Decyzja ratingowa dotyczy 14 jednostek samorządu terytorialnego: Białegostoku, Bydgoszczy, Chorzowa, Częstochowy, Gdańska, Gliwic, Katowic, Opola, Ostrowa Wielkopolskiego, Płocka, Rybnika, Szczecina, Warszawy, Zabrza. Umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla  niepewność Agencji co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na profile finansowe ocenianych gmin. 

Według agencji w wyniku zmian podatkowych, jakie wprowadza Polski Ład znacznie zmniejszone zostaną dochody operacyjne w porównaniu do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona. Reforma wpływa na dochody JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

- PIT stanowił średnio ponad 25 proc. dochodów ogółem gmin ocenianych przez Fitch. Naszym zdaniem, przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach JST rozwiązania będą niewystarczające, by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT.  Gminy będą zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych, w postaci podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów – informuje Fitch Ratings.

Czytaj także:  Budżety miast topnieją w cieniu Polskiego Ładu

W komunikacie analitycy przypominają, że polskie gminy są w trakcie uchwalania budżetów na 2022 r., natomiast działania przeciwdziałające skutkom wprowadzanej reformy są dyskutowane w radach gminnych, które powinny je zatwierdzić do końca tego roku. Jeżeli gminom nie uda się wprowadzić działań zmierzających do złagodzenia skutków ubytku dochodów operacyjnych powstałego w wyniku reformy „Polski Ład”, ich samodzielne profile kredytowe (SCP) ulegną pogorszeniu, prowadząc do obniżenia ratingów.

 

Agencja podała, że nie spodziewa się zmian w profilach ryzyka poszczególnych JST, lecz zmiany w ocenie zdolności do obsługi długu, co z kolei będzie prowadzić do zmiany ich profili kredytowych (SCP), a to z kolei może spowodować inną ocenę ryzyka niewypłacalności samorządu-emitenta obligacji.

Fitch Ratings wskazuje, że uchwalone ostatnio prawo, w tym wprowadzające szereg zmian w systemie dochodowym JST, doprowadzi do zmiany systemu finansowania JST w Polsce, czego negatywne skutki najbardziej odczują gminy. Nowy system wpłynie na profile finansowe gmin ocenianych przez Fitch, a w konsekwencji na ich ratingi. 

Najbliższe przeglądy ratingów gmin ocenianych przez Fitch w Polsce będą miały miejsce w pierwszej połowie 2022r.  Obecny dostępny jest tutaj>>