Prezydent podpisał uchwaloną 13 stycznia 2023 r. ustawa nowelizującą ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 20 innych ustaw. Doprecyzowuje ona niektóre przepisy, zmienia część dotychczasowych  rozwiązań i uzupełnia je o nowe regulacje.

Więcej: Nowelizacja specustawy podpisana - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy>>

Znowelizowana ustawa zwiększa w 2023 r. środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny. 

W dotychczasowym brzmieniu ustawa statuowała podstawę prawną do zwiększenia w roku 2022 części budżetowych, których dysponentami są ministrowie uprawnieni do zakładania i prowadzenia placówek oświatowych o dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia tych zadań, w szkołach prowadzonych przez tych ministrów. W wyniku wprowadzonej zmiany zwiększenie to będzie mogło nastąpić również w roku 2023. 

Kalendarz zadań dyrektora - Luty 2023 >>>

Możliwe dodatkowe fundusze

Ustawa stwarza ponadto podstawy prawne do przekazania w roku 2023 jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wsparcie będzie mogło nastąpić poprzez zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o środki pochodzące z budżetu państwa, bądź poprzez przekazanie środków z Funduszu Pomocy. Przy podziale wskazanych wyżej dodatkowych środków nie będą uwzględniani obywatele Ukrainy kształcący się w niepublicznych szkołach podstawowych dla dorosłych, niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, niepublicznych branżowych szkołach II stopnia lub niepublicznych szkołach policealnych.

 

 

Jednocześnie ustawa stanowi, że prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, niepubliczne szkoły podstawowe dla dorosłych, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II stopnia oraz niepubliczne szkoły policealne nie otrzymają dotacji określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na uczniów będących obywatelami Ukrainy. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., będą zobowiązane zwrócić środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r., na rachunek tej jednostki. 

Jednostki samorządu terytorialnego zostały również uprawnione do otrzymania w roku 2023 środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy. Wnioski w tym zakresie mają być składane do wojewodów;

Dyrektor skreśli ucznia, który nie uczęszcza

W znowelizowanej ustawie dodano przepisy umożliwiające dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki albo osobie kierującej inną formą wychowania przedszkolnego skreślenie z listy uczniów dziecka albo ucznia, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, jeżeli spełnione będą łącznie dwa warunki:

  • dziecko albo uczeń nie zamieszkuje już na obszarze gminy, w której jest położone przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła lub placówka, oraz
  • dziecko albo uczeń przestało uczęszczać na zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce; w tym przypadku chodzi o nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka albo ucznia w okresie dwóch miesięcy na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce;