Sejm uchwalił w czwartek 2 grudnia br. ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zgodził się poprawką Senatu dotyczącą systemu opiniowania wniosku o maksymalną kwotę prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego poszczególnym wnioskodawcom. Według Senatu ustawa przewiduje możliwość ponownego złożenia takiego wniosku – w przypadku zmiany maksymalnej kwoty albo negatywnej opinii Kolegium, nie przesądza jednak, co stanie się w przypadku kolejnej (drugiej) negatywnej opinii Kolegium.

Posłowie przyjęli też inną poprawkę dotyczącą zasad określania długości okresu pozbawienia uprawnienia do świadczenia teleinformatycznego w przypadkach ukarania funkcjonariusza karą dyscyplinarną albo skazania prawomocnym wyrokiem lub warunkowego umorzenia postępowania.

Poparcia Sejmu nie znalazły natomiast trzy pozostałe poprawki Senatu, dotyczące m.in. zmiany zasad finansowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa, tak by środki na Fundusz pochodziły nie z budżetów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz ze środków Funduszu Szerokopasmowego, a z budżetu państwa.

Czytaj także: URE zachęca do konsultacji kodeksu cyberbezpieczeństwa w energetyce>>

Powstanie Fundusz Cyberbezpieczeństwa

Prace nad przygotowaną przez rząd ustawą prowadzono w trybie pilnym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Ma to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

Zgodnie z zapisami w ustawie Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W ustawie zapisano, że fundusz zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł).

 

Wyższe świadczenia dla specjalistów

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, ma przysługiwać osobom: realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego; w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także osobom realizującym zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł).