W poniedziałek Rada przyjęła rozporządzenie o systemie wjazdu/wyjazdu oraz rozporządzenie zmieniające kodeks graniczny Schengen pod kątem tego systemu.

"Do dobrego funkcjonowania strefy Schengen niezbędna jest silna kontrola nad naszymi granicami zewnętrznymi. System wjazdu/wyjazdu pomoże ją usprawnić, będzie skuteczniej identyfikować osoby przekraczające dozwolony okres pobytu i wzmocni walkę z terroryzmem" - oświadczył estoński minister spraw wewnętrznych Andres Anvelt.

System będzie rejestrował dane o wjeździe, wyjeździe i niewpuszczeniu obywateli państw trzecich, którzy przekraczają zewnętrzne granice strefy Schengen. Ma pomóc w zmniejszeniu opóźnień w odprawie granicznej i podnieść jej jakość. Stanie się to dzięki automatycznemu obliczaniu dozwolonego pobytu każdego podróżnego.

Nowe rozwiązania będą też rzetelniej i bardziej systematycznie identyfikować osoby przekraczające dozwolony okres pobytu, a także wzmocnią bezpieczeństwo wewnętrzne i walkę z terroryzmem dzięki udostępnieniu organom ścigania rejestrów historii podróży.

System będzie odnotowywał imię i nazwisko, dokument podróży, odciski palców, obraz twarzy oraz datę i miejsce wjazdu na obszar Schengen, a później wyjazdu. Rejestracja dotyczyć będzie zarówno obywateli państw potrzebujących wizy wjazdowej do UE, jak i tych wyłączonych z obowiązku wizowego, przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen.

Nowe rozwiązania zastąpią obecny system ręcznego stemplowania paszportów, który jest czasochłonny, nie dostarcza wiarygodnych danych dotyczących przekraczania granicy i nie umożliwia wykrywania osób nielegalnie przedłużających pobyt. Nie zapobiega również problemom związanym z przypadkami utraty lub niszczenia dokumentów podróży.

Projekt przepisów w tej sprawie został przedstawiony po kryzysie migracyjnym i fali zamachów terrorystycznych w krajach zachodniej Europy. Jest częścią szerszego pakietu "inteligentnych granic", dotyczącego roli systemów informacyjnych w poprawie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania granicami zewnętrznymi oraz w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Rada i Parlament Europejski muszą teraz podpisać przyjęte rozporządzenie. Zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Następnie agencja eu-LISA wraz z państwami członkowskimi rozpocznie budowę nowego systemu, ten zaś powinien być gotowy do użytku do 2020 r.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)