Jak brzmiący wniosek mamy wnieść do starostwa powiatowego?

Jeden - o zamknięcie tej istniejącej i drugi o wpisanie do ewidencji tej o nowej nazwie?

De facto nie będzie to nowa szkoła ale inna nazwa.

Czy procedury muszą być takie same jak przy zakładaniu nowej szkoły?

Odpowiedź

Zmiana nazwy niepublicznej szkoły policealnej oraz rozszerzenie działalności o nowy kierunek kształcenia zawodowego nie wymaga likwidacji szkoły.

Uzasadnienie


Organ prowadzący szkołę niepubliczną zgodnie z przepisem art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty , jest zobowiązany zgłosić organowi, który wpisał szkołę do ewidencji szkół niepublicznych zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, na podstawie których wydano zaświadczenie o wpisie szkoły do ewidencji.

W takim przypadku mają zastosowanie przepisy art. 82 ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty Oznacza to, iż należy wraz z wnioskiem o zmianę danych w zgłoszeniu do ewidencji dostarczyć w przypadku zmiany nazwy zmieniony statut. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej planujące kształcenie w nowych zawodach muszą wystąpić do jednostki samorządu terytorialnego celem dokonania zmian dotyczących rozszerzenia zakresu kształcenia o nowe zawody w posiadanym wpisie do ewidencji szkoły niepublicznej.
W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:
- znowelizowany statut w zakresie dokonanej zmiany zakresu kształcenia,
- aktualne zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę do przestrzegania art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty ,
- wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia w danym typie szkoły (nauczyciele mający prowadzić obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych muszą posiadać kwalifikacje formalne (przygotowanie pedagogiczne) i merytoryczne (ukończone studia z zakresu nauczanego przedmiotu).
- ramowy planu nauczania dla wybranego przez szkołę programu nauczania zawodu,
- szkolny plan nauczania dla całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły (oddzielnie dla każdego zawodu),
- wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej lub programu nauczania w całym cyklu kształcenia w danym typie szkoły (wymagane środki dydaktyczne określone w podstawie programowej lub w programie nauczania)
oraz uzyskać:
- opinię wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia,
- w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej (art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty ) z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

W przypadku opisanym w pytaniu należy zmiany zgłosić równocześnie, co zaoszczędzi dwukrotnego przedstawiania statutu szkoły.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)