po śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta jego mandat wygasa. Do czasu przedterminowych wyborów funkcję będzie sprawowała osoba wyznaczona przez premiera. Tak będzie w Gdańsku w związku ze śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.01.2019
Samorząd terytorialny
Koncert w Gdańsku nie był imprezą masową i rodzi to masę problemów prawnych. W przepisach brakuje bowiem obowiązku ochrony takich imprez, a jeśli nawet ochrona jest zapewniona - wymogów, jakie powinna spełniać. Straż miejska nie ma obowiązku zabezpieczania imprez niemasowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.01.2019
Administracja publiczna
Podmioty i osoby tworzące komitety wyborcze nie mogą po rozwiązaniu komitetów dowolnie przetwarzać danych osobowych zebranych na cele kampanii. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina o obowiązkach administratorów związanych z czasem przechowywania danych.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.01.2019
Wybory
Spółka nie musi uiszczać pełnej opłaty za użytkowanie wieczyste, w sytuacji, gdy miasto przez lata utrudniało postawienie na gruncie budynku - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego. - Takie zachowanie naruszyło zasady współżycia społecznego - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.01.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zmiany dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nie mogą być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Problem ma rozwiązać przepis, według którego deweloper przeniesie prawo własności mieszkania z chwilą sprzedaży ostatniego lokalu w budynku
Monika Sewastianowicz
12.01.2019
Migrowanie mieszkańców ośrodków wiejskich i mniejszych miast do aglomeracji powoduje marginalizację regionów peryferyjnych i średnich miejscowości. Tym bardziej, że wśród opuszczających swoje miejscowości są liczne osoby z wykształceniem wyższym.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.01.2019
Samorząd terytorialny
Rada miasta nie może przyznać burmistrzowi dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych pracownika samorządowego. Burmistrz otrzymuje już bowiem taki obowiązkowy dodatek specjalny będący składową wynagrodzenia
Robert Horbaczewski
12.01.2019
Samorząd terytorialny
Zwiększa się świadomość Polaków o odszkodowaniach zimowych, a kwoty uzyskiwane w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, leczeniem, bólem i rehabilitacją zbliżają się do tych związanych z błędami medycznymi, sięgając granicy 100 tys. złotych. Największym wyzwaniem - jak mówią prawnicy - jest nadal materiał dowodowy
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Samorządy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, bezpiecznymi przejściami dla pieszych, przeciwdziałaniem patologii i ochroną dzieci i młodzieży. Na program „Razem bezpieczniej” MSWiA ma 6 milionów złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.01.2019
Samorząd terytorialny
Wobec braku przepisów dotyczących relacji między maksymalnym czynszem normowanym a czynszem normowanym faktycznie stosowanym przez operatora mieszkaniowego, należy zakładać, że kwestię ustalenia czynszu normowanego w wysokości niższej pozostawiono do uznania tego operatora - pisze Ewa Bończak-Kucharczyk.
Ewa Bończak-Kucharczyk
11.01.2019
Budownictwo

Migracje mają wpływ na budżety samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Migracje ludności obniżają stan budżetów gminnych, bo osoby pracujące za granicą nie płacą podatków w kraju. Jednocześnie coraz więcej samorządów zwraca uwagę na wzrastające obciążenia finansowe na opiekę socjalną samotnych członków rodzin migrantów. Odpływ ludności, szczególnie wykształconej, negatywnie wpływa też na rozwój lokalny.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.01.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W 2018 roku zawarto nawet trzy razy więcej ugód ze Skarbem Państwa, niż w poprzednich latach. Dotyczyły one m.in. kontraktów o roboty budowlane. Ugody chętnie wybierają też samorządy, dla których długotrwały proces oznacza często zrujnowanie budżetu. To efekt dodania jednego przepisu do ustawy o finansach publicznych. Resort przedsiębiorczości szykuje już kolejne ułatwienia - dla sporów dotyczących umów o zamówienie publiczne.
Jolanta Ojczyk
11.01.2019
Prawo cywilne Finanse publiczne
W czwartek 10 stycznia br. zapadł pierwszy korzystny dla skarżącego wyrok w sprawie obniżenia emerytury byłemu funkcjonariuszowi służb PRL. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra spraw wewnętrznych, który nie uwzględnił odwołania byłego agenta wywiadu w sprawie obniżenia mu emerytury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2019
Administracja publiczna