Możliwość powstania takich wydziałów przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Nowe komórki organizacyjne będą specjalizowały się w zagadnieniach związanych ze zwalczaniem przestępstw lub wykroczeń przeciwko środowisku. Aktualnie wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska są zatrudnieni pracownicy, którzy zajmujący się tą tematyką, lecz pracują w innych komórkach organizacyjnych.
Ministerstwo uzasadnia, że zmiana rozporządzenia umożliwi przeniesienie tych pracowników do jednej komórki organizacyjnej i pozwoli na zajmowanie się przez te osoby jedynie zwalczaniem przestępczości środowiskowej, bez obciążania ich innymi zadaniami. Fakultatywnie tworzone wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw zwalczania przestępczości środowiskowej będą podlegały bezpośrednio pod wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.