Trzydniowy Kongres Praw Dziecka stanowić miał zwieńczenie Roku Janusza Korczaka i pokazać uniwersalność i aktualność idei korczakowskich. Zorganizował go rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Spotkali się na nim badacze i popularyzatorzy myśli korczakowskiej w Polsce i na świecie.

Najważniejszym punktem Kongresu było ogłoszenie „Deklaracji Warszawskiej” - symbolicznego dokumentu odwołującego się do idei Korczaka, przypominającego o godności i podmiotowości dziecka. Deklaracja wzywa dorosłych do podejmowania działań na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, dyskryminacji, zaniedbywania i innego złego traktowania.

Pierwszymi sygnatariuszami Deklaracji zostali: prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną Komorowską, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak poinformował Michalak, do Deklaracji przystąpić może każdy - można ją podpisywać w internecie, na stronie http://deklaracjawarszawska.pl/

W czwartek w ostatnim dniu kongresu w Senacie otwarto wystawę prac dzieci nadesłanych na konkurs zorganizowany w ramach Roku Korczaka, zorganizowano także Dziecięcy Sąd Korczakowski, w wykonaniu uczniów ze szkół warszawskich. Równolegle inscenizacja dziecięcego sądu - w języku angielskim - odbywała się w dawnym Domu Sierot założonym przez Korczaka (obecnie przy ul. Jaktorowskiej), gdzie od rana trwało Międzynarodowe Spotkanie Korczakowców - badaczy spuścizny Korczaka z całego świata.

Uczestnicy kongresu podkreślali, że trzeba kontynuować popularyzowanie idei Korczaka, mimo że rok mu poświęcony dobiega końca.

"Korczak wrócił do naszej codzienności. Znowu jest czytany, cytowany" - mówił Michalak, który chciałby, aby "owoce roku korczakowskiego spływały przede wszystkim na dzieci, aby nie były zaniedbywane, byśmy je rozumieli, byśmy nie chcieli ich bić, ale z nimi rozmawiać". Wyraził nadzieję, że Rok Korczaka będzie początkiem "Ery Korczaka".

Anna Komorowska, która jest przewodniczącą Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka, mówiła, że ma nadzieję, iż po zakończeniu tego roku idea Korczaka będzie głoszona "coraz głośniej, coraz wyraźniej i coraz bardziej będzie wprowadzana w życie". W opinii Kopacz jeśli w Roku Janusza Korczaka choćby jeden rodzic nauczył się lepiej rozumieć swoje dziecko, to jego cel został osiągnięty.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza Rok Korczaka sprawił, że więcej było dyskusji o dzieciach, ich prawach i problemach, a także nadał tym dyskusjom wyższą rangę. "Głęboko wierzę, że Rok Korczaka nie kończy się 31 grudnia, że temat dzieci, ich praw i problemów nadal będzie podnoszony, a wszyscy ci, którzy tworzą przepisy, będą zawsze mieli na uwadze dobro dzieci i szacunek dla ich praw" - mówił minister.

Podczas kongresu podkreślano, że Polska może być dumna z tego, w jakim stopniu chroni prawa dzieci. "Poziom ochrony praw dziecka jest w Polsce jednym z najwyższych w Europie, nasz RPD ma wiele uprawnień, które pomagają skutecznie je chronić" - mówiła Kopacz. Zwracano jednak uwagę na to, że w wielu krajach prawa dzieci nie są w pełni respektowane.

Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka Leda Koursoumba podkreśliła, że choć większość krajów podpisała Konwencję o prawach dziecka, to wciąż jest problem z jej implementowaniem m.in. w związku z miejscem dziecka, które w społeczeństwie określa tradycja.

Senator Alicja Chybicka mówiła, że nie zawsze respektowane są prawa dzieci chorych.

Thomas Hammarberg, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, który brał udział w pracach nad Konwencją, przypomniał, że wiele krajów wciąż nie wprowadziło zakazu bicia dzieci; dodał, że dzieci coraz częściej są ofiarami cięć budżetowych, które - z powodu kryzysu - są coraz częstsze w Europie.

W poprzednich dniach Kongresu odbyły się debaty naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną praw dzieci. W czasie Kongresu 29 wychowawców z całej Polski otrzymało odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Komorowskiego. Opiekunowie dzieci i młodzieży zostali nagrodzeni za zasługi w działalności edukacyjnej i za kształtowanie postaw obywatelskich.